SFS 1973:99

730099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom frå n trycket

den 1 0 april 19 73

SFS 1973:99

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

given Stockliolms slott den 30 mars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi , m ed rils-

dagcni, funnit gott att i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:9SS)-

förordna,

dels att nuvarande 19 kap. 5 § skall betecknas 19 kap . 6 §,
dels att i lagen skall in föras en ny paragraf, 19 kap. 5 §, av nedm

angivna lydelse.

\

218

19 kap.

5 § Lider någon förlust till följd av tekniskt fel i f astighetsregiskr
föres med användande av automatisk databehandling eller i

som hos inskrivningsmyndighet, fastighetsbildningsmyndighet

hetsregistermyndighet är ansluten till registret, har han rä tt ti ^ ^

ning av staten. Har den skadelidande medverkat till f örlusten geno^

utan skälig anledning underlåta att vidtaga åtgärd för bevaran e

ratt eller har han på annat sätt medverkat till för lusten genom eg^

ande, skall ersättningen efter vad som finnes skäligt ne dsättas e

bortfalla.

Rättelse av uppenbar oriktighe t till följd av tekniskt fel »

egister som avs es i först a stycket får utan hinder av 4 §

(jjiitf

urs a punkten ske även om det kan medföra förfång f�r fosUg

^ Prop. 1973:13. CU 9 rskr RO

- Omtryckt 1971:1035

¬

background image

Der rättighetshavare. Tillfälle att yttra sig skall lämnas , förutom fastig-

SFS 1973:99

Lf.äeare och rättighetshavare, myndighet som avses i 18 kap. 5 § första

stycket jordabalken.

' Kommer til l följd av beslut i ärende om rättelse enligt andra stycket

att tillsk>'ndas ägare eller rättighetshavare, har han rätt till ersätt­

ning av staten. Ersättning utgår dock icke, om han med hänsyn till felets

beskaffenhet eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

I fråga om ersättning som avses i denna paragraf äger 18 kap. 5 och

7

jordabalken motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

(tiera vis so hava VI detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.