SFS 1971:649

710649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:649

om ä ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utkom M n trycket

den 27 j uli 1971

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 4 kap. 6, 13 och 35 §§, 12 kap. 8 §

samt 15 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall ha nedan an­
givna lydelse.

4 kap.

6 §2 Vill sakägare anföra jäv mot förrättningsman, skall han fram­
ställa invändning därom första gången han för talan i ärendet sedan han

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

2 Andringen innebär bl . a. att första stycket upphävs.

1545

¬

background image

SFS 1971*. 649

fick kännedom om att förrättningsmannen tjänstgör och att jävsanled­

ning föreligger. Underlåter han det, är hans rätt att anföra jäv förfallen.

Sedan fråga om jäv mot förrättningsman uppkommit, får han endast

vidtaga åtgärd som icke utan synnerlig olägenhet kan uppskjutas och
som ej innefattar avgörande av en för förrättningen betydelsefull f råga.
Sådan åtgärd får vidtagas av förrättningslantmätaren, även om han för­

klarats jävig.

Den omständigheten att förrättningsman finnes vara jävig påverkar ej

giltigheten av beslut eller åtgärd som tillkommit innan frågan om jäv

uppkom.

13 §3 Förrättningslantmätare och god man får ej vara ombud för eller

biträde åt sakägare vid den fastighetsbildningsmyndighet som han till­
hör. Ej heller får den vara ombud eller biträde som tagit befattning med

saken i sin tjänst eller såsom ombud för eller biträde åt sakägare med

motstående intresse. Detsamma gäller beträffande den som står i sådant

förhållande till förrättningsman som avses i 4 kap. 12 § rättegångsbal­

ken.

I övrigt gäller 12 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

35 §'^ Fastighetsbildningsmyndigheten får ej som tolk anlita den be­

träffande vilken sådan omständighet föreligger att hans tillförlitlighet
kan anses förringad.

Tolk har rätt att av allmänna medel få skäligt arvode samt ersättning

för kostnad och tidsspillan. Vad som nu sagts gäller dock ej den som
anlitas i tjänsten.

12 kap,

8 § Sammanläggning sker på ansökan av fastigheternas ägare.

Fastighetsbildningsmyndigheten får utan ansökan upptaga fråga om

sammanläggning, om fastigheterna beröres av fastighetsreglering som

sker i syfte att åstadkomma en allmän förbättring av fastighetsbeståndet

inom ett område eller om annan fastighetsbildning är beroende av sam­

manläggningen. Sammanläggning får ej ske, om ägaren av fastigheterna
bestrider åtgärden och den kan antagas orsaka honom olägenhet av nå­

gon betydelse.

1546

15 kap.

2 § Talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut föres särskilt,

om myndigheten

1. avvisat ansökan om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning

eller avvisat ombud eller biträde,

2. ogillat jäv mot förrätt ningsman,
3. beslutat i frå ga om förskott på inlösenersättning,

4. beslutat i fråga om ersättning till sakkunnig eller syssloman eller

till sådan skadelidande som avses i 4 k ap. 38 §,

5. beslutat i fråga om rättelse enligt 4 kap. 42 §,

3 �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

�ndringen innebär bl, a. att första stycket upp hävs.

¬

background image

6. beslutat att gemensamt arbete skall Utföras enligt denna lag eller

SFS 1971; 649

att fråga om sådant arbete skall prövas enligt annan lagstiftning,

7. beslutat enligt 9 kap. 3 § om fördelning av kostnaderna för gemen­

samt arbete eller enligt 9 kap. 4 § om utdebitering av sådana kostnader,

8. beslutat att syssloman som fått i uppdrag att ombesörja gemen­

samt arbete skall skiljas från uppdraget.

Talan enligt denna paragraf föres genom besvär som skall inges till

fastighetsdomstolen inom två veckor från den dag då beslutet meddela­
des. Besvär får anföras av sakägare. Mot beslut som avses i 1, 4, 5 och
8 får talan föras även av annan sorti beslutet rör.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.