SFS 2013:490 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

130490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.

4 kap.

11 a §

Lantmäterimyndigheten ska undersöka om det i en fastighet som

berörs av förrättningen finns en inskrivning av ett servitut eller en nyttjande-
rätt som uppenbart inte gäller i fastigheten. Om det finns en sådan inskrivning
ska det antecknas i förrättningshandlingarna. Undersökningen ska begränsas
till åtgärder som kan utföras utan olägenhet i förrättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2013:490

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.