SFS 1997:488 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

SFS 1997_488 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977_792)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:488
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i bostadsförvaltningslagen

(1977:792) skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 a § Vid tvångsförvaltning av fastighet skall förvaltaren anses som arbets-
givare enligt skattebetalningslagen (1997:483) beträffande av honom förval-
tad egendom. Bestämmelserna i 13 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från
betalningsskyldighet gäller även förvaltaren.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången

i fråga om lön för inkomståret 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

876

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.