SFS 1981:793

810793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:793

Lag

Utkom från trycket

om ändring t fastighetsblldntngslagen (1970:988);

den 7 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)2

dels att i 9 kap. 4 § ordet "utsökningslagens" skall bytas ut mot "utsök-

ningsbalkens",

dels att 12 kap. 4§ skall ha nedan angivna lydelse.

a

12 kap.

4 § För att fastighet skall få ingå i sammanläggning krävs att ägaren har

lagfart på fastigheten eller att ansökan om lagfart förklarats vilande och

hinder mot bifall till ansökningen icke föreligger om fastighetsbildningen

genomföres.

�r talan väckt om bättre rätt eller om lösningsrätt till fastigheten eller är

rätten till fastigheten i annat fall tvistig , får fastigheten ej ingå i sam man­

läggning. Detsamma gäller, om fastigheten är utmätt eller eljest skall säljas

i den ordning som föreskrives för utmätt fast egendom eller om den är be­

lagd med kvarstad eller tagen i anspråk genom betalningssäkring. Utmät­

ning, kvarstad eller betalningssäkring som återgår, om sammanläggning
kommer till stånd, skall dock ej beaktas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sä gs om kvarstad i 12 kap . 4 § i d ess nya lydelse gäller även

skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

b,-

1576

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351 .

2 L agen omtryckt 1971:1035.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.