SFS 1990:450

900450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ULOYHU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:IELKEQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:XMSOEX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:ZMWZCB+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ZMWZCB+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:UMICWY+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IELKEQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:IELKEQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IELKEQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IELKEQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:531px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:450 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n i ^ckci </b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oiti �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">den 13 juni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft12"><i><b>W </b></i></p> <p style="position:absolute;top:602px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 31 maj 1990. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft11">11 </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 15 kap. 2� och 17 kap. 1� </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">fastighetsbildningslagen (1970:988)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">15 kap. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">2 �' Fastighetsbildningsmyndighetens beslut skall �verklagas s�rskilt, </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">om myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning eller </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">avvisat ombud eller bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft17">2. ogillat j�v mot f�rr�ttningsman, <br/>3. beslutat i fr�ga om f�rskott enligt 5 kap. 30 � fj�rde stycket eller </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft17">tidpunkt f�r r�ttighetshavares skyldighet att avtr�da mark enligt 5 kap. 3 0 <br/>b�, </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakk unnig eller syssloman eller till </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">s�dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 �, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">5. beslutat i fr�ga om r�ttelse av f�rr�ttningsbeslut, karta eller annan </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">handling, </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">6. beslutat att gemensamt arbete skall utforas enligt denna lag eller att </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�ga om s�dant arbete skall pr�vas enligt annan lagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1989/90:7], JuU32. rskr. 292. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">' Lagen omtryckt 1971: 1035. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">778 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senastelydclsc 1989:724. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>, ca </b></p> <p style="position:absolute;top:937px;left:823px;white-space:nowrap" class="ft11">Elit </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft11">ifoi </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>ih </b></p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft15">pii&gt; </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">-t 7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnader f�r gemensamt </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:450 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">.arbete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader, </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemensamt </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">arbete skall skiljas fr�n uppdraget, </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">9. avvisat �verklagande. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">Skrivelsen med �verklagande enligt denna paragraf skall ges in till fastig�</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft22">hetsbildningsmyndigheten inom tre veckor fr�n den dag d� beslutet med�<br/>delades. �verklagande f�r g�ras av sak�gare. Beslut som avses i 1; 4, 5 och </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">8 f�r �verklagas �ven av annan som beslutet r�r. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">1 �"* Fastighetsdomstols utslag eller beslut f�r, om inte annat �r f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">vet, �verklagas till hovr�tten. Skrivelsen med �verklagandet skall ges in till </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft23">fastighetsdomstolen. 1 st�llet f�r den i 52 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken f�re�<br/>skrivna tiden g�ller en tid av fyra veckor. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagande f�r g�ras av sak�gare och annan enskild part samt av </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft22">s�dan f�retr�dare f�r allm�nt intresse som kunnat f�ra talan i fr�gan vid <br/>fastighetsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1990. �ldre f�reskrifter g�ller dock i </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ga om tid f�r besv�r �ver beslut som meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft20">Michael Koch </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">"" Senaste lydelse 1989; 724. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:450 Lag

Utkom fr�n i ^ckci

oiti �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

den 13 juni 1990

W

Utf�rdad den 31 maj 1990.

11

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 15 kap. 2� och 17 kap. 1�

fastighetsbildningslagen (1970:988)^ skall ha f�ljande lydelse.

15 kap.

2 �' Fastighetsbildningsmyndighetens beslut skall �verklagas s�rskilt,

om myndigheten

1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning eller

avvisat ombud eller bitr�de,

2. ogillat j�v mot f�rr�ttningsman,
3. beslutat i fr�ga om f�rskott enligt 5 kap. 30 � fj�rde stycket eller

tidpunkt f�r r�ttighetshavares skyldighet att avtr�da mark enligt 5 kap. 3 0
b�,

4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakk unnig eller syssloman eller till

s�dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 �,

5. beslutat i fr�ga om r�ttelse av f�rr�ttningsbeslut, karta eller annan

handling,

6. beslutat att gemensamt arbete skall utforas enligt denna lag eller att

fr�ga om s�dant arbete skall pr�vas enligt annan lagstiftning.

' Prop. 1989/90:7], JuU32. rskr. 292.

' Lagen omtryckt 1971: 1035.

778

' Senastelydclsc 1989:724.

, ca

Elit

ifoi

ih

pii>

background image

-t 7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnader f�r gemensamt

SFS 1990:450

.arbete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader,

8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemensamt

arbete skall skiljas fr�n uppdraget,

9. avvisat �verklagande.

Skrivelsen med �verklagande enligt denna paragraf skall ges in till fastig�

hetsbildningsmyndigheten inom tre veckor fr�n den dag d� beslutet med�
delades. �verklagande f�r g�ras av sak�gare. Beslut som avses i 1; 4, 5 och

8 f�r �verklagas �ven av annan som beslutet r�r.

17 kap.

1 �"* Fastighetsdomstols utslag eller beslut f�r, om inte annat �r f�reskri�

vet, �verklagas till hovr�tten. Skrivelsen med �verklagandet skall ges in till

fastighetsdomstolen. 1 st�llet f�r den i 52 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken f�re�
skrivna tiden g�ller en tid av fyra veckor.

�verklagande f�r g�ras av sak�gare och annan enskild part samt av

s�dan f�retr�dare f�r allm�nt intresse som kunnat f�ra talan i fr�gan vid
fastighetsdomstolen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1990. �ldre f�reskrifter g�ller dock i

fr�ga om tid f�r besv�r �ver beslut som meddelats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

"" Senaste lydelse 1989; 724.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.