SFS 1984:402

840402.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 § bostadsrättslagen

(1971:479)^ skall ha ne dan angivna lydelse.

' Prop. 1983/84: 105. JuU 25. rskr 332.

982

^ Om tryckt 1982; 353.

ft?)

SFS 1984; 402

Lag

Utkom från trycket

om äodrmg i bostedsrättsSageim (1971:479);

�

den 19 juni 1984

utfärdad den 7 juni 1984.

'

¬

background image

33 § Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som

SFS 1984:402

tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bo-

stadsrättshavaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller

upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara be­
stämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat

honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren

dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upp­

låter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 31 §,
4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i

andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i
lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten

bidrager till att ohyran sprides i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren

eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av

vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister
i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavare,

6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättsha­

varen ej kan visa giltig ursäkt,

7. om bostadsrättshavaren åsidosätter skyldighet, som går utöver hans

åligganden enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för

föreningen att skyldigheten fullgöres; dock kan skyldighet för bostadsrätts­

havaren att inneha anställning i v isst företag eller liknande skyldighet ej
åberopas som grund för förverkande,

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del del nyttjas för näringsverk­

samhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till ej
oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbin­
delser mot ersättning.

Nyttjanderätten är icke förverkad, om det som ligger bostadsrättsha­

varen till l ast är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en
bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i första

stycket 7 åsidosätts, om bostadsrättshavaren är en kommun och skyldighe­

ten inte kan fullgöras av en kommun.

Upsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller

5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse

vidtaga rättelse utan dröjsmål.

Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till

ersättning för skada.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 84 och tillämpas även på avtal som

har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt

983

¬

background image

SFS 1984:402

första stycket 8 i dess nya lydelse får läggas endast förfarande efter lagens

^

ikraftträdande.

If

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.