SFS 2008:543 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2008:543 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
080543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 7 a och 34 a §§ samt 19 kap.

5 § fastighetsbildningslagen (1970:988)

2

ska ha följande lydelse.

4 kap.

7 a §

3

Om en kommun är sakägare vid en förrättning som handläggs av en

kommunal lantmäterimyndighet, får kommunen eller en annan sakägare be-
gära att förrättningen i stället ska handläggas av den statliga lantmäterimyn-
digheten.

En sådan begäran ska göras hos förrättningslantmätaren innan förrätt-

ningen har avslutats. Förrättningen ska då avbrytas och ärendet överlämnas
till den statliga lantmäterimyndigheten.

Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte förrättningar som grundas

på avtal om köp, byte eller gåva enligt 4 kap. jordabalken.

34 a §

4

Den statliga lantmäterimyndigheten får uppdra åt en annan myn-

dighet med kompetens inom lantmäteriområdet att utföra åtgärder enligt
4 kap. 25 § första stycket, 27 och 28 §§.

19 kap.

5 §

5

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett

tekniskt fel i fastighetsregistrets allmänna del eller i en anordning som är an-
sluten till registret hos den statliga lantmäterimyndigheten, en kommunal
lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a §.

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om den ska-

delidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli
att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något
annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut

om rättelse enligt 4 § tredje stycket har rätt till ersättning av staten. Ersätt-

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 1995:1394.

4

Senaste lydelse 1995:1394.

5

Senaste lydelse 2008:159.

SFS 2008:543

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:543

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ning lämnas dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller
andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

I fråga om ersättning som avses i denna paragraf tillämpas 18 kap. 5 och

7 §§ jordabalken på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.