SFS 1989:724

890724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:724 Lag

Utkom från trycket

den 29 augusti 198 9

om ändriEig i fastighelsbildningslagen (1970:988);

ufardad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga o nn fastighetsbildningslagen^
dels att 4 kap. 42 § skall upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 8,11, 12, 15, 17, 18, 25 a, 29, 30 och 39 §§,5 kap. 3, 5,10,

17, 18 och 30 a §§, 6 kap. 6 §, 7,kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 14 kap. 2 och 8 §§ , 15
kap. 2-7, 10 och 11§§, 16 kap. 1-3, 9, 11, 12 och 15§§, 17 kap. 1 och
2 §§, 18 kap. I § samt 19 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att i lag en skall införas sju nya paragrafer, 4 kap. 10a §, 5 kap. 30b,

33 a och 34 a §§, 6 kap. 7 § samt 7 kap. 12 och 13 §§ av följande lydelse.

4 kap,

8 § Ansökan om fastighetsbildning görs skriftligen hos fastighetsbild­

ningsmyndighet i länet eller hos ö verlantmätarmyndigheten. Muntlig an­

sökan som görs vid förrättningssammanträde skall dock godtas, om den

väckta frågan lämpligen kan prövas vid samma förrättning.

Sökanden skall ange den åtgärd som han önskar genomförd samt uppge

den eller de fastigheter för vilka han för talan. I den mån det kan anses

skäligt att sökanden skaffar uppgifter därom eller sådana ändå är tillgängli-

1342

' Prop. 1988/89:77, BoUll,rskr. 255.

^ Lagen omtryckt 1971:1035.

¬

background image

ga för honom, skall han o ckså ange de andra fastigheter som saken angår

SFS 1989:724

ävensom namn oc h postad ress beträffande fastighetsägarna samt de inne­

havare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som kan

beröras av åtgärden.

Ansökningshandling skall vara eg enhändigt undertecknad av sökand en

eller hans ombud.

Till ansökningshandling skall sökanden i huvudskrift eller styrkt avskrift

foga de sk riftliga hand lingar som han innehar och so m är av betyd else i

saken.

10 a § Om ansökan har gjorts om fastighetsbildning för bebyggelse eller

annat ändamål som kräver medgivande enligt naturvårdslagen
(1964:822), får fastig hetsbildningsmyndigheten efter samty cke av sök an­
den begära sådant medgivande.

11 § I den utsträc kning som är påkallad med hänsyn till fa stighetsbild­

ningens art och förhållandena i öv rigt skall fastighetsbildningsmyndighe­

ten utreda vilka som i egenskap av ägare till fastighet eller på annan grund

är sakägare. Den som har lagfart på fastigheten anses som ägare, om det ej

visas att fastigheten tillhör annan.

Ägaren till en fastighet som be rörs av förrättningen skall på b egäran av

fastighetsbildningsmyndigheten uppge för honom kända innehavare av
servitut, nyttjanderätt och rätt till elektrisk kraft. Underlåter han det utan
giltigt skäl, ska ll han ersätta den skada som därigenom uppkommer för

rättighetshavaren.

Om det är ovisst vilken av f lera som äger en fastighet eller som innehar

en rättighet, behandlas samtliga som sakägare. Har en fastighet bytt ägare
genom ett förvärv som inte är fullbordat, är både överlåtaren och förvärva­
ren sakägare.

Om en förrättning angår samfälld mark som förvaltas av en sa mfällig-

hetsförening, är föreningen sakägare i stället för delägarna.

12

Om förrättningen rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller

en annan upplöst sammanslutning, får rätten förordna god man som avses
i 11 ka p. föräldrabalken att företräda sammanslutningen vid förrättning­
en.

Om god man enligt första stycket eller annan god man enligt 11 kap. 3 §

föräldrabalken behöver förordnas, skall fastighetsbildningsmyndigheten

anmäla detta hos rätten.

15 § Finns det anledning antaga att förrättning kan handläggas helt utan

sammanträde, skall ansökningshandlingen delges sakägare, som ej biträtt
ansökningen, och tillfälle lämnas honom at t yttra sig över denna inom

utsatt tid. Detta gä ller inte den som är sakägare endast därför att han har

del i samfällighet, om underrättelse enligt 6 kap. 7 § har lämnats.

Handläggs en förrättning utan sammanträde, skal l byggnadsnämnden

underrättas om förrättningen innan den avslutas.

^ Senaste lydelse 1988; 1258.

1343

¬

background image

iTn'j. ' , ..i

SFS 1989:724

17 § Såsom fastighetsbildningsmyndighetens beslut gäller, om förrätt­

ningsmännen har olika mening, vad två av dem säger. Har vaije förrätt­
ningsman sin mening, gäller förrättningslantmätarens mening. I fråga om
pengar eller annat som utgör viss mängd skall dock den mening gälla som

avser den näst största mängden.

I beslut skall anges de skäl på vilka avgörand et grundas såvida motive­

ring av beslutet inte kan anses överflödig. Beslut, som meddelas i sam­

band med förrättningens avslutande eller inställande, och beslut, som får

överldagas särskilt, skall dessutom innehålla anvisning om hur beslutet

kan överklagas.

Meddelas beslut vid sammanträde, skall det uppläsas för de närvarande.

Om i anna n ordning meddelas beslut om förrättningens inställande eller,

utan samband med förrättningens avslutande, beslut som för överklagas

särskilt, skall sakägare och annan som får överklaga underrättas om beslu­

tet utan dröjsmål. Underrättelsen lämnas genom skriftligt meddelande

eller i sådan särskild ordning som beslutats enligt 20 § andra stycket.

18 § Till första sammanträdet under förrättningen skall samtliga kända
sakägare kallas. Kallelse behövs dock ej, om det kan antagas att sakägaren
ändå infinner sig. Om det föreligger anledning antaga att okända sakägare

finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse enligt första stycket behöver inte utfördas till den som är sak­

ägare endast därför att han har del i samföllighet, om underrättelse enligt 6

kap. 7 § har lämnats. Har sakägaren framställt yrkande, gäller första styc­
ket.

Kallelse skall i god tid före sam manträdet delges sakägarna.

25 a §"* Om byggnadsnämnden vid samråd enligt 4 kap. 25 § anser att
tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbildning för ny eller befintlig

bebyggelse kan sättas i fråga och om det från andra synpunkter finns
förutsättningar för att genomföra fastighetsbildningen, skall fastighetsbild­
ningsmyndigheten hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för prövning.

Finner nämnden att 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot fastighetsbildningen,

skall nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom byggnadsnämnden vägrat medgivande till fastighets­

bildningen eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överkla­

gas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre in stans varigenom medgivande

till fastighetsbildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindan­

de för fastighetsbildningsmyndigheten.

29 § Sedan förekommande ersättningsfrågor avgjorts och alla till förrätt­
ningen hörande göromål utförts, skall fastighetsbildningsmyndigheten för­

klara förrättningen avslutad (avslutningsbeslut).

Avslutningsbeslut skall meddelas på sa mmanträde eller på tid och plats

som myndigheten tillkännag ivit för sakägarna och an nan som får överkla­

ga beslu tet. Sådant tillkännagivande skall lämnas vid sa mmanträde eller

1344

^ Senaste lydelse 1987:124.

¬

background image

också genom skriftligt meddelande eller i sådan särskild ordning som

SFS 1989; 724

beslutats enligt 20 § andra stycket.

30 § Sedan förrättningen avslutats skall fastighetsbildningsmyndigheten

under den tid överklagande får ske hålla tillgängliga de handlingar eller

andra uppgifter som fordras för att sakägarna skall kunna inhämta full­

ständig kännedom om förrättningsresultatet. När sakägare begär det och

det är nödvändigt med hänsyn till förrättningens art och omfattning samt

övriga förhållanden skall myndigheten under den tid överklagande får ske

i behövlig utsträckning tillhandahålla handlingar för granskning på förrätt­
ningsstället eller lämplig plats i närheten. Vad som nu föreskrivits gäller

också när beslut meddelas under förrättningen och detta skall överklagas
särskilt.

När fastighetsbildningsbeslut meddelats, skall myndigheten på sakäga­

res begäran snarast visa de nya gränssträckningama på marken, om det ej

är uppenbart att visningen skulle vara utan betydelse för sakägaren.

39 § Om det är av synnerlig vikt för fastighetsbildningen att fråga som är

föremål för prövning i annan ordning först avgöres, får fastighetsbild­

ningsmyndigheten förklara förrättningen vilande i avvaktan på att frågan

avgöres. Vill sakägare väcka talan för prövning av fråga som icke kan
avgöras vid förrättningen och vars behandling i särskild ordning kan
föranleda att förrättningen förklaras vilande, skall skäligt rådrum lämnas

honom.

Har fastighetsbildningsmyndigheten meddelat beslut i fråga som får

överklagas särskilt, skall förrättningen vila i de delar som är beroende av
frågans slutliga lösning, om inte myndigheten finner att förrättningen kan

fortsätta utan betydande olägenhet eller fastighetsdomstolen förordnar att
den skall fortgå.

5 kap.
3

Rätt att påkalla fastighetsreglering har ägare av en fastighet som

berörs av regleringen. En samfällighetsförening får efter beslut av för­
eningsstämman påkalla fastighetsreglering som berör samfälld mark under

föreningens förvaltning.

Vid ex propriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära

sådan fastighetsreglering varigenom olägenhet av förvärvet kan undanrö­

jas, minskas eller förebyggas.

Kommunen kan påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och

vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett ä ndamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen kan påkalla fastighetsreglering som länsstyrelsen finner

vara av större betydelse från allmän synpunkt.

5 § Fastighetsreglering som begärts av sakägare får genomföras endast

om den är nödvändig för att en fastighet som tillhör sökanden skall

förbättras. Kravet på att en fastighet skall förbättras gäller inte om regle­

ringen har påkallats av en samfällighetsförening och berör en samfällighet

som inte längre är av gemensam betydelse för delägarfastigheterna.

' Senaste lydelse 1987:124.

1345

¬

background image

SFS 1989; 724

Har regleringen påkallats av annan än sakägare eller innebär ansökan av

sakägare att regleringen, för att ej möta hinder enligt 4 § andra stycket,
skall göras mer o mfattande än som krävs för att sökandens fastighet skall
förbättras, får regleringen ej äga rum, om de sakägare som har ett väsent­
ligt intresse i saken mera allmänt motsätter sig regleringen och har beak-
tansvärda skäl för det. Vid prövningen av sådan fråga skall främs t deras
mening beaktas som har störst nytta av regleringen.

Andra stycket gäller icke, om behovet av fastighetsreglering är synnerli­

gen angeläget.

10 § Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som genom

fastighetsreglering tillägges fastighet icke motsvarar värdet av vad som

genom regleringen frångår fa stigheten, utjämnas skillnaden genom ersätt­

ning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring som förandledes

av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning genom

regleringen övergår till annan ägare. Vad som frångår fastighet genom

inlösen ersättes enligt 8 kap.

Ersättning enligt första stycket bestämmes på grundval av värdering

(likvidvärdering). Vid likvideringsvärderingen skall hänsyn tagas till egen­
domens användning för det ändamål som föranleder det högsta värdet
samt till förhållandena vid tillträdet, om ej annat följer av att avträdaren

har rätt att tillgodogöra sig skog eller gröda. I övrigt skall värderingen ske

med hänsyn särskilt till egendomens marknadsvärde.

Om en nyttjanderätt eller ett servitut skall fortsätta att gälla i ett mark­

område till följd av ett förordnande enligt 33 a § eller 7 kap. 13 §, skall
likvidvärdet för markområdet minskas. Minskningen skall motsvara den

belastning som rättigheten medför för tillträdaren av markområdet, i den
mån minskning kan ske utan att skada uppkommer för innehavare av

fordran med bättre rätt än rättigheten. Kan minskning inte ske fullt ut,
skall ersättning som till följd härav skall betalas fördelas mellan sakägarna
efter vad som är skäligt med hänsyn till den nytta som vaije sakägare har

av regleringen.

17 § Om samfälld mark som förvaltas av en samfällighetförening berörs
av en förrättning, skall föreningen utge ersä ttning för mark som tillförs
samfälligheten och ta emot e rsättning för mark som frångår den.

Förvaltas samfälligheten av en styrelse eller förvaltare med befogenhet

att uppbära medel som tillkommer samfälligheten, skall ersättningen beta­
las ut till styrelsen eller förvaltaren, om inte någon delägare begär att den
ersättning som belöper på hans andel skall utbetalas till honom. Endast om
en sådan begäran framställs, skall fastighetsbildningsmyndigheten i ersätt­

ningsbeslutet ange vaije delägares andel.

Ersättning som enligt 16 § första stycket skall inbetalas till myndighet

skall räknas av innan utbetalning sker till en samfällighetsförening, styrelse
eller förvaltare.

1346

18 § Från nedan angivna bestämmelser i detta kapitel till skydd för

enskilt intresse får avsteg göras i följande avseenden

1. 4 § första stycket och 5 § första stycket, om ägarna av de fastigheter

som beröres av regleringen medger det,

¬

background image

2. 6§ andra stycket, 7 och 10-12§§, om de sakägare vilkas rätt är

SFS 1989:724

beroende av åtgärden samtycker till det,

3. 8 §, om fastighetens ägare och, om fastigheten är upplåten med

tomträtt, även tomträttshavaren medger det,

4. 13 och 14 §§, om det medges av den som ålägges att betala mer än han

annars skulle ha varit skyldig att betala och om avvikelsen från bestämmel­
serna icke sker i otillbörligt syfte.

Avser regleringen fastighet som svarar för fordran, får avsteg från 10—

14 §§ med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens
innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning,

fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshava-

re som i 22 kap. 11 § jordabalken foreskrives for relaxation. Medgivande

av rättsägare fordras ej, om regleringen ä r väsentligen utan betydelse för

honom.

Ägares och tomträttshavares medgivande enligt första stycket 3 till

minskning av fastighets graderingsvärde skall upprättas skriftligen. Beträf­

fande rätten att lämna sådant medgivande gäller samma villkor som för
överlåtelse av fast egendom.

Medgivände eller samtycke enligt första stycket till åtgärd som berör

samfälld mark skall, om samfalligheten förvaltas av en samfallighetsföre-

ning, lämnas av föreningen i stället för av delägarna.

30 a

Om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt, får

fastighetsbildningsmyndigheten medge att tillträde sker utan hinder av att
fastighetsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (förtida tillträde). Be­
slut om förtida tillträde får meddelas före förrättningens avslutande endast-

om fastighetsbildningsbeslutet får överklagas särskilt.

Om det ej är uppenbart att den ersättning som den tillträdande har att

utge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall

fastighetsbildningsmyndigheten på yrkande av den tillträdande, fastighets­
ägaren eller annan som beröres av tillträdet föreskriva att den tillträdande
innan förtida tillträde sker skall utge förskott på den ersättning som slutligt
fastställes. Fastighetsbildningsmyndigheten skall vidare föreskriva att den
tillträdande hos länsstyrelsen skall ställa säkerhet för den ytterligare ersätt­
ning jämte ränta som kan komma att fastställas samt för det skadestånd

som kan komma att utgå, om fastighetsbildningsbeslutet eller beslut om

tillträde ändras. I fråga om sådan säkerhet äger 7 kap. 7 och 8 §§ expropria­
tionslagen (1972:719) motsvarande tillämpning.

Fastighetsbildningsmyndigheten skall ange den tid inom vilken den

tillträdande senast skall ha fullgjort vad fastighetsbildningsmyndigheten

har föreskrivit. Har åliggandena ej fullgjorts inom utsatt tid, är medgivan­

det förfallet. Medgivande till förtida tillträde får utnyttjas när åliggandena

har fullgjorts, även om beslutet om förtida tillträde icke har vunnit laga
kraft.

Har förskott bestämts enligt denna paragraf, får den slutliga ersättning­

en ej bestämmas till lägre belopp än förskottet. Detta gäller dock endast
om tillträde har skett eller förskottet ändå har betalats.

'

Senaste lydelse 1979:900.

1347

¬

background image

SFS 1989:724

30 b § Är mark som överföre genom fastighetsreglering belastad med

nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft och skall rättigheten

enligt 7 kap. 29 § jordabalken inte gälla mot tillträdaren, upphör rättighe­

ten vid den tidpunkt som enligt 30 eller 30 a § gäller for tillträdet eller vid

den senare tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten foreskriver. Ut­

görs rättigheten av jordbruksarrende, inträder arrendatorns skyldighet att

avträda marken dock tidigast på den fardag som inträffar närmast efter sex

månader från det att arrendatom fick underrättelse om att regleringen

påkallats.

33 a § Om en nyttjanderätt avser mark som genom fastighetsreglering

överförs till en annan fastighet, skall fastighetsbildn ingsmyndigheten för­
ordna att nyttjanderätten skall fortsätta att gälla i det överförda markom­

rådet, om någon sakägare begär det samt åtgärden är lämplig och inte
motverkar syftet med regleringen. Är ett arrende enligt lag förenat med rätt

till förlängning, skall ett sådant förordnande meddelas på yrkande av

arrendatom, om denne visar beaktansvärda skäl för ett fortsatt arrende
samt åtgärden inte i väsentlig mån motverkar syftet med regleringen.

Ett förordnande enligt företa stycket innebär att upplåtelsen, såvitt den

avser den överförda marken, gäller mot tillträdaren som om denne förvär­

vat marken genom en överlåtelse vid vilken h ar gjorts förbehåll om upplå­

telsen. Fastighetsbildningsmyndigheten ^kx dock föreskriva sådan jämk­

ning av upplåtelsevillkoren som behövs. Ett förordnande enligt första

stycket får meddelas utan att nyttjanderättshavaren har blivit hörd, om det
är uppenbart att åtgärden inte är till olägenhet fÖr honom och det även i

övrigt framstår som obehövligt att höra honom.

Ett förordnande enligt första stycket skall redovisas i fastighetsbild­

ningsbeslutet. Om nyttjanderätten är inskriven i fastighetsboken, skall

underrättelse om förordnandet lämnas till inskrivningsmyndigheten när
fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft.

34a § Fastighetsbildningsmyndigheten får föreskriva att en nyttjande­

rätt som har tillkommit genom expropriation eller något annat sådant

förfogande skall upphöra, om det är uppenbart att nyttjanderätten inte
längre behövs och upphörandet är av betydelse för regleringen. I annat fall
får föreskrivas sådan ändring av villkoren fÖr nyttjanderätten som behövs

med hänsyn till ändamålet med fastighetsbildningen, under förutsättning

att syftet med n yttjanderätten inte därigenom motverkas.

6 kap.
6 § Överförs mark från en samfallighet, utgår ersättning endast till del­

ägare som har framställt yrkande om det under förrättningen. Ersättning
skall dock utan yrkande fastställas för sådan andel i marken vars värde

Överstiger tre procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring som gällde året innan förrättningen påböijades. Ersättning skall
alltid fastställas utan yrkande när samfälligheten förvaltas av en samfallig-

hetsfÖrening eller när i annat fall ersättning enligt 5 kap. 17 § andra stycket

skall utbetalas till någon som företräder delägarna.

1348

¬

background image

•'•V? •'

••''

7 § Om en samfallighet inte brukas av delägare for gemensamt ändamål

SFS 1989:724

och det är uppenbart att ersättning for samfälld mark enligt 6 § inte
behöver fastställas utan yrkande, får underrättelse om förrättningsansök-
ningen lämnas till någon eller några av de delägare som inte på annan

grund är sakägare i forrättningen. Fastighetsbildningsbeslut får i s ådana
fall meddelas och forrättningen avslutas utan att samtliga delägare i sam-

fälligheten har fått tillfälle att yttra sig i forrät tningen.

7 kap.
5 § Kan i fall som avses i 4 § första stycket olägenheten ej undanröjas

genom ändring, får servitutet upphävas.

Servitut får även upphävas, om till följd av ändrade förhållanden servi­

tutet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är
ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsam­
ma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheter­
na även eljest är sådana att det måste anses övergivet.

Om det är uppenbart att ett servitut är övergivet och att ett upphävande

av servitutet inte minskar den härskande fastighetens värde, får servitutet

upphävas utan att ägaren av denna fastighet har lämnats tillfälle att yttra

sig i förrättningen.

12 § Vid överföring av mark från en fastighet till vilken hör servitut eller

annan särskild rättighet får fastighetsbildningsmyndigheten fÖrordna att

rättigheten skall tillhöra båda de fastigheter som berörs av fastighetsregle­
ringen eller endera av dem. Meddelas inte något förordnande gäller 2 kap.

5§.

13 § Vad som föreskrivs i 5 kap. 33 a § om nyttjanderätt gäller också i

fråga om servitut som har upplåtits genom avtal.

8 kap.

7

När fråga om inlösen av fastighet eller fastighetsdel uppkommer,

skall underrättelse därom delges ägaren och övriga berörda sakägare,

innan frågan företages till slutlig behandling, samt anmälan göras till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. Delgivning får

ej ske i sådan särskild ordning som beslutats enligt 4 kap. 20 § andra

stycket.

Förordnande om inlösen skall upptagas i fastighetsbil dningsbeslutet.

14 kap.

2 § Fastighetsbestämning handläggs av fastighetsbildningsmyndigheten

vid f örrättning. Beträffande sådan förrättning tillämpas 4 kap. i—24 §§,
28 § första stycket och 31-40 §§.

Har fastighetsbestämningen samband med fastighetsbildning, handläg-

ges åtgärderna gemensamt vid en förrättning, om icke särskilda skäl föran­
leder annat.

^ Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

1349

44-SFS 1989

¬

background image

ii.

>1

SFS 1989:724

8 § Har fastighetsbildningsmyndigheten meddelat beslut som får över­

klagas särskilt, skall beslutet samt karta och annan handling som fordras

for klarläggande av beslutets innebörd hållas tillgängliga hos myndigheten

under den tid beslutet får överklagas.

15 kap.
2

Fastighetsbildningsmyndighetens beslut skall överklagas särskilt,

om myndigheten

1. avvisat ansökan om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning el­

ler avvisat ombud eller biträde,

2. ogillat jäv mot forr ättningsman,
3. beslutat i fråga om förskott enligt 5 kap. 30 § fjär de stycket eller

tidpunkt för rättighetshavares skyldighet att avträda mark enligt 5 kap.

30b §,

4. beslutat i fråga om ersättning till sakkunnig eller syssloman eller till

sådan skadelidande som avses i 4 kap . 38 §,

5. beslutat i fråga om rättelse av forrättningsbeslut, karta eller annan

handling,

6. beslutat att gemensamt arbete skall utforas enligt denna lag eller att

fråga om sådant arbete skall prövas enligt annan lagstiftning,

7. beslutat enligt 9 kap. 3 § om fördelning av kostnader fÖr gemensamt

arbete eller enligt 9 kap. 4 § om utdebiter ing av sådana kostnader,

8. beslutat att syssloman som fått i uppd rag att ombesörja gemensamt

arbete skall skiljas från uppdraget,

9. avvisat överklagande.

Skrivelsen med överklagande enligt denna paragraf skall ges in till fastig­

hetsbildningsmyndigheten inom två veckor från den dag då beslutet med­

delades. Överklagande får göras av sakägare. Beslut som avses i 1, 4, 5 och

8 får överklagas även av annan som beslutet rör.

3

Tillståndsbeslut och beslut i fråga om förtida tillträde överklagas

särskilt. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till fastighetsbildning s­

myndigheten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.
Detsamma gäller fastighetsbildnings- och fastighetsbestämningsbeslut, om

fastighetsbildningsmyndigheten förordnar att beslutet skall överklagas sär­

skilt.

Förordnande att ett beslut skall Överklagas särskilt får meddelas om det

är lämpligt. Om fastighetsbildningsbeslut inte innefattar medgivande till
fastighetsbildningen i dess helhet, fordras vidare att tillståndsbeslut med­

delas samtidigt eller att lagakraftägande sådant beslut föreligger.

Överklagande enligt denna paragraf får göras av sakägare.

4 § Menar sakägare att förrättningen onödigt uppehälles genom fastig­
hetsbildningsmyndighetens beslut eller är han missnöjd med beslut varige­

nom förordnande enligt 5 kap. 21 § meddelats eller medgivande enligt 5

kap. 22 § vägrats, får han överklaga beslutet. Skrivelsen med överklagan-

1350

® Senaste lydelse 1977; 362,

' Senaste lydelse 1977:362,

¬

background image

det skall ges in till fastighetsbildningsmyndigheten. Denna rätt att överklä-

SFS 1989:724

ga är inte begränsad till viss tid.

5 § Fastighetsbildningsmyndighetens beslut att gilla invän dning om jäv
får inte överklagas.

6 § Överklagas i a nnat fall än som avses i 2-5 §§ beslut eller åtg ärd av
fastighetsbildningsmyndigheten, skall skrivelsen med överklagandet ges in

till fastighetsbildningsmyndigheten inom fyra veckor från den dag då
förrättningen förklarades avslutad eller inställd.

Åtgärd varigenom gräns utmärkts får överklagas inom ett år från den

dag då uppgift om fastighetsbildningen eller fastighetsbestämningen inför­
des i fastighetsregistret eller, om utmärkningen gjorts först efter nämnda

dag, från det åtgärden slutfördes.

Överklagande enligt denna paragraf får göras av sakägare. Den som

ålagts att betala ersättning eller kostnad får Överklaga beslutet, även om
han inte är sakägare.

7 § Tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut får överklagas av bygg­

nadsnämnden på sätt och inom tid som gäller för sakägare.

10 § Finner fastighetsregistermyndigheten att uppgift om fastighetsbild­

ning eller fastighetsbestämning icke kan införas i registret på grund av fel

eller oklarhet i förrättningen och kan rättelse ej vinnas i den ordning som
anges i 26 § förvaltningslagen (1986:223), får myndigheten söka rättelse

hos fastighetsdomstolen. Detsamma gäller, om myndigheten finner att

registrering i enlighet med förrättningen skulle äventyra fastighetsredovis­
ningens tillförlitlighet eller på annat sätt föranleda rättsosäkerhet.

1 fråga om ansökan om rättelse enligt denna paragraf tillämpas bestäm­

melserna i 16 ka p. Rätten att ansöka om rättelse är inte begränsad till viss
tid.

11 § Har samtliga sakägare och andra, som har rätt att överklaga, genom

påskrift på förrättningsprotokollet eller i skriftligt meddelande som kom­
mit fastighetsbildnings- eller fastighetsregistermyndigheten till handa god­

känt förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning, får vad som

godkänts inte överklagas.

16 kap.

1 §'® Har en skrivelse med ö verklagande kommit in till fastighetsdom­

stolen, skall do mstolen vidarebefordra skrivelsen till fastighetsbildnings­

myndigheten och samtidigt lämna uppgift om vilken dag som skrivelsen
kom in till domstolen.

2 § Vid skrivelsen med överklagande skall två avskrifter av skrivelsen
och därtill hörande handlingar bifogas. Behöver domstolen för delgivning

eller därmed jämförlig åtgärd ytterligare avskrifter, är klaganden skyldig

Senaste lydelse 1973; 1157.

1351

¬

background image

.v..

SFS 1989:724

att tillhandahålla dem. Är avskrifter inte tillgängliga när de behövs, får

domstolen ombesörja dem på klagandens bekostnad.

Första stycket gäller icke karta, ritning eller annan bilaga av vidlyftig

beskaffenhet, om avskrift av handlingen kan undvaras utan väsentlig

olägenhet.

3 § Om fastighetsdomstolen finner att sakägare bör höras över överkla­

gandet, skall skrivelsen med överldagandet och därvid fogade handlingar
delges sakägaren och föreläggande meddelas honom att inkomma med
skriftlig förklaring.

Fordras för målets beredande eller avgörande att yttrande inhämtas från

länsstyrelsen, byggnadsnämnden eller annan myndighet eller från sakkun­

nig eller att skriftligt bevis företes, särskilt sammanträde hålles eller annan

liknande åtgärd vidtages, skall domstolen u tan dröjsmål förordna därom.

9 §'' Om ett beslut vid en förrättning som inte avslutats har överklagats,

kan fastighetsdomstolen föreskriva att förrättningshandläggningen skall

avbrytas helt eller till viss del eller att handläggning som avbrutits skall
fortgå oberoende av överklagandet. Sådan föreskrift träder i kraft genast
och gäller till dess annat förordnas.

Om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt, får fastighets­

domstolen förordna om förtida tillträde. Härvid äger 5 kap. 30 a § andra-
fjärde styckena motsvarande tillämpning.

Fastighetsdomstolen kan o medelbart förordna att beslut av fastighets­

bildningsmyndigheten om förtida tillträde inte får utnyttjas förrän fastig­
hetsdomstolen har prövat överldagandet.

11 § När överklagande har gjorts av någon sakägare, får fastighetsbild­

ningsmyndighetens beslut eller åtgärd ändras endast om övriga sakägare

och, när överklagandet rör allmänt intresse, länsstyrelsen eller byggnads­

nämnden fått tillfälle att yttra sig. Ändring till fördel för sakägare får dock

ske, även om han inte haft tillfälle att yttra sig. Vad som nu föreskrivits

äger motsvarande tillämpning, när överklagande har gjorts av en företrä­
dare för allmänt intresse eller av fastighetsregistermyndigheten.

Om domstolen finner att överklagandet bör föranleda ändring i avslutad

förrättning eller i fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut

som har överklagats särskilt, får domstolen göra än dring även i del som

inte har överklagats, om det behövs för att uppenbar motstridighet eller

oenhetlighet inte skall uppkomma i förrättningen eller beslutet.

Finner domstolen att beträffande förrättning föreligger sådan omstän­

dighet som avses i 1 5 kap. 10 §, får domstolen besluta om behövlig åtgärd,
även om överklagandet in te har avsett ifrågavarande del av förrättningen.

12 § Kan fastighetsdomstolen ej utan olägenhet rätta fel i förrättning,
skall domstolen unda nröja fastighetsbildningsmyndighetens beslut och åt­
gärder i den o mfattning de påverkas av felet samt visa förrättningen åter

till myndigheten. Domstolen kan därvid meddela föreskrifter för vinnande
av rättelse.

1352

'' Senaste lydelse 1977; 362.

¬

background image

Har efter forrättningens avslutande beslut om fastighetsbildning eller

SFS 1989:724

fastighetsbestämning Överklagats och återkallar den som sökt åtgärden sin
ansökan, skall förrättningen undanröjas i den del som återkallelsen avser,
om övriga som fort talan vid forrättningen eller domstolen och som själva
haf\ rätt att påkalla åtgärden samtycker. I fall som anges i 10 kap. 8 § andra

stycket och 11 kap. 2 § an dra stycket fordras alltid samtycke av övriga
sakägare.

15 § Om en avslutad forrättning har överklagats, skall fastighetsdomsto­

len ofordröjligen och senast inom fyra dagar tillställa fastighetsregister-
myndigheten en kopia av skrivelsen med överklagande.

Sedan domstolens utslag eller slutliga beslut i fastighetsbildningsmål

vunnit laga kraft, skall forrättningsakten och en kopia av utslaget eller

beslutet sändas till fastighetsregistermyndigheten. Om förrättningen skall
fortsättas, sänds handlingarna i stället till fastighetsbildningsmyndigheten.

Om avgörandet överklagas i viss del och om det med anledning av domsto­
lens avgörande i övrigt kan uppkomma fråga om registrering, skall hand­
lingarna sändas till fastighetsregistermyndigheten. Efter registreringsfrå­

gans handläggning skall myndigheten omedelbart återställa forrättningsak­

ten.

17 kap.
1 § Fastighetsdomstols utslag eller beslut får, om inte annat är foreskri-

vet, överklagas till hovrätten. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till

fastighetsdomstolen. I stället for den i 52 kap. 1 § rättegångsbalken före­

skrivna tiden av två veckor gäller en tid av fyra veckor.

Överklagande får göras av sakägare och annan enskild part samt av

sådan företrädare för allmänt intresse som kunnat fora talan i frågan vid
fastighetsdomstolen.

2 §'^ Fastighetsdomstolens beslut enligt 16 kap. 9 § andra stycket skall
överklagas särskilt.

Fastighetsdomstolens beslut i en fråga som överklagats dit enligt 15 kap.

2 § första stycket 2-4, 6-9, 3§ beträffande förtida tillträde eller 4 § får
inte överldagas.

18 kap.
1 §'^ Hovrätts utslag eller beslut får, om inte annat är föreskrivet, över­

klagas till högsta dom stolen. Skrivelsen med överldagandet skall ges in till
hovrätten inom den i 56 kap. 1 § rättegångsbalken föreskrivna tiden.

Överklagande får göras av sakägare och annan enskild part samt av

sådan företrädare fÖr allmänt intresse som kunnat överklaga i frågan i

hovrätten.

Hovrättens beslut i en fråga enligt 16 kap. 9 § andra stycket som har

överklagats dit får inte överklagas. Hovrättens beslut i fråga om förtida

tillträde i ann at fall överklagas särskilt.

Senaste lydelse 1977; 362.

Senaste lydelse 1977; 362.

1353

¬

background image

SFS 1989:724

, •

• . •

.•TI',

19 kap.

3 § Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning införs sna­

rast möjligt sedan förrättningen avslutats och denna eller, om den har

överklagats, domstolens avgörande vunnit laga kraft.

Även om förrättningen inte har avslutats skall uppgift om fastighetsbild­

nings- eller fastighetsbestämningsbeslut, som skulle ha överklagats särskilt,
införas så snart beslutet vunnit laga kraft, om fastighetsbildningsmyndig­

heten begär det.

Överklagas beslut eller åtgärd vid avslutad förrättning eller överklagas

fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut särskilt, får uppgift
med anledning av förrättningen eller beslutet inför as i fastighetsregistret i
fråga om sådan del som uppenbarligen inte berörs av överklagandet.
Motsvarande gäller när domstols avgörande i ett fastighetsbildningsmål

överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den I jan uari 1990.
2. Bestämmelserna i 4 ka p. 11 § Qärde stycket, 5 kap. 30 b § och 33 a §

samt 7 kap. 13 § skall inte tillämpas beträffande förrättningar som har

sökts före ikraftträdandet.

3. Har fastighetsbildningsmyndigheten meddelat beslut före ikraftträ­

dandet, gäller beträffande överklagande av beslutet 15 kap. 2§ andra
stycket, 3 § första stycket, 4 § och 6 § första stycket samt 16 kap. 1 § i
paragrafemas äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.