SFS 1971:649

710649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:RRXGAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:RRXGAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:RRXGAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:24px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PYYKUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:794px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1971:649 </b></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">om � ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom M n trycket </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 j uli 1971 </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">given Stockholms slott den 30 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">dageni, funnit gott f�rordna, att 4 kap. 6, 13 och 35 ��, 12 kap. 8 � </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft15">samt 15 kap. 2 � fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall ha nedan an�<br/>givna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft15">6 �2 Vill sak�gare anf�ra j�v mot f�rr�ttningsman, skall han fram�<br/>st�lla inv�ndning d�rom f�rsta g�ngen han f�r talan i �rendet sedan han </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">2 Andringen inneb�r bl . a. att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:724px;white-space:nowrap" class="ft12">1545 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1971*. 649 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">fick k�nnedom om att f�rr�ttningsmannen tj�nstg�r och att j�vsanled�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">ning f�religger. Underl�ter han det, �r hans r�tt att anf�ra j�v f�rfallen. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">Sedan fr�ga om j�v mot f�rr�ttningsman uppkommit, f�r han endast </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft24">vidtaga �tg�rd som icke utan synnerlig ol�genhet kan uppskjutas och <br/>som ej innefattar avg�rande av en f�r f�rr�ttningen betydelsefull f r�ga. <br/>S�dan �tg�rd f�r vidtagas av f�rr�ttningslantm�taren, �ven om han f�r�</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">klarats j�vig. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">Den omst�ndigheten att f�rr�ttningsman finnes vara j�vig p�verkar ej </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">giltigheten av beslut eller �tg�rd som tillkommit innan fr�gan om j�v </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">uppkom. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">13 �3 F�rr�ttningslantm�tare och god man f�r ej vara ombud f�r eller </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft24">bitr�de �t sak�gare vid den fastighetsbildningsmyndighet som han till�<br/>h�r. Ej heller f�r den vara ombud eller bitr�de som tagit befattning med </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">saken i sin tj�nst eller s�som ombud f�r eller bitr�de �t sak�gare med </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">motst�ende intresse. Detsamma g�ller betr�ffande den som st�r i s�dant </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rh�llande till f�rr�ttningsman som avses i 4 kap. 12 � r�tteg�ngsbal�</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">ken. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">I �vrigt g�ller 12 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">35 �'^ Fastighetsbildningsmyndigheten f�r ej som tolk anlita den be�</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft24">tr�ffande vilken s�dan omst�ndighet f�religger att hans tillf�rlitlighet <br/>kan anses f�rringad. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">Tolk har r�tt att av allm�nna medel f� sk�ligt arvode samt ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r kostnad och tidsspillan. Vad som nu sagts g�ller dock ej den som <br/>anlitas i tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 kap, </b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">8 � Sammanl�ggning sker p� ans�kan av fastigheternas �gare. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">Fastighetsbildningsmyndigheten f�r utan ans�kan upptaga fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">sammanl�ggning, om fastigheterna ber�res av fastighetsreglering som </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">sker i syfte att �stadkomma en allm�n f�rb�ttring av fastighetsbest�ndet </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">inom ett omr�de eller om annan fastighetsbildning �r beroende av sam�</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft24">manl�ggningen. Sammanl�ggning f�r ej ske, om �garen av fastigheterna <br/>bestrider �tg�rden och den kan antagas orsaka honom ol�genhet av n�</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">gon betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft21">1546 </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � Talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut f�res s�rskilt, </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">om myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">eller avvisat ombud eller bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft25">2. ogillat j�v mot f�rr�tt ningsman, <br/>3. beslutat i fr� ga om f�rskott p� inl�seners�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakkunnig eller syssloman eller </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">till s�dan skadelidande som avses i 4 k ap. 38 �, </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">5. beslutat i fr�ga om r�ttelse enligt 4 kap. 42 �, </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">3 �ndringen inneb�r bl. a. att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft21">�ndringen inneb�r bl, a. att f�rsta stycket upp h�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">6. beslutat att gemensamt arbete skall Utf�ras enligt denna lag eller </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1971; 649 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30">att fr�ga om s�dant arbete skall pr�vas enligt annan lagstiftning, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnaderna f�r gemen�</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30">samt arbete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader, </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemen�</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">samt arbete skall skiljas fr�n uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan enligt denna paragraf f�res genom besv�r som skall inges till </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft33">fastighetsdomstolen inom tv� veckor fr�n den dag d� beslutet meddela�<br/>des. Besv�r f�r anf�ras av sak�gare. Mot beslut som avses i 1, 4, 5 och <br/>8 f�r talan f�ras �ven av annan sorti beslutet r�r. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft33">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">Stockholms slott den 30 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft31">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft30">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1971:649

om � ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utkom M n trycket

den 27 j uli 1971

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott f�rordna, att 4 kap. 6, 13 och 35 ��, 12 kap. 8 �

samt 15 kap. 2 � fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall ha nedan an�
givna lydelse.

4 kap.

6 �2 Vill sak�gare anf�ra j�v mot f�rr�ttningsman, skall han fram�
st�lla inv�ndning d�rom f�rsta g�ngen han f�r talan i �rendet sedan han

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

2 Andringen inneb�r bl . a. att f�rsta stycket upph�vs.

1545

background image

SFS 1971*. 649

fick k�nnedom om att f�rr�ttningsmannen tj�nstg�r och att j�vsanled�

ning f�religger. Underl�ter han det, �r hans r�tt att anf�ra j�v f�rfallen.

Sedan fr�ga om j�v mot f�rr�ttningsman uppkommit, f�r han endast

vidtaga �tg�rd som icke utan synnerlig ol�genhet kan uppskjutas och
som ej innefattar avg�rande av en f�r f�rr�ttningen betydelsefull f r�ga.
S�dan �tg�rd f�r vidtagas av f�rr�ttningslantm�taren, �ven om han f�r�

klarats j�vig.

Den omst�ndigheten att f�rr�ttningsman finnes vara j�vig p�verkar ej

giltigheten av beslut eller �tg�rd som tillkommit innan fr�gan om j�v

uppkom.

13 �3 F�rr�ttningslantm�tare och god man f�r ej vara ombud f�r eller

bitr�de �t sak�gare vid den fastighetsbildningsmyndighet som han till�
h�r. Ej heller f�r den vara ombud eller bitr�de som tagit befattning med

saken i sin tj�nst eller s�som ombud f�r eller bitr�de �t sak�gare med

motst�ende intresse. Detsamma g�ller betr�ffande den som st�r i s�dant

f�rh�llande till f�rr�ttningsman som avses i 4 kap. 12 � r�tteg�ngsbal�

ken.

I �vrigt g�ller 12 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar.

35 �'^ Fastighetsbildningsmyndigheten f�r ej som tolk anlita den be�

tr�ffande vilken s�dan omst�ndighet f�religger att hans tillf�rlitlighet
kan anses f�rringad.

Tolk har r�tt att av allm�nna medel f� sk�ligt arvode samt ers�ttning

f�r kostnad och tidsspillan. Vad som nu sagts g�ller dock ej den som
anlitas i tj�nsten.

12 kap,

8 � Sammanl�ggning sker p� ans�kan av fastigheternas �gare.

Fastighetsbildningsmyndigheten f�r utan ans�kan upptaga fr�ga om

sammanl�ggning, om fastigheterna ber�res av fastighetsreglering som

sker i syfte att �stadkomma en allm�n f�rb�ttring av fastighetsbest�ndet

inom ett omr�de eller om annan fastighetsbildning �r beroende av sam�

manl�ggningen. Sammanl�ggning f�r ej ske, om �garen av fastigheterna
bestrider �tg�rden och den kan antagas orsaka honom ol�genhet av n�

gon betydelse.

1546

15 kap.

2 � Talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut f�res s�rskilt,

om myndigheten

1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning

eller avvisat ombud eller bitr�de,

2. ogillat j�v mot f�rr�tt ningsman,
3. beslutat i fr� ga om f�rskott p� inl�seners�ttning,

4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakkunnig eller syssloman eller

till s�dan skadelidande som avses i 4 k ap. 38 �,

5. beslutat i fr�ga om r�ttelse enligt 4 kap. 42 �,

3 �ndringen inneb�r bl. a. att f�rsta stycket upph�vs.

�ndringen inneb�r bl, a. att f�rsta stycket upp h�vs.

background image

6. beslutat att gemensamt arbete skall Utf�ras enligt denna lag eller

SFS 1971; 649

att fr�ga om s�dant arbete skall pr�vas enligt annan lagstiftning,

7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnaderna f�r gemen�

samt arbete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader,

8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemen�

samt arbete skall skiljas fr�n uppdraget.

Talan enligt denna paragraf f�res genom besv�r som skall inges till

fastighetsdomstolen inom tv� veckor fr�n den dag d� beslutet meddela�
des. Besv�r f�r anf�ras av sak�gare. Mot beslut som avses i 1, 4, 5 och
8 f�r talan f�ras �ven av annan sorti beslutet r�r.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.