SFS 1991:1652

911652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1652 Lag

Utkom från trycket

den 19 december 1991

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 15, 24 och 25 a §§, 15 kap.

7 § samt 16 kap. 3, 5 och 11 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988)^ skall

ha följande lydelse.

4 kap.

15

Finns det anledning antaga att förrättning kan handläggas helt

utan sammanträde, skall ansökningshandlingen delges sakägare, som ej
biträtt ansökningen, och tillfälle lämnas honom att yttra sig över denna
inom utsatt tid. Detta gäller inte den som är sakägare endast därför att han

har del i samfallighet, om underrättelse enligt 6 kap. 7 § har lämnats.

Handläggs en förrättning utan sammanträde, skall den eller de kommu­

nala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet
underrättas om förrättningen innan den avslutas.

24 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall underrätta en sådan nämnd

som avses i 15 § andra stycket om tid och plats för sammanträde.

25 a §'⬢ Om en sådan nämnd som avses i 15 § andra stycket vid samråd
enligt 4 kap. 25 § anser att tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbild-

3078

'Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1971:1035.

' Senaste lydelse 1989:724.

" Senaste lydelse 1989:724.

⬢ i

¬

background image

ning för ny eller befint lig bebyggelse kan sättas i fråga och om det från

SFS 1991:1652

andra synpunkter finns förutsättningar för a tt genomföra fastighetsbild­
ningen, skall fastighetsbildningsmyndigheten hänslguta ärendet till nämn­
den för prövning. Finner nämnden a tt 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot
fastighetsbildningen, skall nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut där nämnden vägrat medgivande till fastighe tsbildningen eller

gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas hos länsstyrel­
sen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Sådana beslut av nämnden eller hög re instans varigen om medgivan de

till fastighetsbildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindan­
de för fastighetsbildningsmyndigheten.

15 kap.

7

Tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut får överklagas av en sådan

nämnd som avses i 4 kap. 15 § andra stycket på sätt och inom tid som

gäller för sakägare.

16 kap.

3

Om fastighetsdomstolen finner att sakägare bör höras över �verkla­

gandet, skall skrivelsen med öv erklagandet och därvid fogade hand lingar
delges sakä garen och föreläggande meddelas honom att inkomma med
skriftlig förklaring.

Om det för målets beredande eller avgörande krävs att yttrande inhäm­

tas från länsstyrelsen, en sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 § andra

stycket eller någon annan myndighet eller från sakkunnig eller att skriftligt

bevis företes, särskilt sammanträde hålls eller annan liknande åtgärd vid­
tas, skall domstolen utan dröjsmål besluta om detta.

5 § Till huvudförhandlingen skall sakägarna kallas. Sakägare vars närva­

ro uppenbarligen är utan betydelse för hans rätt eller eljest för målets

avgörande behöver dock ej kallas.

Har talan fullföljts av företrädare för allmänt intresse, skall denne kallas

till förhandlingen. När sakägares överklagande rör allmänt intresse, kallas
länsstyrelsen eller, om målet avser sådan fastighetsbildning som anges i 15
kap. 8 § andra stycket, en sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 § andra

stycket.

Företrädare för eller tjänsteman vid myndighet vars verksamhet beröres

av måle t kan kallas för att lämna upplysnin gar. För detta ändamål kan
även förrättningslantmätaren kallas.

Kallelse skall delges.

11 §' När någon sakägare har överklagat, får fastighetsbildningsmyndig­

hetens beslut eller åtgärd ändras endast om övriga sakägare och, när

' Senaste lydelse 1989:724.

Senaste lydelse 1989:724.

.. _-

' Senaste lydelse 1989:724.

^"79

¬

background image

SFS 1991:1652

överklagandet rör allmänt intresse, länsstyrelsen eller en sådan nämnd

som avses i 4 kap. 15 § andra stycket fått tillfälle att yttra sig. �ndring till
fördel for en sakägare får dock ske, även om han inte haft tillfälle att yttra
sig. Vad som nu foreskrivits skall tillämpas också när överklagandet har
gjorts av en företrädare for allmänt intresse eller av fastighetsregistermyn­
digheten.

Om domstolen finner att överklagandet bör föranleda ändring i avslutad

forrättning eller i fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut
som har överklagats särskilt, får domstolen göra ä ndring även i del som
inte har överklagats, om det behövs for att uppenbar motstridighet eller
oenhetlighet inte skall uppkomma i forrättningen eller beslutet.

Finner domstolen att beträfiande förrättning föreligger sådan omstän­

dighet som avses i 15 kap. 10 §, får domstolen besluta om behövlig åtgärd,

även om överklagandet inte har avsett ifrågavarande del av forrättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.