720719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Expropriationslag;

SFS 1972:719

given Stockholms slott den 19 december 1972.

Utkom från trycket

den 21 dec. 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 kap. Inledan de bestämmelser

1 § Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i anspråk genom

expropriation enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servi­
tutsrätt. Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet upp­

hävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten.

2 § I denna lag förstås med särskild rätt till fastighet nyttjanderätt,
servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. Utan hinder av att
tomträtt enligt 13 kap. 26 § jordabalken vid expropriation är likställd
med fast egendom får sådan rätt upphävas eller begränsas genom expro­
priation. Bestämmelsen i 1 § om särskild rätt gäller ej renskötselrätt enligt
rennäringsiagen (1971: 437) eller vägrätt.

Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger motsvarande tillämp­

ning i fråga om byggnad eller annan anläggning på annans mark.

3 § Exproprieras fastighet med äganderätt, upphör sådan särskild rätt

till fastigheten som tillkommit genom frivillig upplåtelse, om ej rättig­
heten skall lämnas orubbad på grund av förordnande i expropriations-

tillståndet eller överenskommelse som fastställts av domstolen. Förord­
nande att särskild rätt skall bestå får meddelas endast om det uppenbar­

ligen är utan betydelse för den rätt som tillkommer borgenär med pant­

rätt i f astigheten. �verenskommelse som nämnts nyss får fastställas en­
dast om de borgenärer som har panträtt i fastigheten eller fastighet som

^ Prop. 1972; 109, CU 34 , rskr 3 46.

1841

¬

background image

SFS 1972: 719

är gemensamt intecknad med de nna och vilkas rä tt beröres av åtgärdeii
har lämnat medgivande till fastställelsen. Medgivande fordras dock ej
av borgenär for vars rätt beståndet av rättigheten är väsentligen utan

betydelse.

Annan särskild rätt till fastigheten än som avses i första stycket består

efter expropriationen, om ej annat har förordnats i expropriations-

tillståndet.

Första och andra styckena gäller ej särskild rätt som tillkommer sta­

ten. Sådan rättighet rubbas icke genom expropriationen. Vad som sagts

nu gäller också v ägrätt som tillkommer annan än staten.

Genom expropriationen upphör fastighetens ansvar för fordran. Detta

gäller dock ej fordran som åtnjuter förmånsrätt enligt 6 § 1 förmåns­
rättslagen (1970: 979).

4 § Nyttjanderätt eller servitut, som har tillskapats genom expropria­
tion, har företräde framför annan rätt till fastigheten med undantag av

särskild rätt som har tillskapats genom expropriation eller annat tvångs­
förvärv eller vid fastighetsbildning eller på liknande sätt. Särskild rätt

som ti llkommer staten och vägrätt som tillkommer annan än staten rub­

bas dock icke i något fall genom expropriationen.

5 § Om särskild rätt till fastighet exproprieras eller rubbas genom
expropriation, gäller bestämmelserna om expropriation av fastighet i

tillämpliga delar, om ej annat anges.

Bestämmelserna i denna lag om sakägare gäller ej innehavare av

fordran för vilken fastigheten svarar.

6 § Om förbud att vid expropriation meddela föreskrift som inskränker
fastighetsägares rätt att för torrläggning av sin mark erhålla vattenavlopp
genom väg, järnväg eller spårväg finns bestämmelser i 7 kap. vattenlagen
(1918: 523).

7 § Uppkommer fråga om ersättning för skada eller intrång som har

uppstått efter det att expropriationsmålet har avgjorts och som ej kunnat

förutses i målet, är denna lag ej tillämplig.

2 kap. Expropriationsändamålen

1 § Expropriation får ske för att ge kommun möjlighet att förfoga

över mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen kräves för

tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning eller fö r att an­
nars i kommunens ägo överföra mark för upplåtelse med tomträtt.

Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast

mark som är belägen inom kommunens eget område eller inom området

för det kommunblock som kommunen eller dess huvuddel tillhör.

Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om det med skäl

kan antagas att marken inom överskådlig tid kommer att beröras av
byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från
allmän synpunkt, eller om det till främjande av planmässigt byggnads­
skick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget a tt kommunen

1842

får rådighet över marken.

¬

background image

Med motsvarande tillämpning av första�tredje styckena får expro-

SFS 1972: 719

priation ske till förmån för landstingskommun eller kommunalförbund,

som handh ar sådan angelägenhet som första stycket avser att främja.

2 § Expropriation får ske för att bereda utrymme för anläggning som

tillgodoser allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommu­

nikation.

3 § Expropriation får ske för att tillgodose allmänt behov av elektrisk

kraft eller an nan drivkraft, vatten, värme eller likartad nyttighet eller av

att bortföra eller oskadliggöra avloppsvatten eller annan orenlighet.

Skall ledning för nyttighet som avses i första stycket eller för av­

loppsvatten eller annan orenlighet ingå i ledningsnät av betydelse för

riket eller för viss ort eller är intrånget av ledningen ringa i jämförelse

med nyttan därav, får expropriation ske även om allmänt behov av led­
ningen ej föreligger.

Första stycket gäller ej sådant ianspråktagande av fastighet för till­

godogörande av vattenkraft eller för gruvdrift varom bestämmelser finns
i annan lag.

4 § Expropriation får ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet

eller anläggning därför av större betydelse f�r riket eller orten eller för

viss befolkningsgrupp.

Första stycket gäller ej sådant ianspråktagande av fastighet för gruv­

drift varom bestämmelser finns i annan lag.

5 § Expropriation får ske för att upprätta skydds- eller säkerhetsom­

råde eller ber eda utrymme för särskild anordning, om området eller an­

ordningen behövs till skydd mot naturhändelse som är menlig från all­

män synpunkt, mot vatt en- eller luftförorening eller mot menlig inverkan
i övrigt från industri eller annan anläggning.

6 § Expropriation får ske för det militära försvaret eller för annat
ändamål som är av särskild betydelse för totalförsvaret.

7 § Expropriation får ske för att försätta eller hålla fastighet i till­
fredsställande skick, när grov vanvård föreligger eller kan befaras

uppkomma.

8 § Expropriation får ske för att bevara historiskt eller kulturhistoriskt

märklig bebyggels e eller märklig fast fornlämning eller bereda erforder­

ligt utrymme dä romkring.

9 § Expropriation får ske för att bevara område som nationalpark,

naturreservat eller naturminne eller för att annars tillgodose väsentligt

behov av mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv, om marken

eller anläggningen är avsedd att hållas tillgänglig för allmänheten.

30 § �ven i annat fall än som avses i 1�9 § får expropriation ske

för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan an­
läggning för verksamhet som staten, kommun, landstingskommun eller

1843

¬

background image

SFS 1972: 719

kommunalförbund har att tillgodose eller som annars är av väsentlig

betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp.

11 § Skall genom statens, kommuns, landstingskommuns eller kom­

munalförbunds försorg inom visst område vidtagas byggnads- eller an­

läggningsåtgärd som kan föranleda expropriation enligt 1�10 § och

kan med skäl antagas att åtgärden medför väsentligt ökat värde för

fastighet i områdets omedelbara närhet eller avsevärt ökar möjlighe­

terna att utnyttja sådan fastighet, får fastigheten exproprieras av den
som vidtar åtgärden, om det med hänsyn till kostnaderna för åtgärden
och övriga omständigheter är skäligt. Vad som sagts nu om fastighet

äger motsvarande tillämpning på särskUd rätt till fastighet.

12 § Expropriationstillstånd skall icke meddelas, om ändamålet lämp­

ligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriatio-
nen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan

vinnas genom den.

Expropriation till förmån för annan än staten, kommun, landstings­

kommun eller kommunalförbund får ske endast om den expropierande
på betryggande sätt kan svara för att den exproprierade egendomen

användes för avsett ändamål.

3 kap. Tillstånd till expropriation m. m.

1 § Fråga om tillstånd till expropriation prövas av Konungen.

Konungen kan dock �verlämna till länsstyrelsen eller, när särskilda

skäl föreligger, till annan myndighet att pröva fråga om tillstånd till
expropriation, om ansökningen ej har bestritts eller ärendet från allmän

och enskild synpunkt är av mindre vikt.

2 § Ansökan om expropriationstillstånd skall vara skriftlig och ange

1. yrkandet och de omständigheter på vilka det grundas,

2. fastighet som beröres av expropriationen,
3. namn och adress på samtliga för sökanden kända sakägare.

I övrigt skall sökanden inge den utredning som kan anses behövlig

i varje särskilt fa ll.

3 § Om den som ansöker om expropriationstillstånd har nyttjanderätt

till fastigheten och tillstånd beviljas, har sökanden rätt att utan hinder
av vad som annars skulle gälla nyttja fastigheten i samma omfattning
som tidigare till dess att expropriationen är fullbordad eller till den far-
dag som inträffar närmast efter tre månader från det att expropria-
tionstillståndet förföll eller expropriationsrätten förverkades. I avvaktan

på att tillståndsfrågan blir slutligt avgjord kan förordnas att sökanden
icke mot sitt bestridande får skiljas från fastigheten tidigare än på den

fardag som inträffar närmast efter tre månader från det att ansökan

prövades. Saknas bestämmelse om fardag, inträder i stället skyldighe­

ten att flytta när tre månader förflutit frän det att expropriationstill-

ståndet förföll eller expropriationsrätten förverkades eller från det att

expropriationsansökningcn prövades.

1844

Nyttjar sökanden med stöd av första stycket fastigheten utöver den

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.