SFS 2014:205 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2014:205 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
140205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CFDFAM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CFDFAL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CFDFAK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 april 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 4 kap. 10 a � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 3 kap. 2 �, 4 kap. 25 och 25 a �� samt 6 kap. 1 � ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom ett omr�de med detaljplan eller omr�desbest�mmelser f�r fastig-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">hetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna. Om syftet med<br/>planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre avvikelser<br/>g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r bebyg-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">gande eller anv�ndning av mark �n de som avses i f�rsta stycket, ska fastig-<br/>hetsbildning ske s� att syftet med best�mmelserna inte motverkas. Om det p�<br/>grund av ett s�rskilt tillst�nd f�r uppf�ras en byggnad eller vidtas en annan<br/>d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i strid mot en s�dan best�mmelse, hindrar det som nu<br/>har sagts inte fastighetsbildning som beh�vs f�r att tillst�ndet ska kunna ut-<br/>nyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Lantm�terimyndigheten ska utreda f�ruts�ttningarna f�r fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">bildningen. Om det inte finns hinder mot denna, ska myndigheten utarbeta<br/>den fastighetsbildningsplan och ombes�rja de tekniska arbeten och de v�rde-<br/>ringar som beh�vs f�r att genomf�ra �tg�rden. Myndigheten b�r d� r�dg�ra<br/>med sak�garna. Vid behov ska myndigheten samr�da med de myndigheter<br/>som ber�rs av �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det �r n�dv�ndigt att det finns tillst�nd till viss verksamhet f�r att myn-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">digheten ska kunna bed�ma om fastighetsbildningen �r till�ten och under f�r-<br/>uts�ttning att det i �vrigt finns f�ruts�ttningar f�r att genomf�ra fastighets-<br/>bildningen, f�r myndigheten f�rel�gga en sak�gare att inom viss tid ge in<br/>bevis om att ans�kan om tillst�nd har gjorts.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Lagen omtryckt 1992:1212. <br/>Senaste lydelse av 4 kap. 10 a � 1998:865.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2010:1003. �ndringen inneb�r bl.a. att tredjesj�tte styckena tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2003:628.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:205</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:205</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r utredningen enligt 25 � �r avslutad, ska myndigheten meddela</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta beslut ska<br/>ange hur fastighetsindelningen �ndras, vilka servituts�tg�rder som vidtas och<br/>vilka byggnader eller andra anl�ggningar som �verf�rs till en annan fastighet.<br/>I �vrigt ska beslutet inneh�lla uttalanden i fr�gor som har ett omedelbart sam-<br/>band med fastighetsbildningen. S�rskilda best�mmelser om vad beslutet i<br/>vissa fall ska inneh�lla finns i 5, 8 och 12 kap. Vid fastighetsbildning enligt<br/>3 kap. 1 a � andra stycket ska lantm�terimyndigheten best�mma en tid som<br/>anl�ggningen ska ha uppf�rts inom. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r lant-<br/>m�terimyndigheten f�rl�nga tiden.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r l�mpligt, f�r fastighetsbildningsbeslutet meddelas �ven om tek-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">niska arbeten och v�rderingar inte har utf�rts. Under samma f�ruts�ttning f�r<br/>olika fr�gor som h�r till beslutet tas upp var f�r sig och avg�ras genom s�r-<br/>skilda beslut. Det som f�reskrivs om fastighetsbildningsbeslut g�ller �ven ett<br/>s�dant avg�rande.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r ett �ndam�l av stadigvarande betydelse f�r flera fastigheter f�r en</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samf�llighet bildas, om inte �ndam�let kan tillgodoses b�ttre p� annat s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En samf�llighet f�r inte bildas f�r andra fastigheter �n s�dana d�r det �r av</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�sentlig betydelse att de har del i samf�lligheten.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En fastighets andel i en samf�llighet best�ms efter vad som �r �ndam�ls-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt och sk�ligt med h�nsyn till omst�ndigheterna.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna paragraf g�ller inte en samf�llighetsbildning som avses i 2 eller 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2014.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r f�rr�ttningar d�r ans�kan har</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inkommit till lantm�terimyndigheten f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Den �ldre lydelsen av 6 kap. 1 � g�ller fortfarande i de fall d�r 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2 a � ska g�lla enligt �verg�ngsbest�mmelsen till lagen (2012:181) om �nd-<br/>ring i fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2004:393.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 4 kap. 10 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 3 kap. 2 �, 4 kap. 25 och 25 a �� samt 6 kap. 1 � ska ha f�ljande

lydelse.

3 kap.

2 �

3

Inom ett omr�de med detaljplan eller omr�desbest�mmelser f�r fastig-

hetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna. Om syftet med
planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre avvikelser
g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r bebyg-

gande eller anv�ndning av mark �n de som avses i f�rsta stycket, ska fastig-
hetsbildning ske s� att syftet med best�mmelserna inte motverkas. Om det p�
grund av ett s�rskilt tillst�nd f�r uppf�ras en byggnad eller vidtas en annan
d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i strid mot en s�dan best�mmelse, hindrar det som nu
har sagts inte fastighetsbildning som beh�vs f�r att tillst�ndet ska kunna ut-
nyttjas.

4 kap.

25 �

4

Lantm�terimyndigheten ska utreda f�ruts�ttningarna f�r fastighets-

bildningen. Om det inte finns hinder mot denna, ska myndigheten utarbeta
den fastighetsbildningsplan och ombes�rja de tekniska arbeten och de v�rde-
ringar som beh�vs f�r att genomf�ra �tg�rden. Myndigheten b�r d� r�dg�ra
med sak�garna. Vid behov ska myndigheten samr�da med de myndigheter
som ber�rs av �tg�rden.

Om det �r n�dv�ndigt att det finns tillst�nd till viss verksamhet f�r att myn-

digheten ska kunna bed�ma om fastighetsbildningen �r till�ten och under f�r-
uts�ttning att det i �vrigt finns f�ruts�ttningar f�r att genomf�ra fastighets-
bildningen, f�r myndigheten f�rel�gga en sak�gare att inom viss tid ge in
bevis om att ans�kan om tillst�nd har gjorts.

1 Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse av 4 kap. 10 a � 1998:865.

3 Senaste lydelse 2010:1003. �ndringen inneb�r bl.a. att tredjesj�tte styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 2003:628.

SFS 2014:205

Utkom fr�n trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:205

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

25 a �

5

N�r utredningen enligt 25 � �r avslutad, ska myndigheten meddela

beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta beslut ska
ange hur fastighetsindelningen �ndras, vilka servituts�tg�rder som vidtas och
vilka byggnader eller andra anl�ggningar som �verf�rs till en annan fastighet.
I �vrigt ska beslutet inneh�lla uttalanden i fr�gor som har ett omedelbart sam-
band med fastighetsbildningen. S�rskilda best�mmelser om vad beslutet i
vissa fall ska inneh�lla finns i 5, 8 och 12 kap. Vid fastighetsbildning enligt
3 kap. 1 a � andra stycket ska lantm�terimyndigheten best�mma en tid som
anl�ggningen ska ha uppf�rts inom. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r lant-
m�terimyndigheten f�rl�nga tiden.

Om det �r l�mpligt, f�r fastighetsbildningsbeslutet meddelas �ven om tek-

niska arbeten och v�rderingar inte har utf�rts. Under samma f�ruts�ttning f�r
olika fr�gor som h�r till beslutet tas upp var f�r sig och avg�ras genom s�r-
skilda beslut. Det som f�reskrivs om fastighetsbildningsbeslut g�ller �ven ett
s�dant avg�rande.

6 kap.

1 �

F�r ett �ndam�l av stadigvarande betydelse f�r flera fastigheter f�r en

samf�llighet bildas, om inte �ndam�let kan tillgodoses b�ttre p� annat s�tt.

En samf�llighet f�r inte bildas f�r andra fastigheter �n s�dana d�r det �r av

v�sentlig betydelse att de har del i samf�lligheten.

En fastighets andel i en samf�llighet best�ms efter vad som �r �ndam�ls-

enligt och sk�ligt med h�nsyn till omst�ndigheterna.

Denna paragraf g�ller inte en samf�llighetsbildning som avses i 2 eller 4 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r f�rr�ttningar d�r ans�kan har

inkommit till lantm�terimyndigheten f�re ikrafttr�dandet.

3. Den �ldre lydelsen av 6 kap. 1 � g�ller fortfarande i de fall d�r 6 kap.

2 a � ska g�lla enligt �verg�ngsbest�mmelsen till lagen (2012:181) om �nd-
ring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:393.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.