SFS 2008:543 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2008:543 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
080543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:6px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:5px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 4 kap. 7 a och 34 a �� samt 19 kap.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">5 � fastighetsbildningslagen (1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:17px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en kommun �r sak�gare vid en f�rr�ttning som handl�ggs av en</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">kommunal lantm�terimyndighet, f�r kommunen eller en annan sak�gare be-<br/>g�ra att f�rr�ttningen i st�llet ska handl�ggas av den statliga lantm�terimyn-<br/>digheten.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En s�dan beg�ran ska g�ras hos f�rr�ttningslantm�taren innan f�rr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ningen har avslutats. F�rr�ttningen ska d� avbrytas och �rendet �verl�mnas<br/>till den statliga lantm�terimyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i denna paragraf omfattar inte f�rr�ttningar som grundas</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">p� avtal om k�p, byte eller g�va enligt 4 kap. jordabalken. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>34 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">Den statliga lantm�terimyndigheten f�r uppdra �t en annan myn-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">dighet med kompetens inom lantm�teriomr�det att utf�ra �tg�rder enligt<br/>4 kap. 25 � f�rsta stycket, 27 och 28 ��.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">R�tt till ers�ttning av staten har den som lider skada p� grund av ett</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">tekniskt fel i fastighetsregistrets allm�nna del eller i en anordning som �r an-<br/>sluten till registret hos den statliga lantm�terimyndigheten, en kommunal<br/>lantm�terimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a �.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ers�ttningen ska efter sk�lighet s�ttas ned eller helt falla bort, om den ska-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">delidande har medverkat till skadan genom att utan sk�lig anledning l�ta bli<br/>att vidta �tg�rder f�r att bevara sin r�tt eller om den skadelidande p� n�got<br/>annat s�tt har medverkat till skadan genom eget v�llande.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En �gare eller r�ttighetshavare som drabbas av skada till f�ljd av ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om r�ttelse enligt 4 � tredje stycket har r�tt till ers�ttning av staten. Ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2008:159.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:543</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:543</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ning l�mnas dock inte, om den skadelidande med h�nsyn till felets art eller<br/>andra omst�ndigheter hade bort inse att fel f�rekommit. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om ers�ttning som avses i denna paragraf till�mpas 18 kap. 5 och</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">7 �� jordabalken p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 4 kap. 7 a och 34 a �� samt 19 kap.

5 � fastighetsbildningslagen (1970:988)

2

ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

7 a �

3

Om en kommun �r sak�gare vid en f�rr�ttning som handl�ggs av en

kommunal lantm�terimyndighet, f�r kommunen eller en annan sak�gare be-
g�ra att f�rr�ttningen i st�llet ska handl�ggas av den statliga lantm�terimyn-
digheten.

En s�dan beg�ran ska g�ras hos f�rr�ttningslantm�taren innan f�rr�tt-

ningen har avslutats. F�rr�ttningen ska d� avbrytas och �rendet �verl�mnas
till den statliga lantm�terimyndigheten.

Best�mmelserna i denna paragraf omfattar inte f�rr�ttningar som grundas

p� avtal om k�p, byte eller g�va enligt 4 kap. jordabalken.

34 a �

4

Den statliga lantm�terimyndigheten f�r uppdra �t en annan myn-

dighet med kompetens inom lantm�teriomr�det att utf�ra �tg�rder enligt
4 kap. 25 � f�rsta stycket, 27 och 28 ��.

19 kap.

5 �

5

R�tt till ers�ttning av staten har den som lider skada p� grund av ett

tekniskt fel i fastighetsregistrets allm�nna del eller i en anordning som �r an-
sluten till registret hos den statliga lantm�terimyndigheten, en kommunal
lantm�terimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a �.

Ers�ttningen ska efter sk�lighet s�ttas ned eller helt falla bort, om den ska-

delidande har medverkat till skadan genom att utan sk�lig anledning l�ta bli
att vidta �tg�rder f�r att bevara sin r�tt eller om den skadelidande p� n�got
annat s�tt har medverkat till skadan genom eget v�llande.

En �gare eller r�ttighetshavare som drabbas av skada till f�ljd av ett beslut

om r�ttelse enligt 4 � tredje stycket har r�tt till ers�ttning av staten. Ers�tt-

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 1995:1394.

4

Senaste lydelse 1995:1394.

5

Senaste lydelse 2008:159.

SFS 2008:543

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:543

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

ning l�mnas dock inte, om den skadelidande med h�nsyn till felets art eller
andra omst�ndigheter hade bort inse att fel f�rekommit.

I fr�ga om ers�ttning som avses i denna paragraf till�mpas 18 kap. 5 och

7 �� jordabalken p� motsvarande s�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.