SFS 1994:837 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

SFS 1994_837 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977_792)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:837

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § bostadsförvaltningslagen

(1977:792) skall ha följande lydelse.

34 §2 Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos Svea
hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet
skall ges in till hyresnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

1

Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94: JuU31, rskr. 1993/94:431.

2

Senaste lydelse 1986:1175.

1630

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.