SFS 2014:601 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2014:601 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
140601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 38 § fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

38 §

Förrättningsmännen och deras biträden har rätt att, när det behövs med

anledning av förrättningen, få tillträde till byggnader, gå över ägor, utföra
mätningar och markundersökningar samt företa därmed sammanhängande
eller jämförliga åtgärder. I trädgård eller liknande plantering får inte träd ska-
das eller fällas utan ägarens samtycke. �ven i övrigt ska skada undvikas, om
det är möjligt.

Rätt att gå över annans ägor har också var och en som för talan vid förrätt-

ningen.

Har skada uppkommit genom en åtgärd som avses i första eller andra

stycket och vill den skadelidande få ersättning för skadan, ska han eller hon
framställa yrkande om detta innan förrättningen avslutas eller ställs in.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att befo-

genheter enligt första stycket ska kunna utövas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2014:601

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.