SFS 1971:917

710917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988);
given Stockholms slott den 10 december 1971.

SFS 1971:917

Utkom från trycket

den 20 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 5 kap. 9 och 10 §§ samt 8 kap. 5 §

fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

9 § I den utsträckning det är nödvändigt för genomförande av fastig­

hetsreglering skall särskilda graderingsvärden fastställas för områden
som ingår i regleringen.

Graderingsvärdet för ett område bestämmes med hänsyn särskilt till

områdets avkastning och marknadsvärde.

Värderingen grundas på områdets beskaffenhet i obebyggt skick och

dess tjänlighet för det ändamål vartill det lämpligen bör användas.
Berör regleringen till någon del mark som bör användas till jordbruk,

får dock all mark som ingår i regleringen värderas efter markens tjän­
lighet för jordbruksändamål, om särskilda skäl föranleder det. Vid
värderingen beaktas även tillfälliga förhållanden, om ej särskilda skäl

föranleder att värdena grundas enbart på förhållanden av bestående

natur. Område som är avsett för skogsbruk värderas som om det vore
bevuxet med skog vilken med hänsyn till markens godhetsgrad är av
normal beskaffenhet enligt förhållandena i orten.

Fastighets graderingsvärde utgör summan av graderingsvärdena för

fastigheten enskilt tillhöriga områden och på fastigheten belöpande an­

delar i motsvarande värden för samfälld mark.

10 § Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som ge­

nom fastighetsreglering tillägges fastighet icke motsvarar värdet av vad

som genom regleringen frångår fastigheten, utjämnas skillnaden genom

ersättning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring som för-
anledes av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning
genom regleringen övergår till annan ägare. Vad som frångår fastighet
genom inlösen ersättes enligt 8 kap.

Ersättning enligt första stycket bestämmes på grundval av värdering

(likvidvärdering). Vid likvidvärderingen skall hänsyn tagas till egendo­

mens användning för det ändamål som föranleder det högsta värdet

samt till förhållandena vid tillträdet, om ej annat följer av att avträda-

ren har rätt att tillgodogöra sig skog eller gröda. I övrigt skall värde­
ringen ske med hänsyn särskilt till egendomens marknadsvärde.

8 kap.

5 § �garen av fastighet som inlöses är berättigad till ersättning mot­
svarande fastighetens marknadsvärde. Inlöses del av fastighet, skall in-

1 Prop. 1971:122, CU 27 , rskr 3 10.

2027

¬

background image

SFS 1971:917

trångsersättning utgå med belopp motsvarande den minskning av fastig­

hetens marknadsvärde som uppkommer genom åtgärden. Uppkommer
eljest genom inlösen skada för ägaren, skall också sådan skada ersättas.

Har sedan fastighetsreglering sökts kostnad nedlagts på fastigheten i

uppenbar avsikt att höja ersättningen, skall den därigenom uppkomna
ökningen av fastighetens värde icke beaktas vid ersättningens bestäm­
mande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

öl

O

B

if

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.