SFS 2014:1342 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

141342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 13 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 4 kap. 8, 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 4 kap. 8 a–8 e §§, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

8 §

3

En ansökan om fastighetsbildning ska vara skriftlig och ges in till lant-

mäterimyndigheten. En muntlig ansökan som görs vid ett förrättningssam-
manträde ska dock godtas om den väckta frågan lämpligen kan prövas vid
samma förrättning.

Sökanden ska ange den åtgärd som han eller hon önskar genomförd samt

uppge den eller de fastigheter som han eller hon för talan för. Om det kan an-
ses skäligt att sökanden skaffar uppgifter om det eller om sökanden ändå har
tillgång till uppgifterna, ska han eller hon också ange de andra fastigheter som
saken angår samt namn på fastighetsägarna och på de innehavare av servitut,
nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som kan beröras av åtgärden.

En ansökan ska undertecknas eller signeras elektroniskt av sökanden eller

sökandens ombud.

Till en ansökan ska sökanden bifoga de handlingar som han eller hon har

och som är av betydelse för saken.

8 a §

En ansökan som ges in av en enskild sökande ska innehålla uppgifter

om sökandens

1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där sökanden kan anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnum-

mer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang
som behöver uppges endast om lantmäterimyndigheten begär det,

4. e-postadress, och
5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller

henne.

1 Prop. 2013/14:236, bet. 2014/15:CU2, rskr. 2014/15:4.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 2014:1342

Utkom från trycket
den 25 november 2014

background image

2

SFS 2014:1342

Om sökandens talan förs av en ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter

lämnas även om honom eller henne. Om sökanden har ett ombud, ska om-
budets namn, postadress, telefonnummer till arbetsplatsen, mobiltelefonnum-
mer och e-postadress anges.

8 b §

Om det finns en enskild som kan beröras av en ansökan i egenskap av

fastighetsägare eller innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elek-
trisk kraft, ska ansökan innehålla uppgifter om den enskilde i de hänseenden
som anges i 8 a §. Uppgifterna behöver dock lämnas endast om det kan anses
skäligt att sökanden skaffar dem eller om han eller hon ändå har tillgång till
dem.

8 c §

Uppgifter som avses i 8 a och 8 b §§ ska gälla förhållandena när upp-

gifterna lämnas till lantmäterimyndigheten. Om något av dessa förhållanden
ändras eller om en uppgift är ofullständig eller felaktig, ska det genast anmä-
las till lantmäterimyndigheten.

8 d §

En ansökan som ges in elektroniskt ska lämnas till det mottagnings-

ställe för elektroniska handlingar som lantmäterimyndigheten anvisar. An-
sökan ska anses ha kommit in till lantmäterimyndigheten när den har anlänt
till det mottagningsstället.

8 e §

Andra handlingar än ansökan ska ges in till lantmäterimyndigheten i

original eller i form av en bestyrkt kopia, om inte lantmäterimyndigheten till-
låter att en handling ges in i någon annan form. Om en handling ges in i form
av en bestyrkt kopia, får lantmäterimyndigheten begära att originalhandlingen
visas upp.

9 §

4

Om en ansökan inte uppfyller kraven i 8–8 c §§ eller i övrigt är ofull-

ständig, får lantmäterimyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristen.
Detsamma gäller om sökanden inte uppfyller kraven i 8 e §.

Om lantmäterimyndigheten har beslutat att sökanden ska betala förskott på

förrättningskostnaderna innan ansökan tas upp till prövning, får sökanden
också föreläggas att fullgöra denna skyldighet.

13 §

5

En förrättningslantmätare eller en god man får inte vara ombud för

eller biträde åt en sakägare vid den lantmäterimyndighet som han eller hon
tillhör. Den som har befattat sig med saken i sin tjänst eller som ombud för
eller biträde åt en sakägare med motstående intresse får inte heller vara om-
bud eller biträde. Detsamma gäller den som står i ett sådant förhållande till en
förrättningsman som avses i 4 kap. 12 § rättegångsbalken.

I övrigt gäller 12 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. En skriftlig full-

makt behöver dock inte visas upp annat än om lantmäterimyndigheten anser
att det behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

4 Senaste lydelse 1995:1394.

5 Senaste lydelse 1995:1394.

background image

3

SFS 2014:1342

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.