SFS 2008:159 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

080159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels

att 12 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels

att 19 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

19 kap.

5 §

3

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett

tekniskt fel i fastighetsregistrets allmänna del eller i en anordning som är an-
sluten till registret hos Lantmäteriverket, en lantmäterimyndighet eller en
myndighet som avses i 4 kap. 34 a §.

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om den ska-

delidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli
att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något
annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut

om rättelse enligt 4 § tredje stycket, har rätt till ersättning av staten. Ersätt-
ning lämnas dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller
andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

I fråga om ersättning som avses i denna paragraf äger 18 kap. 5 och 7 §§

jordabalken motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 2000:233.

SFS 2008:159

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.