SFS 2014:334 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

140334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 19 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

7 kap.

19 §

2

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshava-

ren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas
om det som ligger bostadsrättshavaren till last har sin grund i att en när-
stående eller tidigare närstående har utsatt bostadsrättshavaren eller någon i
bostadsrättshavarens hushåll för brott.

Nyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på grund av att en

skyldighet som avses i 18 § 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en
kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun
eller ett landsting.

En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst före-

tag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för förverkande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om upplåtelser med bo-

stadsrätt som har gjorts före ikraftträdandet. Den tillämpas dock inte i mål
som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.

2 Senaste lydelse 1992:505.

SFS 2014:334

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.