SFS 1973:99

730099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:NKCCYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:EIJZHV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:EIJZHV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NKCCYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NKCCYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:EIJZHV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:NKCCYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:22px;font-family:NKCCYY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:554px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr� n trycket </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">den 1 0 april 19 73 </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1973:99 </b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:578px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft10">given Stockliolms slott den 30 mars 1973. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft10">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft10">och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi , m ed rils-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft10">dagcni, funnit gott att i fr�ga om fastighetsbildningslagen (1970:9SS)-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att nuvarande 19 kap. 5 � skall betecknas 19 kap . 6 �, <br/>dels att i lagen skall in f�ras en ny paragraf, 19 kap. 5 �, av nedm </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft10">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft10">218 </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft10">19 kap. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft15">5 � Lider n�gon f�rlust till f�ljd av tekniskt fel i f astighetsregiskr <br/>f�res med anv�ndande av automatisk databehandling eller i </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft10">som hos inskrivningsmyndighet, fastighetsbildningsmyndighet </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft10">hetsregistermyndighet �r ansluten till registret, har han r� tt ti ^ ^ </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft10">ning av staten. Har den skadelidande medverkat till f �rlusten geno^ </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft10">utan sk�lig anledning underl�ta att vidtaga �tg�rd f�r bevaran e </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft10">ratt eller har han p� annat s�tt medverkat till f�r lusten genom eg^ </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft10">ande, skall ers�ttningen efter vad som finnes sk�ligt ne ds�ttas e </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft10">bortfalla. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft10">R�ttelse av uppenbar oriktighe t till f�ljd av tekniskt fel � </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft10">egister som avs es i f�rst a stycket f�r utan hinder av 4 � </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:777px;white-space:nowrap" class="ft10">(jjiitf </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft10">urs a punkten ske �ven om det kan medf�ra f�rf�ng f�r fosUg </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft10">^ Prop. 1973:13. CU 9 rskr RO </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft10">- Omtryckt 1971:1035 </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Der r�ttighetshavare. Tillf�lle att yttra sig skall l�mnas , f�rutom fastig- </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1973:99 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">Lf.�eare och r�ttighetshavare, myndighet som avses i 18 kap. 5 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket jordabalken. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">' Kommer til l f�ljd av beslut i �rende om r�ttelse enligt andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft21">att tillsk&gt;'ndas �gare eller r�ttighetshavare, har han r�tt till ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21">ning av staten. Ers�ttning utg�r dock icke, om han med h�nsyn till felets </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">beskaffenhet eller andra omst�ndigheter bort inse att fel f�rekommit. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om ers�ttning som avses i denna paragraf �ger 18 kap. 5 och </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">7 </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">jordabalken motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">(tiera vis so hava VI detta med egen hand underskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholms slott den 30 mars 1973. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft22">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Utkom fr� n trycket

den 1 0 april 19 73

SFS 1973:99

Lag

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

given Stockliolms slott den 30 mars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi , m ed rils-

dagcni, funnit gott att i fr�ga om fastighetsbildningslagen (1970:9SS)-

f�rordna,

dels att nuvarande 19 kap. 5 � skall betecknas 19 kap . 6 �,
dels att i lagen skall in f�ras en ny paragraf, 19 kap. 5 �, av nedm

angivna lydelse.

\

218

19 kap.

5 � Lider n�gon f�rlust till f�ljd av tekniskt fel i f astighetsregiskr
f�res med anv�ndande av automatisk databehandling eller i

som hos inskrivningsmyndighet, fastighetsbildningsmyndighet

hetsregistermyndighet �r ansluten till registret, har han r� tt ti ^ ^

ning av staten. Har den skadelidande medverkat till f �rlusten geno^

utan sk�lig anledning underl�ta att vidtaga �tg�rd f�r bevaran e

ratt eller har han p� annat s�tt medverkat till f�r lusten genom eg^

ande, skall ers�ttningen efter vad som finnes sk�ligt ne ds�ttas e

bortfalla.

R�ttelse av uppenbar oriktighe t till f�ljd av tekniskt fel �

egister som avs es i f�rst a stycket f�r utan hinder av 4 �

(jjiitf

urs a punkten ske �ven om det kan medf�ra f�rf�ng f�r fosUg

^ Prop. 1973:13. CU 9 rskr RO

- Omtryckt 1971:1035

"

background image

Der r�ttighetshavare. Tillf�lle att yttra sig skall l�mnas , f�rutom fastig-

SFS 1973:99

Lf.�eare och r�ttighetshavare, myndighet som avses i 18 kap. 5 � f�rsta

stycket jordabalken.

' Kommer til l f�ljd av beslut i �rende om r�ttelse enligt andra stycket

att tillsk>'ndas �gare eller r�ttighetshavare, har han r�tt till ers�tt�

ning av staten. Ers�ttning utg�r dock icke, om han med h�nsyn till felets

beskaffenhet eller andra omst�ndigheter bort inse att fel f�rekommit.

I fr�ga om ers�ttning som avses i denna paragraf �ger 18 kap. 5 och

7

jordabalken motsvarande till�mpning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-

(tiera vis so hava VI detta med egen hand underskrivit och med V�rt

kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 30 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.