SFS 1995:1464 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsrättslag (1991:614) / SFS 1995:1464 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
SFS 1995_1464 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991_614)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1464

Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen

(1991:614)

dels att 11 kap. 1 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 7 och 8 §§, 5 kap. 7 och 8 §§, 6 kap. 1-8

och 11 §§, 7 kap. 4, 9, 10, 13, 18, 30-32 §§, 8 kap. samt 9 kap. 15, 19
och 20 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya bestämmelser, 6 kap. 1 a § och

7 kap. 16 a §, av följande lydelse.

1 kap.

3 § Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som
är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen
som en medlem har på grund av upplåtelsen.

I 6 kap. finns bestämmelser om rätten att utöva bostadsrätten när den

har övergått från en bostadsrättshavare till en ny innehavare.

2 kap.

7 § Den som förvärvat en bostadsrätt vid exekutiv försäljning eller vid
tvångsförsäljning enligt 8 kap. får inte vägras inträde som medlem av
den anledningen att ersättning för bostadsrätten inte beräknats enligt de
grunder som anges i stadgarna.

8 § En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att förvärva
ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en
hyresgäst i huset inträde i föreningen. Detta gäller dock inte om

1. hyresförhållandet avser en lokal och lokalen inte skall upplåtas med

bostadsrätt,

1

Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr. 1995/96:101.

2728

background image

SFS 1995:1464

2729

2. hyresförhållandet beror av anställning och lägenheten inte skall upp

låtas med bostadsrätt, eller

3. sådana omständigheter föreligger att en bostadsrättsförening enligt

3 eller 4 § kan vägra den som förvärvat bostadsrätt inträde i föreningen.

Föreningen får också efter det att den förvärvat huset vägra en hy-

resgäst inträde i föreningen, om

1. denne inte var hyresgäst i huset när bostadsrättsföreningen för-

värvade det, eller

2. hyresgästen ansökt om medlemskap i föreningen senare än ett år

efter föreningens förvärv av huset.

Medlemskap får inte vägras på grund av bestämmelsen i andra

stycket 1, om hyresgästen var make eller på något annat sätt närståen-
de till den som innehade hyresrätten när föreningen förvärvade huset
och hyresrätten övergått till hyresgästen enligt 12 kap. 33 §, 34 § eller
47 § andra stycket jordabalken. Hyresgästen måste dock ha ansökt om
medlemskap inom den tid som anges i andra stycket 2 eller, om det är
förmånligare för hyresgästen, senast tre månader efter den dag då
hyresrätten övertogs.

5 kap.

7 § Ett förhandsavtal upphör att gälla, om avtalet avser en lägenhet i
ett hus som föreningen har förvärvat eller avser att förvärva för om-
bildning till bostadsrätt och förhandstecknarens hyresrätt till lägen-
heten upphör innan bostadsrätten upplåtits.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om förhandstecknaren har

satt sin make eller sambo i sitt ställe och denne övertagit hyresrätten till
lägenheten.

8 § Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om

1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen,

2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig

tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller

3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än

som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning
säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick kännedom
om den högre avgiften.

Bestämmelserna i första stycket 1 gäller inte om förhandstecknaren

innehar lägenheten med hyresrätt.

Om en förhandstecknare har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus

för ombildning till bostadsrätt enligt 9 kap. 19 §, upphör dock avtalet
i de fall som avses i första stycket 3 att gälla endast om det dessutom
inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att avtalet upphör.

background image

SFS 1995:1464

6 kap.

1 § När en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en
ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller

antas till medlem i bostadsrättsföreningen.

En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem

i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid
exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. och då
hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen upp-
mana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen
visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för den juridiska personens
räkning. En juridisk person kan i föreningens stadgar medges en mer
vidsträckt rätt än som angetts här.

1 a § Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostads-

rätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter
dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex
månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning
eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att
någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostads-
rätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostads-
rätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för dödsboets räkning. Ett dödsbo
kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts
här.

2 § Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bo-
lagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till med-
lem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från
uppmaningen eller den längre tid som kan vara bestämd i stadgarna
visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för förvärvarens räkning.

3 §2 En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får

inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva
bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fri-
tidsändamål.

Samtycke behövs dock inte vid

1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8

kap., om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller

2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting.

4 § Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upp-
rättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpe-
handlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen
avser samt om ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva.

2

Senaste lydelse 1992:505.

2730

background image

SFS 1995:1464

2731

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit

överens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen, är den
överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället
det pris som anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas, om det
är oskäligt att det skall vara bindande. Vid denna bedömning skall
hänsyn tas till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets
tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

5 § En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till
vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte vid exe-
kutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om för-
värvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, skall föreningen
lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk per-
son enligt 1 § andra stycket får utöva bostadsrätten utan att vara
medlem.

En överlåtelse som avses i 3 § första stycket är ogiltig om före-

skrivet samtycke inte erhålls.

En överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också

ogiltig. Väcks inte talan om överlåtelsens ogiltighet inom två år från
den dag då överlåtelsen skedde, är rätten till sådan talan förlorad.

6 § För tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätten över-
gått till en medlem i föreningen, svarar den från vilken rätten övergått
inte för de förpliktelser som åligger en innehavare av bostadsrätten.

Första stycket gäller också om en bostadsrätt övergått till någon

som inte är medlem i föreningen genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärv eller vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap. Om bostadsrätten i annat fall har över-
gått till någon som inte är medlem, är den från vilken rätten övergått
fri från förpliktelser enligt första stycket först efter det att förvärvaren
antagits till medlem.

7 § Om bostadsrätten efter uppsägning enligt 7 kap. 18 § kan tvångs-
försäljas enligt 8 kap., svarar bostadsrättshavaren inte för de förpliktel-
ser som åligger en innehavare av bostadsrätten för längre tid än till
det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader från den dag
då bostadsrättshavaren blev skild från lägenheten.

8 § Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalnings-
förpliktelser som den från vilken bostadsrätten har övergått hade mot
bostadsrättsföreningen. När en bostadsrätt har övergått genom bodel-
ning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv, svarar dock
förvärvaren tillsammans med den från vilken bostadsrätten övergått för

de förpliktelser som denne haft som innehavare av bostadsrätten.

11 § Har en bostadsrätt övergått till bostadsrättsföreningen, skall den

överlåtas så snart det kan ske utan förlust, om inte föreningen på en före-
ningsstämma beslutar att bostadsrätten skall upphöra.

Om en bostadsrätt som har övergått till föreningen är pantsatt, får

background image

SFS 1995:1464

beslut om bostadsrättens upphörande meddelas endast om panthavaren
har medgivit detta eller om bostadsrätten saknar värde för panthavaren.

7 kap.

4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten,
huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar
på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen
åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt
uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande.

9 § Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom
eller utanför huset. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som
föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostads-
rättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av
dem som han svarar för enligt 12 § andra stycket.

Gods som enligt vad bostadsrättsinnehavaren vet är eller med skäl kan

misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

10 §3 En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand

endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som
avses i 6 § andra stycket.

Samtycke behövs dock inte,

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller

tvångsförsäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt
i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten

till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra

stycket.

13 §4 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i

lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som
föreningen svarar för. När bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt
8 kap., är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på
lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drab-
bas av större olägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nytt-

janderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i

huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.
I så fall tillämpas 5 §.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när före-

ningen har rätt till det, får kronofogdemyndigheten besluta om särskild

handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

3

Senaste lydelse 1992:505.

4

Senaste lydelse 1991:875.

2732

background image

SFS 1995:1464

16 a § Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på

sådana avgifter som avses i 14 § första stycket. Vid utmätning eller
konkurs jämställs sådan panträtt med handpanträtt.

Sådan panträtt som avses i första stycket har företräde framför en

panträtt som har upplåtits av en innehavare av bostadsrätten, om inte
annat följer av 31 §.

18 § Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och

som tillträtts är, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§,
förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrätts-
havaren till avflyttning,

1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtel-

seavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara bestämd i
stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att
fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med
att betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upp-

låter lägenheten i andra hand,

3. om lägenheten används i strid med 6 eller 8 §,

4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i

andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i
lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt

dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren

eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av

vad som skall iakttas enligt 9 § vid lägenhetens begagnande eller brister
i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,

6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt

13 § och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det

han skall göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig
vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverk-

samhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en
inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning.

30 §5 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av
uppsägning i fall som avses i 18 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas
enligt 8 kap. så snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrätts-
havaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen
kommer överens om något annat. Försäljningen får dock skjutas upp
till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

31 § Har föreningen underrättats om att en bostadsrätt är pantsatt,
skall föreningen utan dröjsmål underrätta panthavaren om bostadsrätts-

5

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2733

background image

SFS 1995:1464

havaren har obetalda avgifter till föreningen till ett belopp som över-
stiger vad som av årsavgiften belöper på en månad och bostads-
rättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från förfalloda-
gen.

Om föreningen försummar denna skyldighet, har föreningen vid exe-

kutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. inte företräde till
betalning framför panthavaren i fråga om

1. de avgiftsbelopp som förfallit till betalning under den tid förening-

ens försummelse varat, samt

2. den del av årsavgiften som förfallit till betalning närmast efter det

att en underrättelse gjorts.

Andra stycket gäller inte i fråga om avgiftsbelopp som förfallit till

betalning under den tid panthavaren haft kännedom om bostadsrättsha-
varens betalningsförsummelse.

32 § �r ett sådant meddelande från föreningen som avses i 16 §,

18 § 1, 20 § eller 31 § första stycket eller 6 kap. 1 § andra stycket,
1 a § eller 2 § avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga

adress, skall föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den.
Detsamma gäller beträffande sådant meddelande från bostadsrättshava-
ren som avses i 2 § och 6 kap. 6 §.

8 kap. Tvångsförsäljning

Inledande bestämmelser

1 § Tvångsförsäljning genomförs av kronofogdemyndigheten efter

ansökan av bostadsrättsföreningen.

2 § Vid tvångsförsäljning tillämpas bestämmelserna i utsökningsbal-
ken om exekutiv försäljning av lös egendom i allmänhet, om inte an-
nat följer av detta kapitel.

Försäljningen skall anses ske för uttagande av en sådan föreningens

fordran som är förenad med panträtt enligt 7 kap. 16 a §. Detta gäller
även om föreningen inte skulle ha någon sådan fordran.

Ansökan och beslut

3 § Ansökan om tvångsförsäljning skall göras hos kronofogdemyn-
digheten i det län där den lägenhet finns som bostadsrätten avser.

4 § Om kronofogdemyndigheten finner att förutsättningarna för
tvångsförsäljning är uppfyllda skall en sådan försäljning genomföras. I
annat fall skall kronofogdemyndigheten avslå ansökan.

2734

background image

SFS 1995:1464

Föreningens rätt till betalning

5 § Föreningen har vid tvångsförsäljning rätt till betalning ur försälj-
ningssumman för fordringar som är förenade med panträtt i bostads-
rätten enligt 7 kap. 16 a §.

Föreningen har också rätt till betalning för andra fordringar mot bo-

stadsrättshavaren som grundas på innehavet av bostadsrätten, om de
anmäls hos kronofogdemyndigheten innan bostadsrätten säljs eller, om
försäljning sker under hand, senast när fördelning skall äga rum. Så-
dana fordringar tas ut efter alla andra fordringar som medför rätt till
betalning ur bostadsrätten.

Följden av misslyckade försäljningsförsök

6 § Om det har gjorts tre försäljningsförsök utan att bostadsrätten har
blivit såld, övergår den genast till föreningen utan lösen och fri från
panträtt. Bostadsrätten övergår dock till föreningen på detta sätt redan
efter det andra försäljningsförsöket, om det vid detta inte har gjorts
något inrop eller lämnats något anbud och det inte kan antas att bo-
stadsrätten blir såld vid ytterligare ett försäljningsförsök.

Kostnaderna för förfarandet

7 § Vid tillämpning av 17 kap. utsökningsbalken skall mål om tvångs-
försäljning anses som mål om utmätning. Bostadsrättshavaren skall
slutligt svara för förrättningskostnaderna, i den mån de inte kan tas ut
ur försäljningssumman.

Sammanträffande av exekutiv försäljning och tvångsförsäljning

8 § Om tvångsförsäljning enligt detta kapitel och exekutiv försäljning
begärs beträffande samma bostadsrätt, skall den tvångsförsäljas.

Första stycket gäller inte om ansökan om tvångsförsäljning gjorts

efter det att försäljning på exekutiv auktion kungjorts enligt 9 kap. 2 §
utsökningsbalken eller det annars finns särskilda skäl för att en
försäljning bör genomföras enligt utsökningsbalken. I ett sådant fall
skall målet om tvångsförsäljning vila till dess målet om exekutiv för-
säljning avgjorts.

Frågan om tvångsförsäljning faller, om en bostadsrätt har sålts vid

exekutiv försäljning efter det att nyttjanderätten till den lägenhet som
bostadsrätten avser har förverkats enligt 7 kap. 18 §.

9 kap.

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus

eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har
bestämts i stadgarna.

I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostads-

2735

background image

SFS 1995:1464

rättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och be-
stämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel.

19 §6 En bostadsrättsförenings beslut att förvärva ett hus för ombild-

ning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på en föreningsstämma.

Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i mer än hälften av de uthyrda lä-
genheter som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa
hyresgäster skall vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. Vid be-
räkningen av antalet lägenheter tillämpas 1 kap. 5 § andra stycket.

Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur

rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och
ägaren av huset.

20 § Innan beslut om förvärv av ett hus fattas enligt 19 §, skall en
sådan ekonomisk plan som avses i 3 kap. 1 § upprättas och hållas till-
gänglig för hyresgästerna. Till planen skall fogas ett besiktnings-
protokoll som visar husets skick. Planen skall även vara försedd med
intyg enligt 3 kap. 2 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2.1 fråga om förvärv av en bostadsrätt som har gjorts före ikraftträdan-

det gäller inte de nya bestämmelserna i 6 kap. 1 § andra stycket, 4 §
andra stycket och 5 § tredje stycket samt 7 kap. 10 § andra stycket.

3. I fråga om förvärv av en bostadsrätt som har gjorts före ikraft-

trädandet gäller 6 kap. 8 § i sin äldre lydelse.

4. I fall då föreningen före ikraftträdandet har gjort sig skyldig till

sådan försummelse som avses i 7 kap. 31 § gäller paragrafen i sin äldre
lydelse.

5. Bestämmelserna i 7 kap. 16 a § tillämpas även i fråga om fordringar

som har uppkommit före ikraftträdandet.

6. Om en god man har förordnats enligt de äldre bestämmelserna i

8 kap. 1 §, gäller äldre föreskrifter.

7. Ansökan om tvångsförsäljning enligt 8 kap. får, utom i fall som

avses i punkten 6, göras hos kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
Kronofogdemyndigheten får före ikraftträdandet genomföra sådana förbe-
redande åtgärder som behövs för att tvångsförsäljning skall kunna genom-
föras efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1992:505.

2736

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.