SFS 2013:378 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

130378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11 § och 4 kap. 41 § fastig-

hetsbildningslagen (1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

3

Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun får ske

endast om åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig fastighets-
indelning eller om den kommunala indelningen blir lämpligare.

Till fastighetsbildning som avses i första stycket ska regeringens eller läns-

styrelsens medgivande inhämtas, om lantmäterimyndigheten finner att gräns-
ändringen kan medföra en olämplig indelning i förvaltningsområden. Medgi-
vande ska alltid inhämtas, om en kommun begär det eller åtgärden innebär att
en hel fastighet överförs till en annan domkrets för en allmän underrätt.

Är fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra stycket, ska

lantmäterimyndigheten anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

4 kap.

41 §

4

Föranleder fastighetsbildning som avses i 3 kap. 11 § ändring av gräns

för en kommun, ska lantmäterimyndigheten underrätta kommunen om fastig-
hetsbildningen och dess inverkan på indelningen i förvaltningsområden.
Kommunen ska ges tillfälle att begära att medgivande inhämtas enligt 3 kap.
11 §, om inte sådant medgivande ändå ska inhämtas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förrättningar som har inletts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1995:1394.

4 Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 2013:378

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.