SFS 1971:917

710917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:VZYSBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:VZYSBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:MJXHYO+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:24px;line-height:36px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VZYSBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:SVQGQP+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:NNESWN+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:NNESWN+Arial;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YQWYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16">om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970: 988); <br/>given Stockholms slott den 10 december 1971. </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 1971:917 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:643px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft11">den 20 dec. 1971 </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">dagen^, funnit gott f�rordna, att 5 kap. 9 och 10 �� samt 8 kap. 5 � </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">9 � I den utstr�ckning det �r n�dv�ndigt f�r genomf�rande av fastig�</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft17">hetsreglering skall s�rskilda graderingsv�rden fastst�llas f�r omr�den <br/>som ing�r i regleringen. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">Graderingsv�rdet f�r ett omr�de best�mmes med h�nsyn s�rskilt till </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">omr�dets avkastning och marknadsv�rde. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">V�rderingen grundas p� omr�dets beskaffenhet i obebyggt skick och </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft18">dess tj�nlighet f�r det �ndam�l vartill det l�mpligen b�r anv�ndas. <br/>Ber�r regleringen till n�gon del mark som b�r anv�ndas till jordbruk, </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r dock all mark som ing�r i regleringen v�rderas efter markens tj�n�<br/>lighet f�r jordbruks�ndam�l, om s�rskilda sk�l f�ranleder det. Vid <br/>v�rderingen beaktas �ven tillf�lliga f�rh�llanden, om ej s�rskilda sk�l </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ranleder att v�rdena grundas enbart p� f�rh�llanden av best�ende </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17">natur. Omr�de som �r avsett f�r skogsbruk v�rderas som om det vore <br/>bevuxet med skog vilken med h�nsyn till markens godhetsgrad �r av <br/>normal beskaffenhet enligt f�rh�llandena i orten. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">Fastighets graderingsv�rde utg�r summan av graderingsv�rdena f�r </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">fastigheten enskilt tillh�riga omr�den och p� fastigheten bel�pande an�</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">delar i motsvarande v�rden f�r samf�lld mark. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">10 � Om v�rdet av den mark och de andelar i samf�lld mark som ge�</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">nom fastighetsreglering till�gges fastighet icke motsvarar v�rdet av vad </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">som genom regleringen fr�ng�r fastigheten, utj�mnas skillnaden genom </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18">ers�ttning i pengar. P� samma s�tt utj�mnas v�rdef�r�ndring som f�r-<br/>anledes av servituts�tg�rd eller av att byggnad eller annan anl�ggning <br/>genom regleringen �verg�r till annan �gare. Vad som fr�ng�r fastighet <br/>genom inl�sen ers�ttes enligt 8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">Ers�ttning enligt f�rsta stycket best�mmes p� grundval av v�rdering </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">(likvidv�rdering). Vid likvidv�rderingen skall h�nsyn tagas till egendo�</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">mens anv�ndning f�r det �ndam�l som f�ranleder det h�gsta v�rdet </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">samt till f�rh�llandena vid tilltr�det, om ej annat f�ljer av att avtr�da-</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft18">ren har r�tt att tillgodog�ra sig skog eller gr�da. I �vrigt skall v�rde�<br/>ringen ske med h�nsyn s�rskilt till egendomens marknadsv�rde. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18">5 � �garen av fastighet som inl�ses �r ber�ttigad till ers�ttning mot�<br/>svarande fastighetens marknadsv�rde. Inl�ses del av fastighet, skall in-</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1971:122, CU 27 , rskr 3 10. </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:747px;white-space:nowrap" class="ft14">2027 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1971:917 </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft21">tr�ngsers�ttning utg� med belopp motsvarande den minskning av fastig�</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft27">hetens marknadsv�rde som uppkommer genom �tg�rden. Uppkommer <br/>eljest genom inl�sen skada f�r �garen, skall ocks� s�dan skada ers�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">Har sedan fastighetsreglering s�kts kostnad nedlagts p� fastigheten i </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft27">uppenbar avsikt att h�ja ers�ttningen, skall den d�rigenom uppkomna <br/>�kningen av fastighetens v�rde icke beaktas vid ers�ttningens best�m�<br/>mande. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft28">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972. <br/>Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft27">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill be kr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholms slott den 10 december 1971. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft21">(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft22">�l </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft23"><i><b>O </b></i></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>B </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:829px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>if </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft26">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970: 988);
given Stockholms slott den 10 december 1971.

SFS 1971:917

Utkom fr�n trycket

den 20 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�

dagen^, funnit gott f�rordna, att 5 kap. 9 och 10 �� samt 8 kap. 5 �

fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

9 � I den utstr�ckning det �r n�dv�ndigt f�r genomf�rande av fastig�

hetsreglering skall s�rskilda graderingsv�rden fastst�llas f�r omr�den
som ing�r i regleringen.

Graderingsv�rdet f�r ett omr�de best�mmes med h�nsyn s�rskilt till

omr�dets avkastning och marknadsv�rde.

V�rderingen grundas p� omr�dets beskaffenhet i obebyggt skick och

dess tj�nlighet f�r det �ndam�l vartill det l�mpligen b�r anv�ndas.
Ber�r regleringen till n�gon del mark som b�r anv�ndas till jordbruk,

f�r dock all mark som ing�r i regleringen v�rderas efter markens tj�n�
lighet f�r jordbruks�ndam�l, om s�rskilda sk�l f�ranleder det. Vid
v�rderingen beaktas �ven tillf�lliga f�rh�llanden, om ej s�rskilda sk�l

f�ranleder att v�rdena grundas enbart p� f�rh�llanden av best�ende

natur. Omr�de som �r avsett f�r skogsbruk v�rderas som om det vore
bevuxet med skog vilken med h�nsyn till markens godhetsgrad �r av
normal beskaffenhet enligt f�rh�llandena i orten.

Fastighets graderingsv�rde utg�r summan av graderingsv�rdena f�r

fastigheten enskilt tillh�riga omr�den och p� fastigheten bel�pande an�

delar i motsvarande v�rden f�r samf�lld mark.

10 � Om v�rdet av den mark och de andelar i samf�lld mark som ge�

nom fastighetsreglering till�gges fastighet icke motsvarar v�rdet av vad

som genom regleringen fr�ng�r fastigheten, utj�mnas skillnaden genom

ers�ttning i pengar. P� samma s�tt utj�mnas v�rdef�r�ndring som f�r-
anledes av servituts�tg�rd eller av att byggnad eller annan anl�ggning
genom regleringen �verg�r till annan �gare. Vad som fr�ng�r fastighet
genom inl�sen ers�ttes enligt 8 kap.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket best�mmes p� grundval av v�rdering

(likvidv�rdering). Vid likvidv�rderingen skall h�nsyn tagas till egendo�

mens anv�ndning f�r det �ndam�l som f�ranleder det h�gsta v�rdet

samt till f�rh�llandena vid tilltr�det, om ej annat f�ljer av att avtr�da-

ren har r�tt att tillgodog�ra sig skog eller gr�da. I �vrigt skall v�rde�
ringen ske med h�nsyn s�rskilt till egendomens marknadsv�rde.

8 kap.

5 � �garen av fastighet som inl�ses �r ber�ttigad till ers�ttning mot�
svarande fastighetens marknadsv�rde. Inl�ses del av fastighet, skall in-

1 Prop. 1971:122, CU 27 , rskr 3 10.

2027

background image

SFS 1971:917

tr�ngsers�ttning utg� med belopp motsvarande den minskning av fastig�

hetens marknadsv�rde som uppkommer genom �tg�rden. Uppkommer
eljest genom inl�sen skada f�r �garen, skall ocks� s�dan skada ers�ttas.

Har sedan fastighetsreglering s�kts kostnad nedlagts p� fastigheten i

uppenbar avsikt att h�ja ers�ttningen, skall den d�rigenom uppkomna
�kningen av fastighetens v�rde icke beaktas vid ers�ttningens best�m�
mande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill be kr�fta l�tit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

�l

O

B

if

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.