SFS 2013:539 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2013:539 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
130539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 § expropriationslagen

(1972:719) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

Expropriation får ske för att bevara bebyggelse eller fornlämning med

ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde eller bereda tillräckligt utrymme
däromkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

SFS 2013:539

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.