SFS 2015:370 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2015:370 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
150370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 14 § fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

14 §

3

Vid en förrättning ska lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med

sakägarna.

Något sammanträde behövs inte om det inte finns några motstridande

intressen mellan sakägarna i ärendet och det inte heller finns några hinder mot
den sökta fastighetsbildningen. Om ansökan ska avvisas eller det är uppenbart
att fastighetsbildningen inte kan tillåtas, behövs det inte heller något samman-
träde.

Vid ett sammanträde ska lantmäterimyndigheten redogöra för ansökan och

klargöra innebörden av vidtagna och planerade åtgärder. Sakägare och andra
som enligt särskild föreskrift ska underrättas om sammanträdet ska få tillfälle
att yttra sig och lägga fram utredning i frågor som behandlas vid samman-
trädet.

Sammanträdet ska hållas i anslutning till den eller de berörda fastigheterna,

om det inte utan olägenhet kan hållas på något annat ställe. Sakägare och
andra som ska delta i sammanträdet får göra det genom ljudöverföring eller
ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap.
10 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2003:628.

SFS 2015:370

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.