SFS 2002:97 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

020097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § bostadsförvaltningslagen

(1977:792) skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag äger tillämpning på fastighet där det finns bostadslägenhet

som är uthyrd eller kan hyras ut av fastighetens ägare för annat ändamål än
fritidsändamål och som ej utgör del av hans egen bostad. Fastighet som till-
hör staten eller kommun kan ej bli föremål för ingripande enligt 2 §.

När byggnad tillhör innehavare av inskriven tomträtt äger bestämmel-

serna i denna lag om fastighet motsvarande tillämpning på tomträtten. I
fråga om byggnad som annars tillhör annan än ägaren av marken gäller la-
gen i tillämpliga delar. Såsom ägare av fastighet anses, när omständighe-
terna föranleder det, annan som innehar fastigheten.

Denna lag tillämpas inte på fastigheter som ägs av kooperativa hyresrätts-

föreningar enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller på fastighe-
ter där samtliga bostadslägenheter hyrs av sådana föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.

2

Senaste lydelse 1989:1051.

SFS 2002:97

Utkom från trycket
den 19 mars 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.