SFS 1973:1157

731157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:YCBISF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;line-height:31px;font-family:YCBISF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:YCBISF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:30px;font-family:PYICVJ+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:22px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:20px;font-family:FYFUTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:900px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:1157 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:925px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>utkom fr�n t rycket om �nd�iig i fastighctsbildiiingslagen (1970: 988); <br/></b>den 7 januari 1974 utf�rdad den 14 december 1973. </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ att 3 kap. 2 och 3 ��, 7 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft11">9 �, 9 kap. 1 och 7 ��, 14 kap. 1 � samt 16 kap. 1 � fastighetsbildnings�</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1970; 988)2 skall ha neda n angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1973: 160, CU 33, rskr 389. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">2414 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft11">^ La gen omtryckt 1971: 1035. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973:1157 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom omr�de med fastst�lld generalplan eller med stadsplan, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">tomtindelning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i �verens�</p> <p style="position:absolute;top:123px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelse med planen. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">G�ller eljest s�rskilda best�mmelser f�r marks bebyggande eller </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft25">anv�ndning, s�som regionplan, utomplansbest�mmelser eller naturv�rds�<br/>f�reskrifter, skall fastighetsbildning ske s�, att syftet med best�mmelser�<br/>na icke motverkas. </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�rskilda sk�l -f�religger, f�r undantag fr�n planen eller best�m�</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft24">melserna medges av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av bygg�<br/>nadsn�mnden. �ven utan s�dant medgivande f�r mindre avvikelse fr�n <br/>plan ske, om �tg�rden �r f�renlig med planens syfte. L�nsstyrelsen f�r <br/>medge undantag enligt f�rsta punkten fr�n fastst�lld generalplan, stads�<br/>plan eller byggnadsplan en dast om byggnadsn�mnden tillstyrkt det. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r p� grund av s�rskilt medgivande nybyggnad eller annan d�rmed </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">j�mf�rlig �tg�rd f�retagas i strid mot plan eller best�mmelse som av�</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">ses i f�rsta eller andra stycket, utg�r denna paragraf ej hinder mot </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">fastighetsbildning som beh�vs f�r att medgivandet skall kunna utnyttjas. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Talan mot byggnadsn�mnds beslut i fr�ga som avses i tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">f�res hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan f�r dock icke f�ras mot </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft24">byggnadsn�nmds beslut att v�gra undantag fr�n fastst�lld generalplan, <br/>stadsplan eller byggnadsplan. Mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som <br/>avses i tredje stycket f�res talan hos Konungen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastst�llts f�r visst omr�de, </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r fastighetsbildning f�r bebyggelse icke ske, om �tg�rden skulle f�r�</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">sv�ra omr�dets �ndam�lsenliga anv�ndning, f�ranleda ol�mplig bebyg�</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">gelse eller motverka l�mplig planl�ggning av omr�det. F�religger t�t�</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">bebyggelse, g�ller vad som nu sagts �ven fastighetsbildning f�r annat </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">.�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � Servitut som bildats enligt 26 kap. vattenlagen eller motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">�ldre lagstiftning f�r ej �ndras eller upph�vas genom fastighetsreglering. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Om servitut tillkommit med st�d av 7 eller 8 kap. vattenlagen eller mot�</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft24">svarande �ldre best�mmelser eller enhgt lagstiftningen om �gofred eller <br/>enskilda v�gar eller enligt anl�ggningslagen (1973: 1149) eller motsvaran�</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft24">de �ldre best�mmelser, f�r �tg�rd som nyss n �mnts f�retagas endast om <br/>�tg�rden sker i samband med en annan fastighetsbildnings�tg�rd och �r </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">av betydelse f�r denna. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � Anl�ggningsarbete eller liknande �tg�rd skall efter beslut av fas�</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">tighetsbildningsmyndigheten verkst�llas under f�rr�ttningen som ett f�r </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">sak�garna gemensamt arbete enligt denna lag, om det fr�mjar fastig�</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">hetsregleringens syfte och arbetet ej l�mpligen b�r ombes�rjas av enskild </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">sak�gare. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">=&gt; Senaste lydelse 1972: 778. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft20">2415 </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>i I </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1973:1157 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut enligt f�rsta stycket f�r ej avse s�dant f�retag som skulle </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">v�sentligt �ndra arten och omfattningen av regleringen och ej heller </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">annat f�retag enligt vattenlagen �n dilcning. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft30">Kan till f�ljd av andra stycket f�retag icke utf�ras som gemensamt </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft33">arbete enligt denna lag eUer � r s�dant utf�rande icke l�mpligt, f�r fas�<br/>tighetsbildningsmyndigheten f�rordna om pr�vning enligt vattenlagen <br/>eller anl�ggningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">7 � Har anl�ggning utf�rts som gemensamt arbete enligt denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r fastighetsbildningsmyndigheten vid samma f�rr�ttning pr�va fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">om f�rdelning av kostnader f�r driften av anl�ggningen. F�rdelningen </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30">sker i enlighet med best�mmelserna i anl�ggningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft30">Finnes fr�ga som avses i f�rsta stycket b�ra pr�vas s�rskilt enligt </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft33">vattenlagen eller anl�ggningslagen, skall fastighetsbildningsmyndigheten <br/>f�rordna om s�dan pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft30">Anl�ggning som utf�rts som gemensamt arbete enligt denna lag anses </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">inr�ttad enligt anl�ggningslagen. Vad som nu sagts g�ller ej dike, om </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�ga om f�rdelning av kostnader f�r driften pr�vats enligt vattenlagen. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">14 kap. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30">1 � Uppkommer vid fastighetsbildning fr�ga om fastighetsindelningens </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft34">beskaffenhet eller om best�ndet eller omf�nget av servitut som bildats <br/>p� annat s�tt �n enligt 26 kap. vattenlagen eller motsvarande �ldre </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30">lagstiftning, skall fr�gan pr�vas vid fastighetsbest�mning, om det be�</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">h�vs f�r fastighetsbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft30">P� ans�kan av sak�gare f�r �ven i annat fall fastighetsbest�mning </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30">ske f�r pr�vning av fr�ga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft33">om best�ndet eller omf�nget av servitut som tillkommit vid awittring <br/>eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda v�gar eller <br/>enligt anl�ggningslagen eller motsvarande �ldre best�mmelser, s�vida <br/>icke fr�gans avg�rande uppenbarligen �r utan betydelse f�r s�kanden. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">Samma r�tt att p�kalla fastighetsbest�mning tillkommer byggnads�</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">n�mnden s�vitt g�ller omr�de med stadsplan eUer byggnadsplan eller </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30">omr�de betr�ffande vilket fr�ga v�ckts om uppr�ttande av s�dan plan. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">16 kap. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft30">1 � �r talan i fastighetsbildningsm�l icke fuUf�ljd p� f�reskrivet s�tt </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">eller inom r�tt tid, skall den omedelbart avvisas av fastighetsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft33">Har besv�rsinlagan f�re besv�rstidens utg�ng kommit in till fastighets�<br/>bildningsmyndigheten, skaU den omst�ndigheten att inlagan f�rst efter <br/>utg�ngen av n�mnda tid kommit in tUl domstolen ej f�ranleda att talan </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft30">2416 </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft31">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft30">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973:1157 Lag

utkom fr�n t rycket om �nd�iig i fastighctsbildiiingslagen (1970: 988);
den 7 januari 1974 utf�rdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ att 3 kap. 2 och 3 ��, 7 kap.

9 �, 9 kap. 1 och 7 ��, 14 kap. 1 � samt 16 kap. 1 � fastighetsbildnings�

lagen (1970; 988)2 skall ha neda n angivna lydelse.

1 Prop. 1973: 160, CU 33, rskr 389.

2414

^ La gen omtryckt 1971: 1035.

background image

3 kap.

SFS 1973:1157

2

Inom omr�de med fastst�lld generalplan eller med stadsplan,

tomtindelning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i �verens�

st�mmelse med planen.

G�ller eljest s�rskilda best�mmelser f�r marks bebyggande eller

anv�ndning, s�som regionplan, utomplansbest�mmelser eller naturv�rds�
f�reskrifter, skall fastighetsbildning ske s�, att syftet med best�mmelser�
na icke motverkas.

Om s�rskilda sk�l -f�religger, f�r undantag fr�n planen eller best�m�

melserna medges av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av bygg�
nadsn�mnden. �ven utan s�dant medgivande f�r mindre avvikelse fr�n
plan ske, om �tg�rden �r f�renlig med planens syfte. L�nsstyrelsen f�r
medge undantag enligt f�rsta punkten fr�n fastst�lld generalplan, stads�
plan eller byggnadsplan en dast om byggnadsn�mnden tillstyrkt det.

F�r p� grund av s�rskilt medgivande nybyggnad eller annan d�rmed

j�mf�rlig �tg�rd f�retagas i strid mot plan eller best�mmelse som av�

ses i f�rsta eller andra stycket, utg�r denna paragraf ej hinder mot

fastighetsbildning som beh�vs f�r att medgivandet skall kunna utnyttjas.

Talan mot byggnadsn�mnds beslut i fr�ga som avses i tredje stycket

f�res hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan f�r dock icke f�ras mot

byggnadsn�nmds beslut att v�gra undantag fr�n fastst�lld generalplan,
stadsplan eller byggnadsplan. Mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som
avses i tredje stycket f�res talan hos Konungen genom besv�r.

3 � Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastst�llts f�r visst omr�de,

f�r fastighetsbildning f�r bebyggelse icke ske, om �tg�rden skulle f�r�

sv�ra omr�dets �ndam�lsenliga anv�ndning, f�ranleda ol�mplig bebyg�

gelse eller motverka l�mplig planl�ggning av omr�det. F�religger t�t�

bebyggelse, g�ller vad som nu sagts �ven fastighetsbildning f�r annat

.�ndam�l.

7 kap.

9 � Servitut som bildats enligt 26 kap. vattenlagen eller motsvarande

�ldre lagstiftning f�r ej �ndras eller upph�vas genom fastighetsreglering.

Om servitut tillkommit med st�d av 7 eller 8 kap. vattenlagen eller mot�

svarande �ldre best�mmelser eller enhgt lagstiftningen om �gofred eller
enskilda v�gar eller enligt anl�ggningslagen (1973: 1149) eller motsvaran�

de �ldre best�mmelser, f�r �tg�rd som nyss n �mnts f�retagas endast om
�tg�rden sker i samband med en annan fastighetsbildnings�tg�rd och �r

av betydelse f�r denna.

9 kap.

1 � Anl�ggningsarbete eller liknande �tg�rd skall efter beslut av fas�

tighetsbildningsmyndigheten verkst�llas under f�rr�ttningen som ett f�r

sak�garna gemensamt arbete enligt denna lag, om det fr�mjar fastig�

hetsregleringens syfte och arbetet ej l�mpligen b�r ombes�rjas av enskild

sak�gare.

=> Senaste lydelse 1972: 778.

2415

i I

background image

SFS 1973:1157

Beslut enligt f�rsta stycket f�r ej avse s�dant f�retag som skulle

v�sentligt �ndra arten och omfattningen av regleringen och ej heller

annat f�retag enligt vattenlagen �n dilcning.

Kan till f�ljd av andra stycket f�retag icke utf�ras som gemensamt

arbete enligt denna lag eUer � r s�dant utf�rande icke l�mpligt, f�r fas�
tighetsbildningsmyndigheten f�rordna om pr�vning enligt vattenlagen
eller anl�ggningslagen.

7 � Har anl�ggning utf�rts som gemensamt arbete enligt denna lag,

f�r fastighetsbildningsmyndigheten vid samma f�rr�ttning pr�va fr�ga

om f�rdelning av kostnader f�r driften av anl�ggningen. F�rdelningen

sker i enlighet med best�mmelserna i anl�ggningslagen.

Finnes fr�ga som avses i f�rsta stycket b�ra pr�vas s�rskilt enligt

vattenlagen eller anl�ggningslagen, skall fastighetsbildningsmyndigheten
f�rordna om s�dan pr�vning.

Anl�ggning som utf�rts som gemensamt arbete enligt denna lag anses

inr�ttad enligt anl�ggningslagen. Vad som nu sagts g�ller ej dike, om

fr�ga om f�rdelning av kostnader f�r driften pr�vats enligt vattenlagen.

14 kap.

1 � Uppkommer vid fastighetsbildning fr�ga om fastighetsindelningens

beskaffenhet eller om best�ndet eller omf�nget av servitut som bildats
p� annat s�tt �n enligt 26 kap. vattenlagen eller motsvarande �ldre

lagstiftning, skall fr�gan pr�vas vid fastighetsbest�mning, om det be�

h�vs f�r fastighetsbildningen.

P� ans�kan av sak�gare f�r �ven i annat fall fastighetsbest�mning

ske f�r pr�vning av fr�ga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller

om best�ndet eller omf�nget av servitut som tillkommit vid awittring
eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda v�gar eller
enligt anl�ggningslagen eller motsvarande �ldre best�mmelser, s�vida
icke fr�gans avg�rande uppenbarligen �r utan betydelse f�r s�kanden.

Samma r�tt att p�kalla fastighetsbest�mning tillkommer byggnads�

n�mnden s�vitt g�ller omr�de med stadsplan eUer byggnadsplan eller

omr�de betr�ffande vilket fr�ga v�ckts om uppr�ttande av s�dan plan.

16 kap.

1 � �r talan i fastighetsbildningsm�l icke fuUf�ljd p� f�reskrivet s�tt

eller inom r�tt tid, skall den omedelbart avvisas av fastighetsdomstolen.

Har besv�rsinlagan f�re besv�rstidens utg�ng kommit in till fastighets�
bildningsmyndigheten, skaU den omst�ndigheten att inlagan f�rst efter
utg�ngen av n�mnda tid kommit in tUl domstolen ej f�ranleda att talan

avvisas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974.

2416

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.