SFS 1987:123

870123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:123

om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utkom från trycket

den 6 maj 1987

Utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

dels att 4 kap. 1 och 3 §§ skall ha fö ljande lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 3 a §, av följande

lydelse.

4 kap.
1 § För fastighet, som exproprieras i sin h elhet, skall, i den mån ej annat

följer av vad som sägs nedan, betalas löseskilling med belopp som motsva­

rar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras del av fastighet, skall in­
trångsersättning betalas med belopp som motsvarar den minskning av

fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen.

Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall även

sådan skada ersättas. Expropriationsersättning skall dock inte betalas för
mark som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan är avsedd för
sådan allmän plats för vilken kommunen är huvudman.

Har den exproprierande åtagit sig att vidtaga åtgärd för att minska

skada, skall hänsyn tagas till det vid bestämmande av expropriationser­
sättning, om åtagandet är sådant att det skäligen bör godtagas av den
ersättningsberättigade.

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt

eller servitutsrätt, skall vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn

icke tagas till förbättring, vilken fastigheten vunnit genom arbete eller

kostnad, som den exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt

.övergått till denne, nedlagt på fastigheten utöver vad som ålegat honom.

3 § Vid best ämmande av löseskilling skall sådan ökning av fastighetens

marknadsvärde av någon betydelse som ägt rum under tiden från dagen tio

år före ansökningen om expropriation, dock högst femton år före talans

väckande vid domstol, räknas ägaren tillgodo e ndast i den mån det blir
utrett, att den beror på annat än förväntningar om ändring i markens

tillåtna användningssätt. Avser expropriationen del av fastighet, skall vad

som sagts nu om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om vär det

före ex propriationen. Värderingen skall ske med hänsyn till fas tighetens
skick när ersättningsfrågan avgöres eller, om fastigheten dessförinnan har

tillträtts eller övergått på den exproprierande enligt 6 kap. 10 §, när tilltr ä­

det eller övergången skedde.

Har beslut om en detaljplan, enligt vilken marken avses för enskilt

bebyggande, meddelats före ansökningen om expropriation, skall första

stycket tillämpas endast på värdestegring som inträffat efter beslutet.

Avser expropriationen bebyggd fastighet som innehas i huvudsakligt

syfte att bereda bostad åt ägaren och honom närstående, gäller den be-

' Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

319

¬

background image

\.

SFS 1987:123

gränsningen för tillämpningen av första stycket att löseskillingen ej i något

fall får bestämmas till lägre belopp än som fordras för anskaffning av annan

likvärdig bostadsfastighet.

I den mån d et blir u trett att värdestegringen utan att ha samband med

förväntningar om ändring i markens tillåtna användningssätt beror på

inverkan av det företag för vars genomförande expropriation äger rum,
gäller 2 §.

3 a § Expropriationsersättning för mark som enligt en detaljplan är av­

sedd för allmän plats skall bestämmas med hänsyn till de planförhållanden
som rådde närmast innan marken angavs som allmän plats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Exproprieras mark som enligt en före utgången av år 1978 fastställd

och vid ikraftträdandet gällande stads- eller byggnadsplan var avsedd för

enskilt bebyggande och väcks talan före utgången av juni 1997, skall

expropriationsersättningen, om markens ägare begär det, bestämmas med

hänsyn till de planförhållanden som rådde vid ikraftträdandet.

Vad som sägs i första stycket skall även tillämpas i fråga om annan plan

eller bestämmelse som enligt 17 kap. 4 § första stycket plan- och bygglagen
(1987:10) gäller som detaljplan.

3. Exproprieras mark som enligt en vid ikra ftträdandet gällande stads-

eller byggnadsplan var avsedd för annat än enskilt bebyggande och väcks

talan före utgången av juni 1991, skall expropriationsersättningen, om
markens ägare begär det, bestämmas med hänsyn till de planförhållanden

och de ersättningsprinciper som gällde vid ikr aftträdandet.

Vad som sägs i förs ta stycket skall även tillämpas i fråga om annan plan

eller bestämmelse som enligt 17 kap. 4 § första stycket plan- och bygglagen
(1987:10) gäller som detaljplan.

4. Vid be stämmande av expropriationsersättning för mark inom omr å­

den med stads- eller byggnadsplan skall 4 kap. 3 § andra stycket i sin

lydelse före ikraftträdandet tillämpas.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

320

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.