SFS 1989:724

890724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:724 Lag

Utkom från trycket

den 29 augusti 198 9

om ändriEig i fastighelsbildningslagen (1970:988);

ufardad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga o nn fastighetsbildningslagen^
dels att 4 kap. 42 § skall upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 8,11, 12, 15, 17, 18, 25 a, 29, 30 och 39 §§,5 kap. 3, 5,10,

17, 18 och 30 a §§, 6 kap. 6 §, 7,kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 14 kap. 2 och 8 §§ , 15
kap. 2-7, 10 och 11§§, 16 kap. 1-3, 9, 11, 12 och 15§§, 17 kap. 1 och
2 §§, 18 kap. I § samt 19 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att i lag en skall införas sju nya paragrafer, 4 kap. 10a §, 5 kap. 30b,

33 a och 34 a §§, 6 kap. 7 § samt 7 kap. 12 och 13 §§ av följande lydelse.

4 kap,

8 § Ansökan om fastighetsbildning görs skriftligen hos fastighetsbild­

ningsmyndighet i länet eller hos ö verlantmätarmyndigheten. Muntlig an­

sökan som görs vid förrättningssammanträde skall dock godtas, om den

väckta frågan lämpligen kan prövas vid samma förrättning.

Sökanden skall ange den åtgärd som han önskar genomförd samt uppge

den eller de fastigheter för vilka han för talan. I den mån det kan anses

skäligt att sökanden skaffar uppgifter därom eller sådana ändå är tillgängli-

1342

' Prop. 1988/89:77, BoUll,rskr. 255.

^ Lagen omtryckt 1971:1035.

¬

background image

ga för honom, skall han o ckså ange de andra fastigheter som saken angår

SFS 1989:724

ävensom namn oc h postad ress beträffande fastighetsägarna samt de inne­

havare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som kan

beröras av åtgärden.

Ansökningshandling skall vara eg enhändigt undertecknad av sökand en

eller hans ombud.

Till ansökningshandling skall sökanden i huvudskrift eller styrkt avskrift

foga de sk riftliga hand lingar som han innehar och so m är av betyd else i

saken.

10 a § Om ansökan har gjorts om fastighetsbildning för bebyggelse eller

annat ändamål som kräver medgivande enligt naturvårdslagen
(1964:822), får fastig hetsbildningsmyndigheten efter samty cke av sök an­
den begära sådant medgivande.

11 § I den utsträc kning som är påkallad med hänsyn till fa stighetsbild­

ningens art och förhållandena i öv rigt skall fastighetsbildningsmyndighe­

ten utreda vilka som i egenskap av ägare till fastighet eller på annan grund

är sakägare. Den som har lagfart på fastigheten anses som ägare, om det ej

visas att fastigheten tillhör annan.

�garen till en fastighet som be rörs av förrättningen skall på b egäran av

fastighetsbildningsmyndigheten uppge för honom kända innehavare av
servitut, nyttjanderätt och rätt till elektrisk kraft. Underlåter han det utan
giltigt skäl, ska ll han ersätta den skada som därigenom uppkommer för

rättighetshavaren.

Om det är ovisst vilken av f lera som äger en fastighet eller som innehar

en rättighet, behandlas samtliga som sakägare. Har en fastighet bytt ägare
genom ett förvärv som inte är fullbordat, är både överlåtaren och förvärva­
ren sakägare.

Om en förrättning angår samfälld mark som förvaltas av en sa mfällig-

hetsförening, är föreningen sakägare i stället för delägarna.

12

Om förrättningen rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller

en annan upplöst sammanslutning, får rätten förordna god man som avses
i 11 ka p. föräldrabalken att företräda sammanslutningen vid förrättning­
en.

Om god man enligt första stycket eller annan god man enligt 11 kap. 3 §

föräldrabalken behöver förordnas, skall fastighetsbildningsmyndigheten

anmäla detta hos rätten.

15 § Finns det anledning antaga att förrättning kan handläggas helt utan

sammanträde, skall ansökningshandlingen delges sakägare, som ej biträtt
ansökningen, och tillfälle lämnas honom at t yttra sig över denna inom

utsatt tid. Detta gä ller inte den som är sakägare endast därför att han har

del i samfällighet, om underrättelse enligt 6 kap. 7 § har lämnats.

Handläggs en förrättning utan sammanträde, skal l byggnadsnämnden

underrättas om förrättningen innan den avslutas.

^ Senaste lydelse 1988; 1258.

1343

¬

background image

iTn'j. ' , ..i

SFS 1989:724

17 § Såsom fastighetsbildningsmyndighetens beslut gäller, om förrätt­

ningsmännen har olika mening, vad två av dem säger. Har vaije förrätt­
ningsman sin mening, gäller förrättningslantmätarens mening. I fråga om
pengar eller annat som utgör viss mängd skall dock den mening gälla som

avser den näst största mängden.

I beslut skall anges de skäl på vilka avgörand et grundas såvida motive­

ring av beslutet inte kan anses överflödig. Beslut, som meddelas i sam­

band med förrättningens avslutande eller inställande, och beslut, som får

överldagas särskilt, skall dessutom innehålla anvisning om hur beslutet

kan överklagas.

Meddelas beslut vid sammanträde, skall det uppläsas för de närvarande.

Om i anna n ordning meddelas beslut om förrättningens inställande eller,

utan samband med förrättningens avslutande, beslut som för överklagas

särskilt, skall sakägare och annan som får överklaga underrättas om beslu­

tet utan dröjsmål. Underrättelsen lämnas genom skriftligt meddelande

eller i sådan särskild ordning som beslutats enligt 20 § andra stycket.

18 § Till första sammanträdet under förrättningen skall samtliga kända
sakägare kallas. Kallelse behövs dock ej, om det kan antagas att sakägaren
ändå infinner sig. Om det föreligger anledning antaga att okända sakägare

finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse enligt första stycket behöver inte utfördas till den som är sak­

ägare endast därför att han har del i samföllighet, om underrättelse enligt 6

kap. 7 § har lämnats. Har sakägaren framställt yrkande, gäller första styc­
ket.

Kallelse skall i god tid före sam manträdet delges sakägarna.

25 a §"* Om byggnadsnämnden vid samråd enligt 4 kap. 25 § anser att
tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbildning för ny eller befintlig

bebyggelse kan sättas i fråga och om det från andra synpunkter finns
förutsättningar för att genomföra fastighetsbildningen, skall fastighetsbild­
ningsmyndigheten hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för prövning.

Finner nämnden att 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot fastighetsbildningen,

skall nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom byggnadsnämnden vägrat medgivande till fastighets­

bildningen eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överkla­

gas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre in stans varigenom medgivande

till fastighetsbildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindan­

de för fastighetsbildningsmyndigheten.

29 § Sedan förekommande ersättningsfrågor avgjorts och alla till förrätt­
ningen hörande göromål utförts, skall fastighetsbildningsmyndigheten för­

klara förrättningen avslutad (avslutningsbeslut).

Avslutningsbeslut skall meddelas på sa mmanträde eller på tid och plats

som myndigheten tillkännag ivit för sakägarna och an nan som får överkla­

ga beslu tet. Sådant tillkännagivande skall lämnas vid sa mmanträde eller

1344

^ Senaste lydelse 1987:124.

¬

background image

också genom skriftligt meddelande eller i sådan särskild ordning som

SFS 1989; 724

beslutats enligt 20 § andra stycket.

30 § Sedan förrättningen avslutats skall fastighetsbildningsmyndigheten

under den tid överklagande får ske hålla tillgängliga de handlingar eller

andra uppgifter som fordras för att sakägarna skall kunna inhämta full­

ständig kännedom om förrättningsresultatet. När sakägare begär det och

det är nödvändigt med hänsyn till förrättningens art och omfattning samt

övriga förhållanden skall myndigheten under den tid överklagande får ske

i behövlig utsträckning tillhandahålla handlingar för granskning på förrätt­
ningsstället eller lämplig plats i närheten. Vad som nu föreskrivits gäller

också när beslut meddelas under förrättningen och detta skall överklagas
särskilt.

När fastighetsbildningsbeslut meddelats, skall myndigheten på sakäga­

res begäran snarast visa de nya gränssträckningama på marken, om det ej

är uppenbart att visningen skulle vara utan betydelse för sakägaren.

39 § Om det är av synnerlig vikt för fastighetsbildningen att fråga som är

föremål för prövning i annan ordning först avgöres, får fastighetsbild­

ningsmyndigheten förklara förrättningen vilande i avvaktan på att frågan

avgöres. Vill sakägare väcka talan för prövning av fråga som icke kan
avgöras vid förrättningen och vars behandling i särskild ordning kan
föranleda att förrättningen förklaras vilande, skall skäligt rådrum lämnas

honom.

Har fastighetsbildningsmyndigheten meddelat beslut i fråga som får

överklagas särskilt, skall förrättningen vila i de delar som är beroende av
frågans slutliga lösning, om inte myndigheten finner att förrättningen kan

fortsätta utan betydande olägenhet eller fastighetsdomstolen förordnar att
den skall fortgå.

5 kap.
3

Rätt att påkalla fastighetsreglering har ägare av en fastighet som

berörs av regleringen. En samfällighetsförening får efter beslut av för­
eningsstämman påkalla fastighetsreglering som berör samfälld mark under

föreningens förvaltning.

Vid ex propriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begära

sådan fastighetsreglering varigenom olägenhet av förvärvet kan undanrö­

jas, minskas eller förebyggas.

Kommunen kan påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och

vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett ä ndamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen kan påkalla fastighetsreglering som länsstyrelsen finner

vara av större betydelse från allmän synpunkt.

5 § Fastighetsreglering som begärts av sakägare får genomföras endast

om den är nödvändig för att en fastighet som tillhör sökanden skall

förbättras. Kravet på att en fastighet skall förbättras gäller inte om regle­

ringen har påkallats av en samfällighetsförening och berör en samfällighet

som inte längre är av gemensam betydelse för delägarfastigheterna.

' Senaste lydelse 1987:124.

1345

¬

background image

SFS 1989; 724

Har regleringen påkallats av annan än sakägare eller innebär ansökan av

sakägare att regleringen, för att ej möta hinder enligt 4 § andra stycket,
skall göras mer o mfattande än som krävs för att sökandens fastighet skall
förbättras, får regleringen ej äga rum, om de sakägare som har ett väsent­
ligt intresse i saken mera allmänt motsätter sig regleringen och har beak-
tansvärda skäl för det. Vid prövningen av sådan fråga skall främs t deras
mening beaktas som har störst nytta av regleringen.

Andra stycket gäller icke, om behovet av fastighetsreglering är synnerli­

gen angeläget.

10 § Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som genom

fastighetsreglering tillägges fastighet icke motsvarar värdet av vad som

genom regleringen frångår fa stigheten, utjämnas skillnaden genom ersätt­

ning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring som förandledes

av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning genom

regleringen övergår till annan ägare. Vad som frångår fastighet genom

inlösen ersättes enligt 8 kap.

Ersättning enligt första stycket bestämmes på grundval av värdering

(likvidvärdering). Vid likvideringsvärderingen skall hänsyn tagas till egen­
domens användning för det ändamål som föranleder det högsta värdet
samt till förhållandena vid tillträdet, om ej annat följer av att avträdaren

har rätt att tillgodogöra sig skog eller gröda. I övrigt skall värderingen ske

med hänsyn särskilt till egendomens marknadsvärde.

Om en nyttjanderätt eller ett servitut skall fortsätta att gälla i ett mark­

område till följd av ett förordnande enligt 33 a § eller 7 kap. 13 §, skall
likvidvärdet för markområdet minskas. Minskningen skall motsvara den

belastning som rättigheten medför för tillträdaren av markområdet, i den
mån minskning kan ske utan att skada uppkommer för innehavare av

fordran med bättre rätt än rättigheten. Kan minskning inte ske fullt ut,
skall ersättning som till följd härav skall betalas fördelas mellan sakägarna
efter vad som är skäligt med hänsyn till den nytta som vaije sakägare har

av regleringen.

17 § Om samfälld mark som förvaltas av en samfällighetförening berörs
av en förrättning, skall föreningen utge ersä ttning för mark som tillförs
samfälligheten och ta emot e rsättning för mark som frångår den.

Förvaltas samfälligheten av en styrelse eller förvaltare med befogenhet

att uppbära medel som tillkommer samfälligheten, skall ersättningen beta­
las ut till styrelsen eller förvaltaren, om inte någon delägare begär att den
ersättning som belöper på hans andel skall utbetalas till honom. Endast om
en sådan begäran framställs, skall fastighetsbildningsmyndigheten i ersätt­

ningsbeslutet ange vaije delägares andel.

Ersättning som enligt 16 § första stycket skall inbetalas till myndighet

skall räknas av innan utbetalning sker till en samfällighetsförening, styrelse
eller förvaltare.

1346

18 § Från nedan angivna bestämmelser i detta kapitel till skydd för

enskilt intresse får avsteg göras i följande avseenden

1. 4 § första stycket och 5 § första stycket, om ägarna av de fastigheter

som beröres av regleringen medger det,

¬

background image

2. 6§ andra stycket, 7 och 10-12§§, om de sakägare vilkas rätt är

SFS 1989:724

beroende av åtgärden samtycker till det,

3. 8 §, om fastighetens ägare och, om fastigheten är upplåten med

tomträtt, även tomträttshavaren medger det,

4. 13 och 14 §§, om det medges av den som ålägges att betala mer än han

annars skulle ha varit skyldig att betala och om avvikelsen från bestämmel­
serna icke sker i otillbörligt syfte.

Avser regleringen fastighet som svarar för fordran, får avsteg från 10�

14 §§ med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens
innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning,

fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshava-

re som i 22 kap. 11 § jordabalken foreskrives for relaxation. Medgivande

av rättsägare fordras ej, om regleringen ä r väsentligen utan betydelse för

honom.

�gares och tomträttshavares medgivande enligt första stycket 3 till

minskning av fastighets graderingsvärde skall upprättas skriftligen. Beträf­

fande rätten att lämna sådant medgivande gäller samma villkor som för
överlåtelse av fast egendom.

Medgivände eller samtycke enligt första stycket till åtgärd som berör

samfälld mark skall, om samfalligheten förvaltas av en samfallighetsföre-

ning, lämnas av föreningen i stället för av delägarna.

30 a

Om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt, får

fastighetsbildningsmyndigheten medge att tillträde sker utan hinder av att
fastighetsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (förtida tillträde). Be­
slut om förtida tillträde får meddelas före förrättningens avslutande endast-

om fastighetsbildningsbeslutet får överklagas särskilt.

Om det ej är uppenbart att den ersättning som den tillträdande har att

utge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall

fastighetsbildningsmyndigheten på yrkande av den tillträdande, fastighets­
ägaren eller annan som beröres av tillträdet föreskriva att den tillträdande
innan förtida tillträde sker skall utge förskott på den ersättning som slutligt
fastställes. Fastighetsbildningsmyndigheten skall vidare föreskriva att den
tillträdande hos länsstyrelsen skall ställa säkerhet för den ytterligare ersätt­
ning jämte ränta som kan komma att fastställas samt för det skadestånd

som kan komma att utgå, om fastighetsbildningsbeslutet eller beslut om

tillträde ändras. I fråga om sådan säkerhet äger 7 kap. 7 och 8 §§ expropria­
tionslagen (1972:719) motsvarande tillämpning.

Fastighetsbildningsmyndigheten skall ange den tid inom vilken den

tillträdande senast skall ha fullgjort vad fastighetsbildningsmyndigheten

har föreskrivit. Har åliggandena ej fullgjorts inom utsatt tid, är medgivan­

det förfallet. Medgivande till förtida tillträde får utnyttjas när åliggandena

har fullgjorts, även om beslutet om förtida tillträde icke har vunnit laga
kraft.

Har förskott bestämts enligt denna paragraf, får den slutliga ersättning­

en ej bestämmas till lägre belopp än förskottet. Detta gäller dock endast
om tillträde har skett eller förskottet ändå har betalats.

'

Senaste lydelse 1979:900.

1347

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.