SFS 1977:362

770362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:362

Lag

Utkom från trycket

den 14 juni 19 77

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 2 juni 1977.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrives i fråga om fastighetsbildningslagen

(I970:988]f

dels att 8 kap. 8 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 5 §. 3 kap. 2 och 11 S 8 samt 10 kap. 2 § ordet "Konung­

en" i olika b öjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form,

dels att 5 kap. 16 och 30 §§. 11 ka p. I och 10

15 kap. 2 och 3 §8. 16

kap. 9 §, 17 kap. 2 § samt 18 kap. I skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 30 a §, av nedan angiv­

na lydelse.

5 kap.

16 § Om fastighet, som undergår värdeminskning genom regleringen el­

ler som helt eller delvis inlöses, svarar för fordran, skall fastighetsbild­

ningsmyndigheten förordna att sådan ersättning jämte ränta som, efter av­
räkning om sådan behövs, tillkommer fastighetsägaren och som ej utgör

ersättning för personlig skada eller ersättning enligt 27 § eller 30 § tredje
stycket skall inbetalas till myndighet som regeringen bestämt. Detta gäller

dock icke, om innehavarna av samtliga fordringar, för vilka fastigheten
svarar, medgivit att ersättning utbetalas direkt till fastighetsägaren. Besvä­

ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivan­

den från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap . 11 § jordabal­

ken föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare fordras ej, om

regleringen är väsentligen utan betydelse för honom.

Inbetalda medel fördelas av länsstyrelsen. Därvid äger bestämmelserna

om fördelning av köpeskilling för fast egendom som sålts på exekutiv auk­

tion motsvarande tillämpning. Har medel inbetalats för fastighet som i sin

helhet inlösts eller eljest tagits i anspråk vid regler ingen, har dock inneha­
vare av fordran, som utan inskrivning är förenad med rät t till betalning ur

fastigheten, rätt att för kapitalvärdet av belopp, som fastställts men ännu ej

förfallit till betaln ing, få utdelning med samma rätt som för fordringen i öv­

rigt. Kapitalvärdet beräknas efter en räntefot av fem procent om året.

930

' Prop. 1976/77:114, CU 1976/77: 36, rskr 1976/77: 321.

^ Lagen omtryckt 1971:1035. Senaste lydelse av 3 kap. 2 § 1973 :1157.

¬

background image

Sammanträde för fördelningen hålles så snart det kan ske. Kallelse till

SFS 1977:362

sammanträdet sändes till rätts ägarna minst t vå veckor i förväg.

�ven i ann at fall än som avses i förs ta stycket får fastighetsbildnings­

myndigheten förordna att in- och utbetalningar av belopp, som skall utgå
med anledning av regleringen, skall ske genom myndighets förmedling.

Närmare föreskrifter härom meddelas av regeringen.

Skall medel inbetal as till myndighet på grund av bestämmelserna i denna

paragraf, ankommer det på myndigheten att vidtaga behövliga åtgärder för
att uttaga medlen hos den betalningsskyldige.

30 § Tillträde sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten

bestämmer. Innan tillträde sker, skall fastighetsbildningsbeslutet ha vunnit

laga kraft. Om ej sä rskilda skäl föranleder annat, får tillträde ej bestämmas

till senare tid punkt än ett år från det uppgift om regleringen införts i fastig­

hetsregistret. I beslut om tillträde skall förbehåll göras för den rätt som en­
ligt 7 kap. 29 § andra stycket jordabalken kan tillkomma hyresgäst.

Har bestämmelse om tillträde icke meddelats, sker tillträde när uppgift

om regleringen in förts i fastighetsregistret.

Sker tillträde icke samtidigt beträffande all eg endom som ingår i regle­

ringen och uppkommer därigenom väsentlig olägenhet för sakägare, har

denne rätt till skäli g ersättning. Ersättningen skall betalas av den som har

nytta av att tillträde ej sker samtidigt. Fråga om ersättning upptages endast

om yrkande framställes.

Har tillträde skett och är det ej uppenbart att den ersättning som den till­

trädande har att utge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir

obetydlig, skall fastighetsbildningsmyndigheten på yrkande av fastighets­
ägaren eller annan som beröres av tillträdet föreskriva att den tillträdande

skall utge förskott på den ersättning som slutligt fastställes. Har förskott

bestämts, får den slutliga ersättningen ej bestämmas till lägre belopp än

förskottet.

30 a § Om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt, får fas­

tighetsbildningsmyndigheten medge att tillträde sker utan hinder av att fas­
tighetsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (förtida tillträde). Beslut

om förtida tillträde får meddelas före förrättningens avslutande endast om
särskild talan får föras mot fastighetsbildningsbeslutet.

Om det ej är uppenbart att den ersättning som den tillträdande har att ut­

ge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall fastig­
hetsbildningsmyndigheten på yrkande av fastighetsägaren eller annan som

beröres av tillträdet som villkor för förtida tillträde föreskriva att den till­

trädande skall utge förskott på den ersättning som slutligt fastställes. Som
villkor för förti da tillträde skall fastighetsbildningsmyndigheten vidare fö­
reskriva att den tillträdande hos länsstyrelsen skall ställa säkerhet för den
ytterligare ersättning jämte ränta som kan komma att fastställas samt för

det skadestånd som kan komma att utgå, om fastighetsbildningsbeslutet el­

ler beslut om tillträde ändras. 1 fråga om sådan säkerhet äger 7 kap. 7 och 8
§§ expropriationslagen (1972: 719) motsvarande tillämpning.

Fastighetsbildningsmyndigheten skall ange den tid inom vilken den till­

trädande senast skall ha fullgjort föreskrivna villkor. Har villkoren e j full­

gjorts inom utsat t tid, är medgivandet förfallet. Medgivande till förtida till-

931

¬

background image

\

SFS 1977:362

trade får utnyttjas när villkoren har fullgjorts, även om beslutet om förtida

tillträde icke har vunnit laga kraft.

Har förskott bestämts enligt denna paragraf, får den slutliga ersättningen

ej bestämmas till lägre belopp än förskottet. Detta gäller dock endast om
tillträde har skett eller förskottet ändå har betalats.

11 kap.
1 § Fastighet som innehas med samäganderätt får på ansökan av deläga­

re genom klyvning uppdelas i lo tter vilka kan bilda fastigheter för sig eller

ingå i sammanläggnin g.

Vid klyvning utlägges särskild lott för vaije delägare som yrkar det. Ge­

mensam lott utlägges för de delägare som begär detta. För sådana delägare

som ej framställt särskilt yrkande utlägges gemensam lott.

Kan fastigheten ej uppdelas enligt delägarnas yrkanden, utlägges gemen­

sam lott i den omf attning som krävs med h änsyn till 3 kap.

Om det är av betydelse för fastighetsreglering, som sker i syfte att åstad­

komma en allmän förbättring av fastighetsbeståndet inom ett område, att

fastighet klyves, får vid fastighetsregleringen sådan åtgärd vidtagas utan

ansökan och utan iakttagande av föreskrifterna i andra och tredje styckena
samt 3 § fö rsta stycket. För sådan klyvning äger 5 kap. 4 § motsvarande

tillämpning.

10 § Kostnaderna för klyvning fördelas mellan delägarna efter vad som
är skäligt. Sker klyvningen utan ansökan vid fast ighetsreglering, fördelas

kostnaderna mellan sakägarna efter vad som är skäligt.

932

15 kap,

2 § Talan mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut föres särskilt, om

myndigheten

1. avvisat ansökan om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning el­

ler avvisat ombud eller biträde,

2. ogillat jäv mot förrättningsman,

3. beslutat i fråga om fö rskott enligt 5 kap. 30 § Qärde stycket,

4. beslutat i fråga om ersättning till sakkunnig eller syssloman eller till

sådan skadelidande som avses i 4 kap. 38 §,

5. beslutat i fråga om rättelse enligt 4 ka p. 42 §,

6. beslutat att gemensamt arbete skall utföras enligt denna lag eller at t

fråga om s ådant arbete skall prövas enligt annan lagstiftning.

7. beslutat enligt 9 kap. 3 § om fördelning av kostnaderna för gemen­

samt arbete eller enligt 9 kap. 4 § om utdebitering av sådana kostnader,

8. beslutat att syssloman som fått i uppdrag att ombesörja gemensamt

arbete skall skiljas från uppdraget.

Talan enligt d enna paragraf föres genom besvär som skall inges till fas­

tighetsdomstolen inom två veckor från den dag då beslutet meddelades.

Besvär får anföras av sakägare. Mot beslut som avses i 1, 4. 5 och 8 får ta­

lan föras även av annan som beslutet rör.

¬

background image

3 § Talan mot tillståndsbeslut och beslut i fråga om förtida tillträde föres

SFS 1977: 362

särskilt genom besvär som skall inges till fa stighetsdomstolen inom fyra

veckor från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller fastighets­
bildnings- och fastighetsbestämningsbeslut, om fastighetsbildniilgsmyn-
digheten förordnar att talan mot beslutet skall föras särskilt.

Förordnande att talan skall föras särskilt får meddelas om det är lämp­

ligt. Om fas tighetsbildningsbeslut ej innefattar medgivande till fastighets­

bildningen i dess helhet, fordras vidare att tillståndsbeslut meddelas samti­

digt eller att lagakraftägande sådant beslut föreligger.

Besvär enligt denna paragraf får anföras av sakägare.

16 kap.
9 § Har talan fullföljts mot beslut vid förrättning som ej avslutats, kan
fastighetsdomstolen föreskriva att förrättningshandläggningen skall avbry­

tas helt eller till v iss del eller att handläggning som avbrutits skall fortgå

oberoende av den vid domstolen förda talan. Sådan föreskrift träder i kraft
genast och gäller till dess annat förordnas.

Om det på gru nd av särskilda omständigheter är lämpligt, får fastighets­

domstolen förordna om förtida tillträde. Härvid äger 5 kap. 30 a § a nd-

ra-Qärde styckena motsvarande tillämpning.

Fastighetsdomstolen kan omedelbart förordna att beslut av fastighets­

bildningsmyndigheten om f örtida tillträde ej får utnyttjas i avbidan på fas­
tighetsdomstolens prövning av besvär mot b eslutet.

17 kap.

2 § Talan mot fastighetsdomstolens beslut enligt 16 kap. 9 § andra styc­

ket föres särskilt.

Talan får ej föras mot fastighetsdomstolens beslut i dit fullföljd fråga

som avses i 15 kap. 2 § 2 -4 och 6-8, 3 § bet räffande förtida tillträde eller

4 §.

18 kap.

1 § Mot ho vrätts utslag eller beslut får, om e j annat är föreskrivet, talan

fullföljas i högsta domstolen genom besvär som inges till h ovrätten inom
den i 5 6 kap. 1 § rättegång sbalken föreskrivna tiden.

Besvär får anföras av sakägare och annan enskild part samt av sådan fö­

reträdare för allmänt intresse som kunnat föra talan i frågan i h ovrätten.

Mot hovrättens beslut i dit fullföljd fråga om beslut enligt 16 ka p. 9 §

andra stycket får talan ej föras. Talan mot hovrättens beslut i fråga o m för­

tida tillträde i annat fall föres särskilt.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

933

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.