SFS 1973:1157

731157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1157 Lag

utkom från t rycket om ändöiig i fastighctsbildiiingslagen (1970: 988);
den 7 januari 1974 utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 3 kap. 2 och 3 §§, 7 kap.

9 §, 9 kap. 1 och 7 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 1 § fastighetsbildnings­

lagen (1970; 988)2 skall ha neda n angivna lydelse.

1 Prop. 1973: 160, CU 33, rskr 389.

2414

^ La gen omtryckt 1971: 1035.

¬

background image

3 kap.

SFS 1973:1157

2

Inom område med fastställd generalplan eller med stadsplan,

tomtindelning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i överens­

stämmelse med planen.

Gäller eljest särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller

användning, såsom regionplan, utomplansbestämmelser eller naturvårds­
föreskrifter, skall fastighetsbildning ske så, att syftet med bestämmelser­
na icke motverkas.

Om särskilda skäl -föreligger, får undantag från planen eller bestäm­

melserna medges av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av bygg­
nadsnämnden. �ven utan sådant medgivande får mindre avvikelse från
plan ske, om åtgärden är förenlig med planens syfte. Länsstyrelsen får
medge undantag enligt första punkten från fastställd generalplan, stads­
plan eller byggnadsplan en dast om byggnadsnämnden tillstyrkt det.

Får på grund av särskilt medgivande nybyggnad eller annan därmed

jämförlig åtgärd företagas i strid mot plan eller bestämmelse som av­

ses i första eller andra stycket, utgör denna paragraf ej hinder mot

fastighetsbildning som behövs för att medgivandet skall kunna utnyttjas.

Talan mot byggnadsnämnds beslut i fråga som avses i tredje stycket

föres hos länsstyrelsen genom besvär. Talan får dock icke föras mot

byggnadsnänmds beslut att vägra undantag från fastställd generalplan,
stadsplan eller byggnadsplan. Mot länsstyrelsens beslut i fråga som
avses i tredje stycket föres talan hos Konungen genom besvär.

3 § Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastställts för visst område,

får fastighetsbildning för bebyggelse icke ske, om åtgärden skulle för­

svåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyg­

gelse eller motverka lämplig planläggning av området. Föreligger tät­

bebyggelse, gäller vad som nu sagts även fastighetsbildning för annat

.ändamål.

7 kap.

9 § Servitut som bildats enligt 2�6 kap. vattenlagen eller motsvarande

äldre lagstiftning får ej ändras eller upphävas genom fastighetsreglering.

Om servitut tillkommit med stöd av 7 eller 8 kap. vattenlagen eller mot­

svarande äldre bestämmelser eller enhgt lagstiftningen om ägofred eller
enskilda vägar eller enligt anläggningslagen (1973: 1149) eller motsvaran­

de äldre bestämmelser, får åtgärd som nyss n ämnts företagas endast om
åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är

av betydelse för denna.

9 kap.

1 § Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall efter beslut av fas­

tighetsbildningsmyndigheten verkställas under förrättningen som ett för

sakägarna gemensamt arbete enligt denna lag, om det främjar fastig­

hetsregleringens syfte och arbetet ej lämpligen bör ombesörjas av enskild

sakägare.

=> Senaste lydelse 1972: 778.

2415

i I

¬

background image

SFS 1973:1157

Beslut enligt första stycket får ej avse sådant företag som skulle

väsentligt ändra arten och omfattningen av regleringen och ej heller

annat företag enligt vattenlagen än dilcning.

Kan till följd av andra stycket företag icke utföras som gemensamt

arbete enligt denna lag eUer ä r sådant utförande icke lämpligt, får fas­
tighetsbildningsmyndigheten förordna om prövning enligt vattenlagen
eller anläggningslagen.

7 § Har anläggning utförts som gemensamt arbete enligt denna lag,

får fastighetsbildningsmyndigheten vid samma förrättning pröva fråga

om fördelning av kostnader för driften av anläggningen. Fördelningen

sker i enlighet med bestämmelserna i anläggningslagen.

Finnes fråga som avses i första stycket böra prövas särskilt enligt

vattenlagen eller anläggningslagen, skall fastighetsbildningsmyndigheten
förordna om sådan prövning.

Anläggning som utförts som gemensamt arbete enligt denna lag anses

inrättad enligt anläggningslagen. Vad som nu sagts gäller ej dike, om

fråga om fördelning av kostnader för driften prövats enligt vattenlagen.

14 kap.

1 § Uppkommer vid fastighetsbildning fråga om fastighetsindelningens

beskaffenhet eller om beståndet eller omfånget av servitut som bildats
på annat sätt än enligt 2�6 kap. vattenlagen eller motsvarande äldre

lagstiftning, skall frågan prövas vid fastighetsbestämning, om det be­

hövs för fastighetsbildningen.

På ansökan av sakägare får även i annat fall fastighetsbestämning

ske för prövning av fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller

om beståndet eller omfånget av servitut som tillkommit vid awittring
eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda vägar eller
enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser, såvida
icke frågans avgörande uppenbarligen är utan betydelse för sökanden.

Samma rätt att påkalla fastighetsbestämning tillkommer byggnads­

nämnden såvitt gäller område med stadsplan eUer byggnadsplan eller

område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan.

16 kap.

1 § �r talan i fastighetsbildningsmål icke fuUföljd på föreskrivet sätt

eller inom rätt tid, skall den omedelbart avvisas av fastighetsdomstolen.

Har besvärsinlagan före besvärstidens utgång kommit in till fastighets­
bildningsmyndigheten, skaU den omständigheten att inlagan först efter
utgången av nämnda tid kommit in tUl domstolen ej föranleda att talan

avvisas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

2416

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.