SFS 2009:183 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

090183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 1 kap. 1 a § samt 3 kap. 1 och 1 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 b §, av följande

lydelse.

1 kap.

1 a §

3

I denna lag betyder

1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad bå-

de horisontellt och vertikalt,

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan

fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horison-
tellt och vertikalt,

3. ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som inte är avsedd

att rymma annat än en enda bostadslägenhet.

Vad som sägs i denna lag om mark gäller också annat utrymme som ingår

i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

3 kap.

1 §

4

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller om-

bildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar
varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten
får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt områ-
de. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få
godtagbara anordningar för vatten och avlopp.

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas

eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för
sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum,
om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör till-
godoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.

1 Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2003:628.

4 Senaste lydelse 2003:628.

SFS 2009:183

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:183

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme

får ny- eller ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än
andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet. Vid tillämpningen
av första och andra styckena ska en sådan fastighetsbildnings särskilda ka-
raktär beaktas. Därutöver gäller vad som föreskrivs i 1 a och 1 b §§.

1 a §

5

Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet ny-

bildas eller ombildas får ske endast om

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller

annan anläggning eller en del av en sådan,

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs

för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt,

3. det står klart att åtgärden
a) är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och använd-

ning, och

b) är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anlägg-

ningen eller att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, och

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostads-

ändamål, är ägnad att omfatta minst tre bostadslägenheter.

I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har uppförts

gäller dessutom att fastighetsbildning enligt första stycket får ske endast om

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av an-

läggningen, och

2. den tredimensionella fastigheten kan antas få användning för sitt ända-

mål inom en nära framtid.

Första och andra styckena tilllämpas också vid fastighetsbildning som

innebär att ett tredimensionellt fastighetsutrymme nybildas eller ombildas.

I 1 b § finns särskilda bestämmelser om fastighetsbildning som innebär att

en ägarlägenhetsfastighet nybildas eller ombildas.

1 b §

Vid fastighetsbildning som medför att en ägarlägenhetsfastighet ny-

bildas eller ombildas tillämpas 1 a § med de tillägg och avvikelser som
anges i andra och tredje styckena.

Fastighetsbildningen får ske endast om
1. det står klart att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska omfatta

inte inom åtta år före fastighetsbildningsbeslutet till någon del har använts
som bostadslägenhet, och

2. ägarlägenhetsfastigheten genom fastighetsbildningen kommer att ingå i

en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter.

Vid tillämpningen av 1 a § första stycket 2 ska det särskilt övervägas om

det bör inrättas en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt anläggnings-
lagen (1973:1149). Bestämmelserna i 1 a § första stycket 3 och 4 tilllämpas
inte i fråga om ägarlägenhetsfastigheten.

Andra stycket 1 tillämpas inte vid sådan fastighetsbildning som avser

överföring av ett utrymme från en ägarlägenhetsfastighet till en annan ägar-
lägenhetsfastighet.

5 Senaste lydelse 2003:628.

background image

3

SFS 2009:183

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.