SFS 1975:1138

751138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1138

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utkom från trycket

utfärdad den II december 1975.

19dec. 1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 4 kap. 3 § fastighetsbildning s­

lagen (1970: 988)^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

3

Skall gode män medverka, åligger d et förrättningslantmätaren att

kalla dem til! förrättningen. Till tjänstgöring bör företrädesvis kallas gode

män med behövlig ortskänne dom och sakkunskap.

Är god man av jäv hindrad att tjänstgöra eller uteblir han från samman­

träde och kan a nnan god man e j utan tidsutdräkt infinna sig, får förrätt­

ningslantmätaren till tjänstgörin g som god man kalla någon som är valbar

till sådan bef attning.

' Prop. 1975/76:33, CU 1975/ 76:5, rskr 1975/76: 102.

^ Lagen omtryckt 197 1: 1035.

" Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

2039

¬

background image

SFS 1975: 1138

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Johan Lind
(J u slitiedepartententet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.