SFS 1972:778

720778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:APYTCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:KFZSKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:HGRZST+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KFZSKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:KFZSKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KFZSKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:34px;font-family:KFZSKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:KFZSKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:286px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1972:778 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utkom fr�n t rycket O" �ndring i fastighetsbildningslagen (1970: 988); </b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 dec. 1972 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slolt den 19 december 1972. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft15">och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riks-<br/>dagen^, funnit gott f�rordna, att 3 kap. 2 � fastighetsbildningslagen <br/>(1970; 988)2 gj^au j,a nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � Inom omr�de med fastst�lld generalplan eller med stadsplan, <br/>tomtindelning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i �verens�</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mmelse med planen. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">G�ller eljest s�rskilda best�mmelser f�r marks bebyggande eller an�</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">v�ndning, s�som regionplan, utomplansbest�mmelser eller naturv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft15">f�reskrifter, skall fastighetsbildning ske s�, att syftet med best�mmel�<br/>serna icke motverkas. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">Om s�rskilda sk�l f�religger f�r undantag fr�n planen eller best�m�</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft14">melserna medges av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av bygg�<br/>nadsn�mnden. �ven utan s�dant medgivande f�r mindre avvikelse fr�n <br/>planen eller best�mmelserna ske, om �tg�rden �r f�renlig med planens </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft14">eller best�mmelsernas syfte. L�nsstyrelsen f�r medge undantag enligt <br/>f�rsta punkten fr�n fastst�lld generalplan, stadsplan eller byggnadsplan <br/>endast om byggnadsn�mnden tillstyrkt det. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r p� grund av s�rskilt medgivande nybyggnad eller annan d�rmed </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">j�mf�rlig �tg �rd f�retagas i st rid mot plan eller best�mmelse som avses </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft14">i f�rsta eller andra stycket, utg�r denna paragraf ej hinder mot fastig�<br/>hetsbildning som beh�vs f�r a tt medgivandet skall kunna utnyttjas. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">Talan mot byggnadsn�mnds beslut i fr�ga som avses i tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">f�res hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan f�r dock icke f�ras mot </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">byggnadsn�mnds beslut att v�gra undantag fr�n fastst�lld generalplan, </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft14">stadsplan eller byggnadsplan. Mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses <br/>i tredje stycket f�res talan hos Konungen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">2030 </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1973. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1972: 111, bil. 2 och 3, C U 35, rskr 348. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">2 L agen omtryckt 1971: 1035. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">I Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter- </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1972: 778 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft23">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 19 december 1972. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1972:778 Lag

utkom fr�n t rycket O" �ndring i fastighetsbildningslagen (1970: 988);

den 28 dec. 1972

given Stockholms slolt den 19 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott f�rordna, att 3 kap. 2 � fastighetsbildningslagen
(1970; 988)2 gj^au j,a nedan angivna lydelse.

3 kap.

2 � Inom omr�de med fastst�lld generalplan eller med stadsplan,
tomtindelning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i �verens�

st�mmelse med planen.

G�ller eljest s�rskilda best�mmelser f�r marks bebyggande eller an�

v�ndning, s�som regionplan, utomplansbest�mmelser eller naturv�rds-

f�reskrifter, skall fastighetsbildning ske s�, att syftet med best�mmel�
serna icke motverkas.

Om s�rskilda sk�l f�religger f�r undantag fr�n planen eller best�m�

melserna medges av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av bygg�
nadsn�mnden. �ven utan s�dant medgivande f�r mindre avvikelse fr�n
planen eller best�mmelserna ske, om �tg�rden �r f�renlig med planens

eller best�mmelsernas syfte. L�nsstyrelsen f�r medge undantag enligt
f�rsta punkten fr�n fastst�lld generalplan, stadsplan eller byggnadsplan
endast om byggnadsn�mnden tillstyrkt det.

F�r p� grund av s�rskilt medgivande nybyggnad eller annan d�rmed

j�mf�rlig �tg �rd f�retagas i st rid mot plan eller best�mmelse som avses

i f�rsta eller andra stycket, utg�r denna paragraf ej hinder mot fastig�
hetsbildning som beh�vs f�r a tt medgivandet skall kunna utnyttjas.

Talan mot byggnadsn�mnds beslut i fr�ga som avses i tredje stycket

f�res hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan f�r dock icke f�ras mot

byggnadsn�mnds beslut att v�gra undantag fr�n fastst�lld generalplan,

stadsplan eller byggnadsplan. Mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses
i tredje stycket f�res talan hos Konungen genom besv�r.

2030

Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1973.

1 Prop. 1972: 111, bil. 2 och 3, C U 35, rskr 348.

2 L agen omtryckt 1971: 1035.

background image

I Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-

SFS 1972: 778

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.