SFS 2010:1005 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2010:1005 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
101005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 a och 9 �� anl�ggningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1149)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 5 och 6 �� ska inte till�mpas om det i en detaljplan</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">har meddelats best�mmelser om en gemensamhetsanl�ggning och anl�gg-<br/>ningsbeslut meddelas under detaljplanens genomf�randetid.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom omr�de med detaljplan<i> </i>eller omr�desbest�mmelser f�r en</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller best�mmelser-<br/>na. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock<br/>mindre avvikelser g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska anl�ggning<br/>inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">best�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i<br/>7 kap. 18 a � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kommunen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ga fall.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om att tillst�nd kr�vs f�r vissa verksamheter och �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">finns i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hos l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r gemensamhetsanl�ggningar som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av en g�llande fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:535.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1005</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1005</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Henrik Matz<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 a och 9 �� anl�ggningslagen

(1973:1149)

2 ska ha f�ljande lydelse.

6 a �

Best�mmelserna i 5 och 6 �� ska inte till�mpas om det i en detaljplan

har meddelats best�mmelser om en gemensamhetsanl�ggning och anl�gg-
ningsbeslut meddelas under detaljplanens genomf�randetid.

9 �

3

Inom omr�de med detaljplan eller omr�desbest�mmelser f�r en

gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller best�mmelser-
na. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock
mindre avvikelser g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks

bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska anl�ggning
inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket.

Fr�gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran av

1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med

best�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i
7 kap. 18 a � milj�balken,

2. kommunen, om undantaget avser anl�ggningens f�renlighet med

best�mmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-

ga fall.

Best�mmelser om att tillst�nd kr�vs f�r vissa verksamheter och �tg�rder

finns i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken.

En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos regeringen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r gemensamhetsanl�ggningar som omfattas

av en g�llande fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2009:535.

SFS 2010:1005

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1005

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.