SFS 1986:1175

861175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1175 Lag

Utkom frän trycket

om ändring i bosta dsföFvaltningsIagen (1977:792);

den 19 december 1986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § bostadsförvaltningslagen

(1977: 792) skall ha följande lydelse.

2138

' Prop. 1986/87: 39, KU 11 , rskr. 59.

¬

background image

34 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos bostads-

SFS 1986:1175

domstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet medde­
lades. Besvärshandlingen skall ges in till hyresn ämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.