SFS 1972:778

720778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:778 Lag

utkom frän t rycket O�� ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988);

den 28 dec. 1972

given Stockholms slolt den 19 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna, att 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen
(1970; 988)2 gj^au j,a nedan angivna lydelse.

3 kap.

2 § Inom område med fastställd generalplan eller med stadsplan,
tomtindelning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i överens­

stämmelse med planen.

Gäller eljest särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller an­

vändning, såsom regionplan, utomplansbestämmelser eller naturvårds-

föreskrifter, skall fastighetsbildning ske så, att syftet med bestämmel­
serna icke motverkas.

Om särskilda skäl föreligger får undantag från planen eller bestäm­

melserna medges av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av bygg­
nadsnämnden. �ven utan sådant medgivande får mindre avvikelse från
planen eller bestämmelserna ske, om åtgärden är förenlig med planens

eller bestämmelsernas syfte. Länsstyrelsen får medge undantag enligt
första punkten från fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan
endast om byggnadsnämnden tillstyrkt det.

Får på grund av särskilt medgivande nybyggnad eller annan därmed

jämförlig åtg ärd företagas i st rid mot plan eller bestämmelse som avses

i första eller andra stycket, utgör denna paragraf ej hinder mot fastig­
hetsbildning som behövs för a tt medgivandet skall kunna utnyttjas.

Talan mot byggnadsnämnds beslut i fråga som avses i tredje stycket

föres hos länsstyrelsen genom besvär. Talan får dock icke föras mot

byggnadsnämnds beslut att vägra undantag från fastställd generalplan,

stadsplan eller byggnadsplan. Mot länsstyrelsens beslut i fråga som avses
i tredje stycket föres talan hos Konungen genom besvär.

2030

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1973.

1 Prop. 1972: 111, bil. 2 och 3, C U 35, rskr 348.

2 L agen omtryckt 1971: 1035.

¬

background image

I Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 778

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.