SFS 1994:818 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

SFS 1994_818 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977_792)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

SFS 1994:818

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § bostadsförvaltningslagen

(1977:792) skall ha följande lydelse.

2 §2 Försummar fastighetsägaren vården av fastigheten eller underlåter
han att vidtaga angelägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning och
skick inom fastigheten eller framgår det på annat sätt att han icke förvaltar
fastigheten på ett för de boende godtagbart sätt, får hyresnämnden besluta
om särskild förvaltning av fastigheten.

Beslut om särskild förvaltning får också meddelas om fastighetsägaren

underlåter att hyra ut lägenheter för bostadsändamål i fastigheten och det
med hänsyn till bostadsförsörjningen är uppenbart oförsvarligt att lägen-
heterna står tomma.

I beslut enligt första eller andra stycket skall hyresnämnden ålägga

fastighetsägaren att överlämna förvaltningen till särskild förvaltare
(förvaltningsåläggande). Kan det antagas att sådant åläggande ej är till-
räckligt för att uppnå en tillfredsställande förvaltning, skall nämnden i
stället besluta att ställa fastigheten under förvaltning av särskild förvaltare

(tvångsförvaltning).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

1

Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373.

2

Senaste lydelse 1989: 1051. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

1613

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.