SFS 2015:370 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2015:370 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
150370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FODCEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FODCEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FODCEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FODCEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FODCEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FODCDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 14 � fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en f�rr�ttning ska lantm�terimyndigheten h�lla sammantr�de med</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sak�garna.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�got sammantr�de beh�vs inte om det inte finns n�gra motstridande</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">intressen mellan sak�garna i �rendet och det inte heller finns n�gra hinder mot<br/>den s�kta fastighetsbildningen. Om ans�kan ska avvisas eller det �r uppenbart<br/>att fastighetsbildningen inte kan till�tas, beh�vs det inte heller n�got samman-<br/>tr�de.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ett sammantr�de ska lantm�terimyndigheten redog�ra f�r ans�kan och</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">klarg�ra inneb�rden av vidtagna och planerade �tg�rder. Sak�gare och andra<br/>som enligt s�rskild f�reskrift ska underr�ttas om sammantr�det ska f� tillf�lle<br/>att yttra sig och l�gga fram utredning i fr�gor som behandlas vid samman-<br/>tr�det.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Sammantr�det ska h�llas i anslutning till den eller de ber�rda fastigheterna,</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om det inte utan ol�genhet kan h�llas p� n�got annat st�lle. Sak�gare och<br/>andra som ska delta i sammantr�det f�r g�ra det genom ljud�verf�ring eller<br/>ljud- och bild�verf�ring under samma f�ruts�ttningar som g�ller enligt 5 kap.<br/>10 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:628.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:370</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2015 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 14 � fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

14 �

3

Vid en f�rr�ttning ska lantm�terimyndigheten h�lla sammantr�de med

sak�garna.

N�got sammantr�de beh�vs inte om det inte finns n�gra motstridande

intressen mellan sak�garna i �rendet och det inte heller finns n�gra hinder mot
den s�kta fastighetsbildningen. Om ans�kan ska avvisas eller det �r uppenbart
att fastighetsbildningen inte kan till�tas, beh�vs det inte heller n�got samman-
tr�de.

Vid ett sammantr�de ska lantm�terimyndigheten redog�ra f�r ans�kan och

klarg�ra inneb�rden av vidtagna och planerade �tg�rder. Sak�gare och andra
som enligt s�rskild f�reskrift ska underr�ttas om sammantr�det ska f� tillf�lle
att yttra sig och l�gga fram utredning i fr�gor som behandlas vid samman-
tr�det.

Sammantr�det ska h�llas i anslutning till den eller de ber�rda fastigheterna,

om det inte utan ol�genhet kan h�llas p� n�got annat st�lle. Sak�gare och
andra som ska delta i sammantr�det f�r g�ra det genom ljud�verf�ring eller
ljud- och bild�verf�ring under samma f�ruts�ttningar som g�ller enligt 5 kap.
10 � r�tteg�ngsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2003:628.

SFS 2015:370

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.