SFS 1991:1652

911652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:URSZOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:FJWLJC+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:BZXIQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:URSZOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:22px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BCKBHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:470px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1652 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:499px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 kap. 15, 24 och 25 a ��, 15 kap. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">7 � samt 16 kap. 3, 5 och 11 �� fastighetsbildningslagen (1970:988)^ skall </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">15 </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft11">Finns det anledning antaga att f�rr�ttning kan handl�ggas helt </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft16">utan sammantr�de, skall ans�kningshandlingen delges sak�gare, som ej <br/>bitr�tt ans�kningen, och tillf�lle l�mnas honom att yttra sig �ver denna <br/>inom utsatt tid. Detta g�ller inte den som �r sak�gare endast d�rf�r att han </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">har del i samfallighet, om underr�ttelse enligt 6 kap. 7 � har l�mnats. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">Handl�ggs en f�rr�ttning utan sammantr�de, skall den eller de kommu�</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft16">nala n�mnder som fullg�r uppgifter inom plan- och byggnadsv�sendet <br/>underr�ttas om f�rr�ttningen innan den avslutas. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">24 � Fastighetsbildningsmyndigheten skall underr�tta en s�dan n�mnd </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">som avses i 15 � andra stycket om tid och plats f�r sammantr�de. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft15">25 a �'" Om en s�dan n�mnd som avses i 15 � andra stycket vid samr�d <br/>enligt 4 kap. 25 � anser att till�tligheten enligt 3 kap. 3 � av fastighetsbild-</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">3078 </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">' Lagen omtryckt 1971:1035. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1989:724. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34; Senaste lydelse 1989:724. </p> <p style="position:absolute;top:1246px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft13"><i><b>" i </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:74px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">ning f�r ny eller befint lig bebyggelse kan s�ttas i fr�ga och om det fr�n </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1652 </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">andra synpunkter finns f�ruts�ttningar f�r a tt genomf�ra fastighetsbild�<br/>ningen, skall fastighetsbildningsmyndigheten h�nslguta �rendet till n�mn�<br/>den f�r pr�vning. Finner n�mnden a tt 3 kap. 3 � inte utg�r hinder mot <br/>fastighetsbildningen, skall n�mnden l�mna medgivande till denna. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut d�r n�mnden v�grat medgivande till fastighe tsbildningen eller </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft23">gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas hos l�nsstyrel�<br/>sen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dana beslut av n�mnden eller h�g re instans varigen om medgivan de </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft24">till fastighetsbildningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindan�<br/>de f�r fastighetsbildningsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">7 </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nds- eller fastighetsbildningsbeslut f�r �verklagas av en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnd som avses i 4 kap. 15 � andra stycket p� s�tt och inom tid som </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller f�r sak�gare. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">3 </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20">Om fastighetsdomstolen finner att sak�gare b�r h�ras �ver �verkla�</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft24">gandet, skall skrivelsen med �v erklagandet och d�rvid fogade hand lingar <br/>delges sak� garen och f�rel�ggande meddelas honom att inkomma med <br/>skriftlig f�rklaring. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det f�r m�lets beredande eller avg�rande kr�vs att yttrande inh�m�</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">tas fr�n l�nsstyrelsen, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap. 15 � andra </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket eller n�gon annan myndighet eller fr�n sakkunnig eller att skriftligt </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft24">bevis f�retes, s�rskilt sammantr�de h�lls eller annan liknande �tg�rd vid�<br/>tas, skall domstolen utan dr�jsm�l besluta om detta. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Till huvudf�rhandlingen skall sak�garna kallas. Sak�gare vars n�rva�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">ro uppenbarligen �r utan betydelse f�r hans r�tt eller eljest f�r m�lets </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">avg�rande beh�ver dock ej kallas. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Har talan fullf�ljts av f�retr�dare f�r allm�nt intresse, skall denne kallas </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">till f�rhandlingen. N�r sak�gares �verklagande r�r allm�nt intresse, kallas <br/>l�nsstyrelsen eller, om m�let avser s�dan fastighetsbildning som anges i 15 <br/>kap. 8 � andra stycket, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap. 15 � andra </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retr�dare f�r eller tj�nsteman vid myndighet vars verksamhet ber�res </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft23">av m�le t kan kallas f�r att l�mna upplysnin gar. F�r detta �ndam�l kan <br/>�ven f�rr�ttningslantm�taren kallas. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Kallelse skall delges. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">11 �' N�r n�gon sak�gare har �verklagat, f�r fastighetsbildningsmyndig�</p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">hetens beslut eller �tg�rd �ndras endast om �vriga sak�gare och, n�r </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1989:724. </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">Senaste lydelse 1989:724. </p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:731px;white-space:nowrap" class="ft20">.. _-</p> <p style="position:absolute;top:1163px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1989:724. </p> <p style="position:absolute;top:1163px;left:732px;white-space:nowrap" class="ft20">^&#34;79 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:71px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1991:1652 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">�verklagandet r�r allm�nt intresse, l�nsstyrelsen eller en s�dan n�mnd </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft32">som avses i 4 kap. 15 � andra stycket f�tt tillf�lle att yttra sig. �ndring till <br/>f�rdel for en sak�gare f�r dock ske, �ven om han inte haft tillf�lle att yttra <br/>sig. Vad som nu foreskrivits skall till�mpas ocks� n�r �verklagandet har <br/>gjorts av en f�retr�dare for allm�nt intresse eller av fastighetsregistermyn�<br/>digheten. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft30">Om domstolen finner att �verklagandet b�r f�ranleda �ndring i avslutad </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft32">forr�ttning eller i fastighetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbeslut <br/>som har �verklagats s�rskilt, f�r domstolen g�ra � ndring �ven i del som <br/>inte har �verklagats, om det beh�vs for att uppenbar motstridighet eller <br/>oenhetlighet inte skall uppkomma i forr�ttningen eller beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30">Finner domstolen att betr�fiande f�rr�ttning f�religger s�dan omst�n�</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30">dighet som avses i 15 kap. 10 �, f�r domstolen besluta om beh�vlig �tg�rd, </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">�ven om �verklagandet inte har avsett ifr�gavarande del av forr�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30">REIDUNN LAUREN </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft30">Michael Koch </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1652 Lag

Utkom fr�n trycket

den 19 december 1991

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 kap. 15, 24 och 25 a ��, 15 kap.

7 � samt 16 kap. 3, 5 och 11 �� fastighetsbildningslagen (1970:988)^ skall

ha f�ljande lydelse.

4 kap.

15

Finns det anledning antaga att f�rr�ttning kan handl�ggas helt

utan sammantr�de, skall ans�kningshandlingen delges sak�gare, som ej
bitr�tt ans�kningen, och tillf�lle l�mnas honom att yttra sig �ver denna
inom utsatt tid. Detta g�ller inte den som �r sak�gare endast d�rf�r att han

har del i samfallighet, om underr�ttelse enligt 6 kap. 7 � har l�mnats.

Handl�ggs en f�rr�ttning utan sammantr�de, skall den eller de kommu�

nala n�mnder som fullg�r uppgifter inom plan- och byggnadsv�sendet
underr�ttas om f�rr�ttningen innan den avslutas.

24 � Fastighetsbildningsmyndigheten skall underr�tta en s�dan n�mnd

som avses i 15 � andra stycket om tid och plats f�r sammantr�de.

25 a �'" Om en s�dan n�mnd som avses i 15 � andra stycket vid samr�d
enligt 4 kap. 25 � anser att till�tligheten enligt 3 kap. 3 � av fastighetsbild-

3078

'Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1971:1035.

' Senaste lydelse 1989:724.

" Senaste lydelse 1989:724.

" i

background image

ning f�r ny eller befint lig bebyggelse kan s�ttas i fr�ga och om det fr�n

SFS 1991:1652

andra synpunkter finns f�ruts�ttningar f�r a tt genomf�ra fastighetsbild�
ningen, skall fastighetsbildningsmyndigheten h�nslguta �rendet till n�mn�
den f�r pr�vning. Finner n�mnden a tt 3 kap. 3 � inte utg�r hinder mot
fastighetsbildningen, skall n�mnden l�mna medgivande till denna.

Beslut d�r n�mnden v�grat medgivande till fastighe tsbildningen eller

gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas hos l�nsstyrel�
sen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos regeringen.

S�dana beslut av n�mnden eller h�g re instans varigen om medgivan de

till fastighetsbildningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindan�
de f�r fastighetsbildningsmyndigheten.

15 kap.

7

Tillst�nds- eller fastighetsbildningsbeslut f�r �verklagas av en s�dan

n�mnd som avses i 4 kap. 15 � andra stycket p� s�tt och inom tid som

g�ller f�r sak�gare.

16 kap.

3

Om fastighetsdomstolen finner att sak�gare b�r h�ras �ver �verkla�

gandet, skall skrivelsen med �v erklagandet och d�rvid fogade hand lingar
delges sak� garen och f�rel�ggande meddelas honom att inkomma med
skriftlig f�rklaring.

Om det f�r m�lets beredande eller avg�rande kr�vs att yttrande inh�m�

tas fr�n l�nsstyrelsen, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap. 15 � andra

stycket eller n�gon annan myndighet eller fr�n sakkunnig eller att skriftligt

bevis f�retes, s�rskilt sammantr�de h�lls eller annan liknande �tg�rd vid�
tas, skall domstolen utan dr�jsm�l besluta om detta.

5 � Till huvudf�rhandlingen skall sak�garna kallas. Sak�gare vars n�rva�

ro uppenbarligen �r utan betydelse f�r hans r�tt eller eljest f�r m�lets

avg�rande beh�ver dock ej kallas.

Har talan fullf�ljts av f�retr�dare f�r allm�nt intresse, skall denne kallas

till f�rhandlingen. N�r sak�gares �verklagande r�r allm�nt intresse, kallas
l�nsstyrelsen eller, om m�let avser s�dan fastighetsbildning som anges i 15
kap. 8 � andra stycket, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap. 15 � andra

stycket.

F�retr�dare f�r eller tj�nsteman vid myndighet vars verksamhet ber�res

av m�le t kan kallas f�r att l�mna upplysnin gar. F�r detta �ndam�l kan
�ven f�rr�ttningslantm�taren kallas.

Kallelse skall delges.

11 �' N�r n�gon sak�gare har �verklagat, f�r fastighetsbildningsmyndig�

hetens beslut eller �tg�rd �ndras endast om �vriga sak�gare och, n�r

' Senaste lydelse 1989:724.

Senaste lydelse 1989:724.

.. _-

' Senaste lydelse 1989:724.

^"79

background image

SFS 1991:1652

�verklagandet r�r allm�nt intresse, l�nsstyrelsen eller en s�dan n�mnd

som avses i 4 kap. 15 � andra stycket f�tt tillf�lle att yttra sig. �ndring till
f�rdel for en sak�gare f�r dock ske, �ven om han inte haft tillf�lle att yttra
sig. Vad som nu foreskrivits skall till�mpas ocks� n�r �verklagandet har
gjorts av en f�retr�dare for allm�nt intresse eller av fastighetsregistermyn�
digheten.

Om domstolen finner att �verklagandet b�r f�ranleda �ndring i avslutad

forr�ttning eller i fastighetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbeslut
som har �verklagats s�rskilt, f�r domstolen g�ra � ndring �ven i del som
inte har �verklagats, om det beh�vs for att uppenbar motstridighet eller
oenhetlighet inte skall uppkomma i forr�ttningen eller beslutet.

Finner domstolen att betr�fiande f�rr�ttning f�religger s�dan omst�n�

dighet som avses i 15 kap. 10 �, f�r domstolen besluta om beh�vlig �tg�rd,

�ven om �verklagandet inte har avsett ifr�gavarande del av forr�ttningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUREN

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.