SFS 1983:658

830658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:658

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

Lag

om äodrnnig i fastighetsbOdiiimgsllageini (1970:988);

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 2 och 9

9 kap. 1 § samt

14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988)' skall ha nedan angivna
lydelse.

7 kap.

2 §' Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra ledning enligt led-

ningsrättslagen (1973; 1144) får inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut som kan upplåtas till förmån för ett vattenföretag enligt 8 kap.

1 § vatte nlagen (1983:291) far bildas genom fastighetsreglering endast om

tillstånd till företaget har meddelats enligt vattenlagen eller om det är

uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom före­

tagets inverkan på vattenförhållandena. Andra servitut som kan upplåtas
enligt vattenlage n får inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut. som kan upplåtas efter prövning vid särskild förrättning i andra

fall än som a nges i första och andra styckena, får bildas genom fastighets­

reglering endast om åtgärden sker i samban d med en annan fastighetsbild­
ningsåtgärd och är av betydelse för denna.

Första-tredje styckena gäller inte servitut som avser avloppsledning för

en fastighet eller ledning för vatten till husbehovsförbrukning.

9 §'' Servitut, som har tillkommit till förm ån för ett vattenföretag med

stöd av 8 kap. 1 § vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre bestäm­

melser, får ändras eller upphävas endast om åtgärden inte medför olägen­
het av någon betydelse för företaget. Andra servitut som har tillkommit

med stöd av vattenlagen eller motsvarande äldre lagstiftning får inte ändras

eller upphävas genom fastighetsreglering.

Servitut, som har tillkommit enligt lagstiftningen om ägofred eller enskil­

da vägar eller enligt anläggningslagen (1973: 1149) eller motsvarande äldre

lagstiftning, får ändras eller upphävas genom fastighetsreglering endast om

åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är av
betydelse för denna.

9 kap,
1

Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall ef ter beslut av fastig­

hetsbildningsmyndigheten verkställas under förrättningen som ett för sak­

ägarna gemensamt arbete enligt denn a lag, om det främjar fastighetsregle­

ringens syfte och arbetet ej lämpligen bör ombesörjas av enskild sakägare.

1560

' Prop. 1982/83:26, JoU 31, rskr 370.

⬢ I .agen omlryckt 1971;103.'>.

" .Scnaslc lydelse 1973: 1146

.Senaste lydelse 1973: 11.'>7.

^ Senaste lydelse 1973: 1157.

¬

background image

Beslut enligt första stycket får inte avse företag som skulle väsentligt

ändra arten och omfattningen av regleringen eller andra vattenföretag än
sådana markavvattningsföretag, för vilka tillståndsplikt föreligger enbart

på grund av 4 kap. 2 § andra stycket vattenlagen (1983:291).

Kan till följd av andra stycket företag icke utföras som gemensamt

arbete enligt denna lag eller är sådant utförande icke lämpligt, får fastig­

hetsbildningsmyndigheten förordna om prövning enligt vattenlagen eller

anläggningslagen.

SFS 1983:658

14 kap.

1

Om det vid fastighetsbildning uppkommer frågor om fastighetsindel­

ningens beskaffenhet eller om beståndet eller omfånget av ledningsrätt

eller av servitut, skall frågan prövas vid fastighetsbestämning, om det

behövs för fastighetsbildningen. I fråga om servitut som har tillkommit
med stöd av vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lagstiftning får

en sådan bestämning endast avse servitut enligt 8 kap. 1 § vattenlagen eller

motsvarande äldre bestämmelser.

På ansökan av sakägare får även i annat fall fastighetsbestämning ske för

prövning av fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller om bestån­

det eller omfånget av ledningsrätt eller av servitut, som tillkommit vid

avvittring eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda

vägar eller enligt anläggningslagen eller 8 kap. 1 § vatte nlagen eller mot­

svarande äldre bestämmelser, såvida icke frågans avgörande uppenbarli­
gen är utan betydelse för sökanden. Samma rätt att påkalla fastighetsbes­
tämning tillkommer byggnadsnämnden såvitt gäller område med stadsplan

eller byggnadsplan eller område beträffande vilket fråga väckts om upprät­

tande av sådan plan.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1984.

På regeringens vä gnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Scna.sle lydcl.se 197.1: 1146 och 19 7.1: 11.17,

1561

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.