SFS 1977:362

770362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:HMJLAQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JMPOYK+ArialMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:28px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:HMJLAQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:29px;font-family:HMJLAQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DVMGJI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:259px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:362 </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">den 14 juni 19 77 </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 2 juni 1977. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt r iksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om fastighetsbildningslagen </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">(I970:988]f </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 8 kap. 8 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att i 1 kap. 5 �. 3 kap. 2 och 11 S 8 samt 10 kap. 2 � ordet &#34;Konung�</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">en&#34; i olika b �jningsformer skall bytas ut mot &#34;regeringen&#34; i motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">form, </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 5 kap. 16 och 30 ��. 11 ka p. I och 10 </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft12">15 kap. 2 och 3 �8. 16 </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">kap. 9 �, 17 kap. 2 � samt 18 kap. I skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 30 a �, av nedan angiv�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">na lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">16 � Om fastighet, som underg�r v�rdeminskning genom regleringen el�</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">ler som helt eller delvis inl�ses, svarar f�r fordran, skall fastighetsbild�</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">ningsmyndigheten f�rordna att s�dan ers�ttning j�mte r�nta som, efter av�<br/>r�kning om s�dan beh�vs, tillkommer fastighets�garen och som ej utg�r </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft16">ers�ttning f�r personlig skada eller ers�ttning enligt 27 � eller 30 � tredje <br/>stycket skall inbetalas till myndighet som regeringen best�mt. Detta g�ller </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">dock icke, om innehavarna av samtliga fordringar, f�r vilka fastigheten <br/>svarar, medgivit att ers�ttning utbetalas direkt till fastighets�garen. Besv�</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivan�</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">den fr�n fastighets�gare och fordringshavare som i 22 kap . 11 � jordabal�</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">ken f�reskrives f�r relaxation. Medgivande av r�tts�gare fordras ej, om </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">regleringen �r v�sentligen utan betydelse f�r honom. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">Inbetalda medel f�rdelas av l�nsstyrelsen. D�rvid �ger best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">om f�rdelning av k�peskilling f�r fast egendom som s�lts p� exekutiv auk�</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">tion motsvarande till�mpning. Har medel inbetalats f�r fastighet som i sin </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">helhet inl�sts eller eljest tagits i anspr�k vid regler ingen, har dock inneha�<br/>vare av fordran, som utan inskrivning �r f�renad med r�t t till betalning ur </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">fastigheten, r�tt att f�r kapitalv�rdet av belopp, som fastst�llts men �nnu ej </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rfallit till betaln ing, f� utdelning med samma r�tt som f�r fordringen i �v�</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">rigt. Kapitalv�rdet ber�knas efter en r�ntefot av fem procent om �ret. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">930 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1976/77:114, CU 1976/77: 36, rskr 1976/77: 321. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1971:1035. Senaste lydelse av 3 kap. 2 � 1973 :1157. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:32px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">Sammantr�de f�r f�rdelningen h�lles s� snart det kan ske. Kallelse till </p> <p style="position:absolute;top:32px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1977:362 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">sammantr�det s�ndes till r�tts �garna minst t v� veckor i f�rv�g. </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven i ann at fall �n som avses i f�rs ta stycket f�r fastighetsbildnings�</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft22">myndigheten f�rordna att in- och utbetalningar av belopp, som skall utg� <br/>med anledning av regleringen, skall ske genom myndighets f�rmedling. </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">N�rmare f�reskrifter h�rom meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Skall medel inbetal as till myndighet p� grund av best�mmelserna i denna </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">paragraf, ankommer det p� myndigheten att vidtaga beh�vliga �tg�rder f�r <br/>att uttaga medlen hos den betalningsskyldige. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">30 � Tilltr�de sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmer. Innan tilltr�de sker, skall fastighetsbildningsbeslutet ha vunnit </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">laga kraft. Om ej s� rskilda sk�l f�ranleder annat, f�r tilltr�de ej best�mmas </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">till senare tid punkt �n ett �r fr�n det uppgift om regleringen inf�rts i fastig�</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft24">hetsregistret. I beslut om tilltr�de skall f�rbeh�ll g�ras f�r den r�tt som en�<br/>ligt 7 kap. 29 � andra stycket jordabalken kan tillkomma hyresg�st. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Har best�mmelse om tilltr�de icke meddelats, sker tilltr�de n�r uppgift </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">om regleringen in f�rts i fastighetsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Sker tilltr�de icke samtidigt betr�ffande all eg endom som ing�r i regle�</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">ringen och uppkommer d�rigenom v�sentlig ol�genhet f�r sak�gare, har </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">denne r�tt till sk�li g ers�ttning. Ers�ttningen skall betalas av den som har </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">nytta av att tilltr�de ej sker samtidigt. Fr�ga om ers�ttning upptages endast </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">om yrkande framst�lles. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Har tilltr�de skett och �r det ej uppenbart att den ers�ttning som den till�</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">tr�dande har att utge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">obetydlig, skall fastighetsbildningsmyndigheten p� yrkande av fastighets�<br/>�garen eller annan som ber�res av tilltr�det f�reskriva att den tilltr�dande </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">skall utge f�rskott p� den ers�ttning som slutligt fastst�lles. Har f�rskott </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mts, f�r den slutliga ers�ttningen ej best�mmas till l�gre belopp �n </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rskottet. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">30 a � Om det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter �r l�mpligt, f�r fas�</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">tighetsbildningsmyndigheten medge att tilltr�de sker utan hinder av att fas�<br/>tighetsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (f�rtida tilltr�de). Beslut </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft23">om f�rtida tilltr�de f�r meddelas f�re f�rr�ttningens avslutande endast om <br/>s�rskild talan f�r f�ras mot fastighetsbildningsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det ej �r uppenbart att den ers�ttning som den tilltr�dande har att ut�</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">ge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall fastig�<br/>hetsbildningsmyndigheten p� yrkande av fastighets�garen eller annan som </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ber�res av tilltr�det som villkor f�r f�rtida tilltr�de f�reskriva att den till�</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">tr�dande skall utge f�rskott p� den ers�ttning som slutligt fastst�lles. Som <br/>villkor f�r f�rti da tilltr�de skall fastighetsbildningsmyndigheten vidare f��<br/>reskriva att den tilltr�dande hos l�nsstyrelsen skall st�lla s�kerhet f�r den <br/>ytterligare ers�ttning j�mte r�nta som kan komma att fastst�llas samt f�r </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">det skadest�nd som kan komma att utg�, om fastighetsbildningsbeslutet el�</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft22">ler beslut om tilltr�de �ndras. 1 fr�ga om s�dan s�kerhet �ger 7 kap. 7 och 8 <br/>�� expropriationslagen (1972: 719) motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Fastighetsbildningsmyndigheten skall ange den tid inom vilken den till�</p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">tr�dande senast skall ha fullgjort f�reskrivna villkor. Har villkoren e j full�</p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">gjorts inom utsat t tid, �r medgivandet f�rfallet. Medgivande till f�rtida till- </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:751px;white-space:nowrap" class="ft20">931 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:2px;left:466px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1977:362 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">trade f�r utnyttjas n�r villkoren har fullgjorts, �ven om beslutet om f�rtida </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">tilltr�de icke har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">Har f�rskott best�mts enligt denna paragraf, f�r den slutliga ers�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft34">ej best�mmas till l�gre belopp �n f�rskottet. Detta g�ller dock endast om <br/>tilltr�de har skett eller f�rskottet �nd� har betalats. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft35">11 kap. <br/>1 � Fastighet som innehas med sam�gander�tt f�r p� ans�kan av del�ga�</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">re genom klyvning uppdelas i lo tter vilka kan bilda fastigheter f�r sig eller </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">ing� i sammanl�ggnin g. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid klyvning utl�gges s�rskild lott f�r vaije del�gare som yrkar det. Ge�</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">mensam lott utl�gges f�r de del�gare som beg�r detta. F�r s�dana del�gare </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">som ej framst�llt s�rskilt yrkande utl�gges gemensam lott. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">Kan fastigheten ej uppdelas enligt del�garnas yrkanden, utl�gges gemen�</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">sam lott i den omf attning som kr�vs med h �nsyn till 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det �r av betydelse f�r fastighetsreglering, som sker i syfte att �stad�</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">komma en allm�n f�rb�ttring av fastighetsbest�ndet inom ett omr�de, att </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31">fastighet klyves, f�r vid fastighetsregleringen s�dan �tg�rd vidtagas utan </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft34">ans�kan och utan iakttagande av f�reskrifterna i andra och tredje styckena <br/>samt 3 � f� rsta stycket. F�r s�dan klyvning �ger 5 kap. 4 � motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft31">till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft34">10 � Kostnaderna f�r klyvning f�rdelas mellan del�garna efter vad som <br/>�r sk�ligt. Sker klyvningen utan ans�kan vid fast ighetsreglering, f�rdelas </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">kostnaderna mellan sak�garna efter vad som �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft32">932 </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31">15 kap, </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">2 � Talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut f�res s�rskilt, om </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning el�</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft31">ler avvisat ombud eller bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">2. ogillat j�v mot f�rr�ttningsman, </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">3. beslutat i fr�ga om f� rskott enligt 5 kap. 30 � Q�rde stycket, </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakkunnig eller syssloman eller till </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 �, </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft31">5. beslutat i fr�ga om r�ttelse enligt 4 ka p. 42 �, </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">6. beslutat att gemensamt arbete skall utf�ras enligt denna lag eller at t </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">fr�ga om s �dant arbete skall pr�vas enligt annan lagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnaderna f�r gemen�</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">samt arbete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader, </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemensamt </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">arbete skall skiljas fr�n uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft31">Talan enligt d enna paragraf f�res genom besv�r som skall inges till fas�</p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft31">tighetsdomstolen inom tv� veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft31">Besv�r f�r anf�ras av sak�gare. Mot beslut som avses i 1, 4. 5 och 8 f�r ta�</p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft31">lan f�ras �ven av annan som beslutet r�r. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">3 � Talan mot tillst�ndsbeslut och beslut i fr�ga om f�rtida tilltr�de f�res </p> <p style="position:absolute;top:28px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1977: 362 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">s�rskilt genom besv�r som skall inges till fa stighetsdomstolen inom fyra </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. Detsamma g�ller fastighets�<br/>bildnings- och fastighetsbest�mningsbeslut, om fastighetsbildniilgsmyn-<br/>digheten f�rordnar att talan mot beslutet skall f�ras s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rordnande att talan skall f�ras s�rskilt f�r meddelas om det �r l�mp�</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">ligt. Om fas tighetsbildningsbeslut ej innefattar medgivande till fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">bildningen i dess helhet, fordras vidare att tillst�ndsbeslut meddelas samti�</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">digt eller att lagakraft�gande s�dant beslut f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">Besv�r enligt denna paragraf f�r anf�ras av sak�gare. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>16 kap. <br/></b>9 � Har talan fullf�ljts mot beslut vid f�rr�ttning som ej avslutats, kan <br/>fastighetsdomstolen f�reskriva att f�rr�ttningshandl�ggningen skall avbry�</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">tas helt eller till v iss del eller att handl�ggning som avbrutits skall fortg� </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft43">oberoende av den vid domstolen f�rda talan. S�dan f�reskrift tr�der i kraft <br/>genast och g�ller till dess annat f�rordnas. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det p� gru nd av s�rskilda omst�ndigheter �r l�mpligt, f�r fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">domstolen f�rordna om f�rtida tilltr�de. H�rvid �ger 5 kap. 30 a � a nd-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">ra-Q�rde styckena motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft40">Fastighetsdomstolen kan omedelbart f�rordna att beslut av fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft43">bildningsmyndigheten om f �rtida tilltr�de ej f�r utnyttjas i avbidan p� fas�<br/>tighetsdomstolens pr�vning av besv�r mot b eslutet. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">2 � Talan mot fastighetsdomstolens beslut enligt 16 kap. 9 � andra styc�</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">ket f�res s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">Talan f�r ej f�ras mot fastighetsdomstolens beslut i dit fullf�ljd fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">som avses i 15 kap. 2 � 2 -4 och 6-8, 3 � bet r�ffande f�rtida tilltr�de eller </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">4 �. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">1 � Mot ho vr�tts utslag eller beslut f�r, om e j annat �r f�reskrivet, talan </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft43">fullf�ljas i h�gsta domstolen genom besv�r som inges till h ovr�tten inom <br/>den i 5 6 kap. 1 � r�tteg�ng sbalken f�reskrivna tiden. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">Besv�r f�r anf�ras av sak�gare och annan enskild part samt av s�dan f��</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">retr�dare f�r allm�nt intresse som kunnat f�ra talan i fr�gan i h ovr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">Mot hovr�ttens beslut i dit fullf�ljd fr�ga om beslut enligt 16 ka p. 9 � </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">andra stycket f�r talan ej f�ras. Talan mot hovr�ttens beslut i fr�ga o m f�r�</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">tida tilltr�de i annat fall f�res s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�d er i kraft den 1 juli 1977. </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">ELVY OLSSON </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft40">Lars K. Beckman </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft40">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft40">933 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1977:362

Lag

Utkom fr�n trycket

den 14 juni 19 77

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 2 juni 1977.

Enligt r iksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(I970:988]f

dels att 8 kap. 8 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 1 kap. 5 �. 3 kap. 2 och 11 S 8 samt 10 kap. 2 � ordet "Konung�

en" i olika b �jningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form,

dels att 5 kap. 16 och 30 ��. 11 ka p. I och 10

15 kap. 2 och 3 �8. 16

kap. 9 �, 17 kap. 2 � samt 18 kap. I skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 30 a �, av nedan angiv�

na lydelse.

5 kap.

16 � Om fastighet, som underg�r v�rdeminskning genom regleringen el�

ler som helt eller delvis inl�ses, svarar f�r fordran, skall fastighetsbild�

ningsmyndigheten f�rordna att s�dan ers�ttning j�mte r�nta som, efter av�
r�kning om s�dan beh�vs, tillkommer fastighets�garen och som ej utg�r

ers�ttning f�r personlig skada eller ers�ttning enligt 27 � eller 30 � tredje
stycket skall inbetalas till myndighet som regeringen best�mt. Detta g�ller

dock icke, om innehavarna av samtliga fordringar, f�r vilka fastigheten
svarar, medgivit att ers�ttning utbetalas direkt till fastighets�garen. Besv�

ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivan�

den fr�n fastighets�gare och fordringshavare som i 22 kap . 11 � jordabal�

ken f�reskrives f�r relaxation. Medgivande av r�tts�gare fordras ej, om

regleringen �r v�sentligen utan betydelse f�r honom.

Inbetalda medel f�rdelas av l�nsstyrelsen. D�rvid �ger best�mmelserna

om f�rdelning av k�peskilling f�r fast egendom som s�lts p� exekutiv auk�

tion motsvarande till�mpning. Har medel inbetalats f�r fastighet som i sin

helhet inl�sts eller eljest tagits i anspr�k vid regler ingen, har dock inneha�
vare av fordran, som utan inskrivning �r f�renad med r�t t till betalning ur

fastigheten, r�tt att f�r kapitalv�rdet av belopp, som fastst�llts men �nnu ej

f�rfallit till betaln ing, f� utdelning med samma r�tt som f�r fordringen i �v�

rigt. Kapitalv�rdet ber�knas efter en r�ntefot av fem procent om �ret.

930

' Prop. 1976/77:114, CU 1976/77: 36, rskr 1976/77: 321.

^ Lagen omtryckt 1971:1035. Senaste lydelse av 3 kap. 2 � 1973 :1157.

background image

Sammantr�de f�r f�rdelningen h�lles s� snart det kan ske. Kallelse till

SFS 1977:362

sammantr�det s�ndes till r�tts �garna minst t v� veckor i f�rv�g.

�ven i ann at fall �n som avses i f�rs ta stycket f�r fastighetsbildnings�

myndigheten f�rordna att in- och utbetalningar av belopp, som skall utg�
med anledning av regleringen, skall ske genom myndighets f�rmedling.

N�rmare f�reskrifter h�rom meddelas av regeringen.

Skall medel inbetal as till myndighet p� grund av best�mmelserna i denna

paragraf, ankommer det p� myndigheten att vidtaga beh�vliga �tg�rder f�r
att uttaga medlen hos den betalningsskyldige.

30 � Tilltr�de sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten

best�mmer. Innan tilltr�de sker, skall fastighetsbildningsbeslutet ha vunnit

laga kraft. Om ej s� rskilda sk�l f�ranleder annat, f�r tilltr�de ej best�mmas

till senare tid punkt �n ett �r fr�n det uppgift om regleringen inf�rts i fastig�

hetsregistret. I beslut om tilltr�de skall f�rbeh�ll g�ras f�r den r�tt som en�
ligt 7 kap. 29 � andra stycket jordabalken kan tillkomma hyresg�st.

Har best�mmelse om tilltr�de icke meddelats, sker tilltr�de n�r uppgift

om regleringen in f�rts i fastighetsregistret.

Sker tilltr�de icke samtidigt betr�ffande all eg endom som ing�r i regle�

ringen och uppkommer d�rigenom v�sentlig ol�genhet f�r sak�gare, har

denne r�tt till sk�li g ers�ttning. Ers�ttningen skall betalas av den som har

nytta av att tilltr�de ej sker samtidigt. Fr�ga om ers�ttning upptages endast

om yrkande framst�lles.

Har tilltr�de skett och �r det ej uppenbart att den ers�ttning som den till�

tr�dande har att utge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir

obetydlig, skall fastighetsbildningsmyndigheten p� yrkande av fastighets�
�garen eller annan som ber�res av tilltr�det f�reskriva att den tilltr�dande

skall utge f�rskott p� den ers�ttning som slutligt fastst�lles. Har f�rskott

best�mts, f�r den slutliga ers�ttningen ej best�mmas till l�gre belopp �n

f�rskottet.

30 a � Om det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter �r l�mpligt, f�r fas�

tighetsbildningsmyndigheten medge att tilltr�de sker utan hinder av att fas�
tighetsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (f�rtida tilltr�de). Beslut

om f�rtida tilltr�de f�r meddelas f�re f�rr�ttningens avslutande endast om
s�rskild talan f�r f�ras mot fastighetsbildningsbeslutet.

Om det ej �r uppenbart att den ers�ttning som den tilltr�dande har att ut�

ge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall fastig�
hetsbildningsmyndigheten p� yrkande av fastighets�garen eller annan som

ber�res av tilltr�det som villkor f�r f�rtida tilltr�de f�reskriva att den till�

tr�dande skall utge f�rskott p� den ers�ttning som slutligt fastst�lles. Som
villkor f�r f�rti da tilltr�de skall fastighetsbildningsmyndigheten vidare f��
reskriva att den tilltr�dande hos l�nsstyrelsen skall st�lla s�kerhet f�r den
ytterligare ers�ttning j�mte r�nta som kan komma att fastst�llas samt f�r

det skadest�nd som kan komma att utg�, om fastighetsbildningsbeslutet el�

ler beslut om tilltr�de �ndras. 1 fr�ga om s�dan s�kerhet �ger 7 kap. 7 och 8
�� expropriationslagen (1972: 719) motsvarande till�mpning.

Fastighetsbildningsmyndigheten skall ange den tid inom vilken den till�

tr�dande senast skall ha fullgjort f�reskrivna villkor. Har villkoren e j full�

gjorts inom utsat t tid, �r medgivandet f�rfallet. Medgivande till f�rtida till-

931

background image

\

SFS 1977:362

trade f�r utnyttjas n�r villkoren har fullgjorts, �ven om beslutet om f�rtida

tilltr�de icke har vunnit laga kraft.

Har f�rskott best�mts enligt denna paragraf, f�r den slutliga ers�ttningen

ej best�mmas till l�gre belopp �n f�rskottet. Detta g�ller dock endast om
tilltr�de har skett eller f�rskottet �nd� har betalats.

11 kap.
1 � Fastighet som innehas med sam�gander�tt f�r p� ans�kan av del�ga�

re genom klyvning uppdelas i lo tter vilka kan bilda fastigheter f�r sig eller

ing� i sammanl�ggnin g.

Vid klyvning utl�gges s�rskild lott f�r vaije del�gare som yrkar det. Ge�

mensam lott utl�gges f�r de del�gare som beg�r detta. F�r s�dana del�gare

som ej framst�llt s�rskilt yrkande utl�gges gemensam lott.

Kan fastigheten ej uppdelas enligt del�garnas yrkanden, utl�gges gemen�

sam lott i den omf attning som kr�vs med h �nsyn till 3 kap.

Om det �r av betydelse f�r fastighetsreglering, som sker i syfte att �stad�

komma en allm�n f�rb�ttring av fastighetsbest�ndet inom ett omr�de, att

fastighet klyves, f�r vid fastighetsregleringen s�dan �tg�rd vidtagas utan

ans�kan och utan iakttagande av f�reskrifterna i andra och tredje styckena
samt 3 � f� rsta stycket. F�r s�dan klyvning �ger 5 kap. 4 � motsvarande

till�mpning.

10 � Kostnaderna f�r klyvning f�rdelas mellan del�garna efter vad som
�r sk�ligt. Sker klyvningen utan ans�kan vid fast ighetsreglering, f�rdelas

kostnaderna mellan sak�garna efter vad som �r sk�ligt.

932

15 kap,

2 � Talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut f�res s�rskilt, om

myndigheten

1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning el�

ler avvisat ombud eller bitr�de,

2. ogillat j�v mot f�rr�ttningsman,

3. beslutat i fr�ga om f� rskott enligt 5 kap. 30 � Q�rde stycket,

4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakkunnig eller syssloman eller till

s�dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 �,

5. beslutat i fr�ga om r�ttelse enligt 4 ka p. 42 �,

6. beslutat att gemensamt arbete skall utf�ras enligt denna lag eller at t

fr�ga om s �dant arbete skall pr�vas enligt annan lagstiftning.

7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnaderna f�r gemen�

samt arbete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader,

8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemensamt

arbete skall skiljas fr�n uppdraget.

Talan enligt d enna paragraf f�res genom besv�r som skall inges till fas�

tighetsdomstolen inom tv� veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades.

Besv�r f�r anf�ras av sak�gare. Mot beslut som avses i 1, 4. 5 och 8 f�r ta�

lan f�ras �ven av annan som beslutet r�r.

background image

3 � Talan mot tillst�ndsbeslut och beslut i fr�ga om f�rtida tilltr�de f�res

SFS 1977: 362

s�rskilt genom besv�r som skall inges till fa stighetsdomstolen inom fyra

veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. Detsamma g�ller fastighets�
bildnings- och fastighetsbest�mningsbeslut, om fastighetsbildniilgsmyn-
digheten f�rordnar att talan mot beslutet skall f�ras s�rskilt.

F�rordnande att talan skall f�ras s�rskilt f�r meddelas om det �r l�mp�

ligt. Om fas tighetsbildningsbeslut ej innefattar medgivande till fastighets�

bildningen i dess helhet, fordras vidare att tillst�ndsbeslut meddelas samti�

digt eller att lagakraft�gande s�dant beslut f�religger.

Besv�r enligt denna paragraf f�r anf�ras av sak�gare.

16 kap.
9 � Har talan fullf�ljts mot beslut vid f�rr�ttning som ej avslutats, kan
fastighetsdomstolen f�reskriva att f�rr�ttningshandl�ggningen skall avbry�

tas helt eller till v iss del eller att handl�ggning som avbrutits skall fortg�

oberoende av den vid domstolen f�rda talan. S�dan f�reskrift tr�der i kraft
genast och g�ller till dess annat f�rordnas.

Om det p� gru nd av s�rskilda omst�ndigheter �r l�mpligt, f�r fastighets�

domstolen f�rordna om f�rtida tilltr�de. H�rvid �ger 5 kap. 30 a � a nd-

ra-Q�rde styckena motsvarande till�mpning.

Fastighetsdomstolen kan omedelbart f�rordna att beslut av fastighets�

bildningsmyndigheten om f �rtida tilltr�de ej f�r utnyttjas i avbidan p� fas�
tighetsdomstolens pr�vning av besv�r mot b eslutet.

17 kap.

2 � Talan mot fastighetsdomstolens beslut enligt 16 kap. 9 � andra styc�

ket f�res s�rskilt.

Talan f�r ej f�ras mot fastighetsdomstolens beslut i dit fullf�ljd fr�ga

som avses i 15 kap. 2 � 2 -4 och 6-8, 3 � bet r�ffande f�rtida tilltr�de eller

4 �.

18 kap.

1 � Mot ho vr�tts utslag eller beslut f�r, om e j annat �r f�reskrivet, talan

fullf�ljas i h�gsta domstolen genom besv�r som inges till h ovr�tten inom
den i 5 6 kap. 1 � r�tteg�ng sbalken f�reskrivna tiden.

Besv�r f�r anf�ras av sak�gare och annan enskild part samt av s�dan f��

retr�dare f�r allm�nt intresse som kunnat f�ra talan i fr�gan i h ovr�tten.

Mot hovr�ttens beslut i dit fullf�ljd fr�ga om beslut enligt 16 ka p. 9 �

andra stycket f�r talan ej f�ras. Talan mot hovr�ttens beslut i fr�ga o m f�r�

tida tilltr�de i annat fall f�res s�rskilt.

Denna lag tr�d er i kraft den 1 juli 1977.

P� regeringens v�gnar

ELVY OLSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

933

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.