SFS 2011:1307 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

111307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 a § bostadsförvaltningslagen

(1977:792) ska ha följande lydelse.

9 a §

2

Vid tvångsförvaltning av fastighet ska förvaltaren anses vara den

som betalar ut ersättning för arbete enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)
beträffande den förvaltade egendomen. Bestämmelserna i 60 kap. 1 § nämn-
da lag om befrielse från betalningsskyldighet gäller även förvaltaren.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redo-

visningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersätt-
ningar som betalas ut efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1997:488.

SFS 2011:1307

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.