SFS 1988:1258

881258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1258 Lag

Utkom frätt trycket

oiii ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

den 16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 4 kap. 12 § fastighetsbildnings­

lagen (1970:988)^ skall ha följande lydelse.

4 kap.
12 § Om god man enligt 11 kap. 3 § foräldrabalken behöver fo rordnas,
skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 19 89.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Lagen omtryckt 1971:1035.

j'

ir

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.