SFS 1990:450

900450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:450 Lag

Utkom från i ^ckci

oiti ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

den 13 juni 1990

W

Utfärdad den 31 maj 1990.

11

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 2§ och 17 kap. 1§

fastighetsbildningslagen (1970:988)^ skall ha följande lydelse.

15 kap.

2 §' Fastighetsbildningsmyndighetens beslut skall överklagas särskilt,

om myndigheten

1. avvisat ansökan om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning eller

avvisat ombud eller biträde,

2. ogillat jäv mot förrättningsman,
3. beslutat i fråga om förskott enligt 5 kap. 30 § fjärde stycket eller

tidpunkt för rättighetshavares skyldighet att avträda mark enligt 5 kap. 3 0
b§,

4. beslutat i fråga om ersättning till sakk unnig eller syssloman eller till

sådan skadelidande som avses i 4 kap. 38 §,

5. beslutat i fråga om rättelse av förrättningsbeslut, karta eller annan

handling,

6. beslutat att gemensamt arbete skall utforas enligt denna lag eller att

fråga om sådant arbete skall prövas enligt annan lagstiftning.

' Prop. 1989/90:7], JuU32. rskr. 292.

' Lagen omtryckt 1971: 1035.

778

' Senastelydclsc 1989:724.

, ca

Elit

ifoi

ih

pii>

¬

background image

-t 7. beslutat enligt 9 kap. 3 § om fördelning av kostnader för gemensamt

SFS 1990:450

.arbete eller enligt 9 kap. 4 § om utdebitering av sådana kostnader,

8. beslutat att syssloman som fått i uppdrag att ombesörja gemensamt

arbete skall skiljas från uppdraget,

9. avvisat överklagande.

Skrivelsen med överklagande enligt denna paragraf skall ges in till fastig­

hetsbildningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då beslutet med­
delades. �verklagande får göras av sakägare. Beslut som avses i 1; 4, 5 och

8 får överklagas även av annan som beslutet rör.

17 kap.

1 §⬢* Fastighetsdomstols utslag eller beslut får, om inte annat är föreskri­

vet, överklagas till hovrätten. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till

fastighetsdomstolen. 1 stället för den i 52 kap. 1 § rättegångsbalken före­
skrivna tiden gäller en tid av fyra veckor.

�verklagande får göras av sakägare och annan enskild part samt av

sådan företrädare för allmänt intresse som kunnat föra talan i frågan vid
fastighetsdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. �ldre föreskrifter gäller dock i

fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

⬢⬢ Senaste lydelse 1989; 724.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.