SFS 2014:205 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2014:205 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
140205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 4 kap. 10 a § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 25 och 25 a §§ samt 6 kap. 1 § ska ha följande

lydelse.

3 kap.

2 §

3

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastig-

hetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyg-

gande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska fastig-
hetsbildning ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på
grund av ett särskilt tillstånd får uppföras en byggnad eller vidtas en annan
därmed jämförlig åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, hindrar det som nu
har sagts inte fastighetsbildning som behövs för att tillståndet ska kunna ut-
nyttjas.

4 kap.

25 §

4

Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för fastighets-

bildningen. Om det inte finns hinder mot denna, ska myndigheten utarbeta
den fastighetsbildningsplan och ombesörja de tekniska arbeten och de värde-
ringar som behövs för att genomföra åtgärden. Myndigheten bör då rådgöra
med sakägarna. Vid behov ska myndigheten samråda med de myndigheter
som berörs av åtgärden.

Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att myn-

digheten ska kunna bedöma om fastighetsbildningen är tillåten och under för-
utsättning att det i övrigt finns förutsättningar för att genomföra fastighets-
bildningen, får myndigheten förelägga en sakägare att inom viss tid ge in
bevis om att ansökan om tillstånd har gjorts.

1 Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse av 4 kap. 10 a § 1998:865.

3 Senaste lydelse 2010:1003. �ndringen innebär bl.a. att tredje�sjätte styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 2003:628.

SFS 2014:205

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:205

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

25 a §

5

När utredningen enligt 25 § är avslutad, ska myndigheten meddela

beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta beslut ska
ange hur fastighetsindelningen ändras, vilka servitutsåtgärder som vidtas och
vilka byggnader eller andra anläggningar som överförs till en annan fastighet.
I övrigt ska beslutet innehålla uttalanden i frågor som har ett omedelbart sam-
band med fastighetsbildningen. Särskilda bestämmelser om vad beslutet i
vissa fall ska innehålla finns i 5, 8 och 12 kap. Vid fastighetsbildning enligt
3 kap. 1 a § andra stycket ska lantmäterimyndigheten bestämma en tid som
anläggningen ska ha uppförts inom. Om det finns särskilda skäl, får lant-
mäterimyndigheten förlänga tiden.

Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas även om tek-

niska arbeten och värderingar inte har utförts. Under samma förutsättning får
olika frågor som hör till beslutet tas upp var för sig och avgöras genom sär-
skilda beslut. Det som föreskrivs om fastighetsbildningsbeslut gäller även ett
sådant avgörande.

6 kap.

1 §

För ett ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter får en

samfällighet bildas, om inte ändamålet kan tillgodoses bättre på annat sätt.

En samfällighet får inte bildas för andra fastigheter än sådana där det är av

väsentlig betydelse att de har del i samfälligheten.

En fastighets andel i en samfällighet bestäms efter vad som är ändamåls-

enligt och skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Denna paragraf gäller inte en samfällighetsbildning som avses i 2 eller 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har

inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet.

3. Den äldre lydelsen av 6 kap. 1 § gäller fortfarande i de fall där 6 kap.

2 a § ska gälla enligt övergångsbestämmelsen till lagen (2012:181) om änd-
ring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:393.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.