SFS 1986:1160

861160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1160 Lag

Utkom från trycket

oiTi ändring 1 bostadsrättslagcn (1971:479);

den 19 december 1986

utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 76 § bostadsrättslagen (1971:

479)^ skall ha följande lydelse.

76 § Hyresnämndens beslut i frågor enligt 7 § femte stycket, 52 § och
60 § första stycket 1 får ö verklagas hos bostadsdomstolen genom besvär
inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen
skall ges in till hyresnämnden.

Hyresnämndens beslut i frågor enligt 30 § andra stycket får inte överkla­

gas.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

2126

' Prop. 1986/87: 39, KU 11, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1982:353.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.