SFS 2010:1005 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2010:1005 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
101005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a och 9 §§ anläggningslagen

(1973:1149)

2 ska ha följande lydelse.

6 a §

Bestämmelserna i 5 och 6 §§ ska inte tillämpas om det i en detaljplan

har meddelats bestämmelser om en gemensamhetsanläggning och anlägg-
ningsbeslut meddelas under detaljplanens genomförandetid.

9 §

3

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en

gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelser-
na. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock
mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska anläggning
inrättas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket.

Frågan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran av

1. länsstyrelsen, om undantaget avser anläggningens förenlighet med

bestämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i
7 kap. 18 a § miljöbalken,

2. kommunen, om undantaget avser anläggningens förenlighet med

bestämmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. länsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övri-

ga fall.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller för gemensamhetsanläggningar som omfattas

av en gällande fastighetsplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2009:535.

SFS 2010:1005

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1005

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.