SFS 1987:124

870124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:124

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utkom från trycket

den 6 maj 1987

Utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)2

dels att 2 k ap. 6 §, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 25 §, 5 kap. 3 och 22 §§,

6 kap. 1 §,7 kap. 1, 4 och 6 §§,8 kap. 4 §, 14 kap. 1,9 och 10 §§, 15 kap. 8
och 9 §§ samt 16 kap. 14 § skall ha följande lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 25 a § och 6 kap.

2 a §, av följande lydelse.

2 kap.

6 § Kostnaderna för genomförande av fastighetsbildning betalas enligt
de bestämmelser som gäller för den fastighetsbildningsåtgärd om vilken ä r
fråga. Kostnader som är gemensamma för skilda åtgärder fördelas på dessa
efter vad som är sk äligt.

Avvisas ansökan eller inställes förrättning, skall sökanden betala upp­

komna kostn ader, om icke särskilda omständigheter föranleder att betal­
ningsskyldigheten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem.
Har förrättningen enligt 5 kap. 3 § ^ä rde stycket påkallats av länsstyrel­

sen, skall sådana kostnader betalas av staten.

�verenskommelse mellan sakägarna om fördelning av förrättningskost­

naderna på annat sätt än som följer av lagen skall gälla, om det icke är

uppenbart att överenskommelsen tillkommit i otillbörligt s yfte.

Till förrättningskostnader hänföres taxeavgift, ersättning till sakkunnig

och syssloman, utgift fö r hantlangning som ej ingår i taxeavgiften samt
ersättning for skada enligt 4 kap. 38 § tredje stycket.

3 kap.

2 § ' Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestäm­
melser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelser­
na. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock

mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för

marks bebyggande eller användning än som avses i fö rsta stycket, skall
fastighetsbildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.
Får på grund av särskilt medgivande byggnad uppföras eller annan därmed
jämförlig åtgärd företagas i strid mot sådan bestämmelse, utgör vad nu har

sagts ej hinder mot fastighetsbildning som behövs för att medgivandet skall
kunna utnyttjas.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förord­

nande kommunal myndighet på begäran av fastighetsbildningsmyndighe­
ten medge undantag från bestämmelser som avses i andra stycket.

' Prop. 1985/86:90, BoU 1 986/87:4, rskr. 126.

^ Lagen omtryckt 1971: 1035.

^ Senaste lydelse 1977: 362,

321

11-SFS 1987

¬

background image

SFS 1987:124

En kommunal myndighets beslut ifråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tred je stycket får överklagas

genom besvär hos regeringen.

3 §'' Inom område som inte omfattas av detaljplan, får fastighetsbildning

inte ske, om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga använd­
ning, fö ranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planlä ggning

av området.

4 kap.

25 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda förutsättningarna för

fastighetsbildningen. Föreligger ej hinder mot denna, skall myndigheten

utarbeta den fastighetsbildningsplan samt ombesörja de göromål av tek­
nisk art och de värderingar som behövs för åtgärdens genomförande.
Därvid bör rådplägning med sa kägarna ske. Vid b ehov skall samråd ske
med de myndigheter som beröres av åtgärden.

Sedan de sålunda föreskrivna åtgärderna utförts, skall myndigheten

meddela beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta
beslut skall ange hur fastighetsindelningen ändras och vilka servitutsåt-

gärder som vidtages. I övrigt skall beslutet innehålla uttalanden i frågo r

som har ett omedelbart samband med fastigh etsbildningen. Särskilda be­
stämmelser om vad beslu tet i vissa fall skall innehålla meddelas i 5, 8 o ch

12 kap.

Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas utan hinder

av att tekniska göromål och värderingar ej utförts. Under samma förutsätt­
ning får olika frågor som hör till beslutet upptagas för sig och avgöras

genom särskilda beslut. Vad som föreskrives om fastighetsbildningsbeslut
gäller även sådant avgörande.

25 a § Om byggnadsnämnden vid samråd enligt 4 kap. 25 § anser att

tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbildning för ny eller befintlig

bebyggelse kan sättas i fråga och om det från andra synpunkter finns

förutsättningar för att genomföra fastighetsbildningen, skall fastighetsbild­

ningsmyndigheten hänskjuta ärendet till byggnadsnämnd en för prövning.
Finner nämnden att 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot fastighetsbildningen,

skall nämnden lämna medgivande till denn a.

Beslut varigenom byggnadsnämnden vägrat medgivande till fastighe ts­

bildningen eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överkla­

gas genom besvär hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas
genom besvär hos regeringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medg ivande

till fastighetsbildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande

för fastighetsbildningsmyndigheten.

322

⬢' Se naste lydelse 1973: 1157.

¬

background image

SFS 1987:124

5 kap.

3 § Rätt att påkalla fastighetsreglering tillkommer ägare av fastighet som

beröres av regleringen.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära

sådan fastighetsreglering varigenom olägenhet av förvärvet kan undanrö­
jas, minskas eller förebyggas.

Kommunen kan påkalla fastighetsr eglering som behövs för att mark och

vatten skall kunna a nvändas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen kan påkalla fastighetsreglering som länsstyrelsen finner

vara av större betydelse från allmän synpunkt.

22 § Om det beh övs för att underlätta förrättningen och säkerställa dess
resultat, kan fastighetsbildningsmyndigheten förbjuda att byggnader upp­

förs, byggs till, byggs om eller sätts i st ånd utan myndighetens medgivan­
de. Sådant medgivande får vägras endast om åtgärden väsentligt försvårar

regleringen.

6 kap.

1 § För ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter får

samfällighet bildas, om ej ändamålet kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Samfällighet får ej bildas för andra fastigheter än sådana för vilka det är

av väsentlig betydelse att ha del i samfal ligheten.

Fastighets andel i samfälligh et bestämmes efter vad som med hän syn till

omständigheterna är ändamålsenligt och skäligt.

Denna paragraf gäller ej sådan samfallighetsbildning som avses i 2, 2 a

eller 4 §.

2 a § Av mark som ingår i samve rkansområdet för en exploateringssam-
fällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan får särskilda

samfälligheter bildas, om det behövs för att genomföra sådan samverkan.

En fastighets andel i samfalligheten skall därvid motsvara dess andelstal i

exploateringssamfälligheten enligt 11 § andra stycket nämnda lag.

7 kap.

1 § Servitut som bildas genom fastighetsreglering skall vara av väsentlig

betydelse för fastighets ändamålsenliga användning. Vid detta bedömande

skall hänsyn ej tagas till rättighet som är grundad på frivillig upplåtelse.

Utan stöd av överenskommelse mellan ägaren av den härskande fastig­

heten och ägaren av den tjänande fastigheten får setvitutet ej innefatta

skyldighet för den senare att underhålla väg, byggnad eller annan anlägg­

ning som avses med servitutet. Servitut får ej bildas för viss tid eller göras
beroende av villkor. Dock får bestämmas att servitut skall gälla en dast så

länge ändamålet ej tillgodosetts på annat sätt som särskilt anges.

För bildande av servitut varom bestämmelser har meddelats i en fastig­

hetsplan gäller inte första stycket och 5 kap. 8 §.

4 § För att servitut skall få ä ndras krävs att det hindrar ett ändamålsen­
ligt utnyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet

323

¬

background image

SFS 1987:124

med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser och att denna

olägenhet kan undanröjas genom ändringen.

Har ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, får servitutet

ändras, om det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller den

härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydel­

se.

6 § För ändring eller upphävande av servitut vid sådan fastighetsregle­

ring som avser ändring i fastighetsindelningen gäller icke de i 4 och 5 §§

föreskrivna särskilda villkoren, om åtgärden är av betydelse för reglering­
en.

För ändring eller upphävande av servitut varom bestämmelser har med­

delats i en fastighetsplan gäller inte 4 och 5 §§ samt 5 kap. 8 §.

8 kap.

4 § Tillhör områden som enligt en fastighetsplan skall bilda en fastighet
olika ägare, far ägare av sådant område på begäran lösa återstoden av den

blivande fastigheten utan hinder av de inskränkningar beträffande inlösen

som framgår av 5 kap. 7 § och av 1-3 §§ i detta kapitel. Yrkas inlösen av
flera, äger den företräde vars område vid uppskattning åsättes största

värdet. �&sättes områdena lika värde, äger den företräde som först yrkat

inlösen. Om ändringar i fastighetsindelni ngen samtidigt genomföres med
tillämpning av 5 kap., skall dessa beaktas vid uppskattningen.

14 kap.

1

Om det vid fastighetsbildning uppkommer frågor om fastighetsindel­

ningens beskaffenhet eller om beståndet eller omfånget av ledningsrätt

eller av servitut, skall frågan prövas vid fastighetsbestämning, om det

behövs för fastighetsbildningen. 1 fråga om servitut som har tillkommit
med stöd av vattenlagen (1983: 291) eller motsvarande äldre lagstiftning får

en sådan bestämning endast avse servitut enligt 8 kap. 1 § vatte nlagen eller

motsvarande äldre bestämmelser.

På ansökan av sakägare får även i annat fall fastighetsbestämning ske för

prövning av fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller om bestån­

det eller omfånget av ledningsrätt eller av servitut, som tillkommit vid
avvittring eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda

vägar eller enligt anläggningslagen eller 8 kap. 1 § vattenlagen eller mot­

svarande äldre bestämmelser, såvida icke frågans avgörande uppenbarli­
gen är utan betydelse för sökanden. Samma rätt att påkalla fastighetsbe­
stämning tillkommer kommunen såvitt gäller område med detaljplan eller

områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om

upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.

9 § Om avslutande av förrättning vid vilken även handlägges fråga om
fastighetsbildning och om åtgärder i samband med avslutandet gäller 4 kap.
29 och 30 §§.

324

' Senaste lydelse 1983:658.

¬

background image

Beträffande annan förrättning äger 4 kap. 29 § motsvarande tillämpning.

SFS 1987:124

Kommunen skall dock alltid underrättas om avslutande av förrättning som

den har sökt.

10 § Kostnaderna för fastighetsbestämning fördelas mellan sakägarna

efter vad som är skäligt. �r kommunen sökande, skall kostnaderna betalas
av kommunen, i den mån särskilda skäl föranleder detta. Bestämmelserna i
2 k ap. 6 § om betalningsskyldighetens fördelning när överenskommelse

föreligger mellan sakä garna och om ansvaret för kostnaderna när ansökan

avvisas eller förrättning inställes äger motsvarande tillämpning beträffande
fastighetsbestämning.

Sker fastighetsbestämning i samband med fastighetsbildning enligt

13 kap., skall i ställe t för första stycket tillämpas 5 § i nämnda kapitel.

15 kap.

8 § Finner länsstyrelsen att tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut
strider mot sådan bestämmelse i de nna lag som meddelats till förmån för

allmänt intresse, får länsstyrelsen överklaga beslutet på sätt och inom tid
som gäller för sakägare.

Första stycket gäller icke fastighetsbildning inom område med detaljplan

eller områdesbestämmelser, om åtgärden rör endast mark som enligt

planen eller bestämmelserna är avsedd för annat än jordbruksändamål.

9 § Beslut om inställande av förrättning som begärts av länsstyrelsen
eller kommunen får överklagas av sökanden i likhet med vad som gäller för
sakägare.

Motsvarande rätt tillkommer den som sökt fastighetsreglering enligt

5 kap. 3 § andra stycket.

16 kap.

14 § Fastighetsdomstolen kan, efter vad som är skäligt med hänsyn till

omständigheterna, förordna att sakägare som förlorar målet skall ersätta
annan sakägare dennes rättegångskostnad, I mål om inlösenersättning
skall dock sakägare som avstår mark eller särskild rättighet få gottgörelse
för sin kostnad o beroende av utgången i målet.

Första stycket gäller ej, om annat följer av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångs­

balken.

Vinner sakägare mål mot företrädare för allmänt intresse, kan domstolen

tillerkänna honom ersättning för rättegångskostnad, om synnerliga skäl

föreligger. Sådan ersättning skall utges av statsverket eller, om endast

kommunen företräder det allmänna intresset, av kommunen.

Skall i annat fall än som avses i 13 § kostnad fö r bevisning eller särskild

åtgärd enligt rättens beslut utgå av allmänna medel, kan domstolen när det
är skäligt förordna att kostnaden skall stanna på statsverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

2. Har beslut om undantag som avses i 3 ka p. 2 § tredje stycket i dess

325

¬

background image

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

SFS 1987; 124

äldre lydelse, eller sådant beslut om medgivande att företa åtgärd i strid

[/?

mot plan som avses i 3 kap. 2 § första och Qärde stycke na i de ras äldre
lydelse, vunnit laga kraft efter utgången av juni 1986, får fastighetsbildning

ske utan hinder av de nya bestämmelserna i 3 kap. 2 §. Om ansökan om

^

fastighetsbildning inte görs inom två år från den dag då beslutet om

undantag eller medgivande vann laga kraft, upphör dock beslutet att gälla.

^

Michael Koch

^'

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.