SFS 1992:1451

921451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1451 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 bostadsfättslagen (1991:614);

den 29 december 1992

^

utfärdad den 17 december 1992.

(

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen

(1991:614)

Q

dels att i 3 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap 10 § ordet "länsstyrelsen" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "Patent- och registreringsverket" i mot-

svarande form,

dels att 9 kap. 6 och 31 §§ skall ha följande lydelse.

9 kap.
6 § Bostadsrättsföreningens firma skall innehålla ordet "bostadsrättsför-
ening".

I firman får inte ordet "bolag" eller något annat ord som be tecknar ett

bolagsförhållande tas in på så sätt att det kan leda till missförstånd att ett
bolag innehar firman.

Kj

3514

' Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LUIO, rskr. 1992/93:75.

¬

background image

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Patent- och registrerings-

SFS 1992:1451

verket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i

samma län. För registrering av förenings firma gäller i övrigt bestämmel­
serna i firmalagen (1974:156).

Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostadsrätts­

föreningar får använda ordet "bostadsrätt" eller en sammansättning med
detta ord i sin firma eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

31 § Bestämmelserna om registrering m.m. i 15 kap. lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Ett

beslut om så dan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från

ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens

firma på grund av bestämmelserna i 6 § tredje stycket detta kapital inte får
föras in i Paten t- och registreringsverkets register.

1. Denna lag träder i kraft de n 1 jan uari 1993.

2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyn­

dighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid

vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till

Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring
sker gäller 3 kap. 1 och 4 §§ samt 9 kap. 6, 10 och 31 §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.