SFS 2000:238 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Expropriationslag (1972:719) / SFS 2000:238 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)
000238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

dels

att i 5 kap. 11 § ordet ⬝fastighetsboken⬝ skall bytas ut mot ⬝fastig-

hetsregistrets inskrivningsdel⬝,

dels

att 6 kap. 11 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

11 §

Försummar den exproprierande att inom föreskriven tid iakttaga vad

som åligger honom enligt 1 § första stycket och 4 § och har ej fastigheten
helt eller delvis tillträtts eller övergått på den exproprierande enligt 10 §, är
expropriationsrätten förverkad.

Om fastighetsägaren vill att expropriationen ändå skall fullbordas, skall

han inom tre månader efter förverkandet begära det hos länsstyrelsen. Om
han inte vill att expropriationen skall fullbordas, får han hos fastighetsdom-
stolen visa att expropriationsrätten är förverkad. Gör han det, skall domsto-
len anmäla förverkandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fas-
tighetsregistrets inskrivningsdel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

SFS 2000:238

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.