SFS 2012:427 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

120427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 1 a § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

14 kap.

1 a §

3

En fråga om fastighetsbestämning får tas upp till prövning, om

1. det behövs vid en fastighetsbildningsförrättning,
2. lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § ledningsrätts-

lagen (1973:1144) eller 17 § anläggningslagen (1973:1149),

3. en sakägare har ansökt om det,
4. en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med

detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket fråga har
väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser,

5. staten eller en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett

område som sökanden har förklarat skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller
ett område för vilket sökanden har väckt fråga om sådan förklaring,

6. staten eller en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett

område med vägrätt eller vägplan eller ett område för vilket fråga har väckts
om att upprätta en sådan plan, eller

7. staten, en kommun eller den som har byggt eller avser att bygga en

järnväg har ansökt om det och ansökan gäller ett område med järnvägsplan
eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan.

En ansökan enligt första stycket 3, 4, 5, 6 eller 7 får inte prövas om det är

uppenbart att frågan saknar betydelse för sökanden.

Om ansökan gäller fastighetsbestämning av servitut får den inte heller

prövas om servitutet har tillkommit på annat sätt än vid avvittring eller enligt
lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda vägar eller enligt anlägg-
ningslagen eller 28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestäm-
melser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. En arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) i dess

lydelse före den 1 januari 2013 ska anses vara en vägplan enligt denna lag.

1 Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2009:562.

SFS 2012:427

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

2

SFS 2012:427

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.