SFS 1973:1146

731146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1146

om ändring i fastighctsbildningslagen (1970:988);

trycka

Utfärdad den 14 december 1973,

"7 januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om fastighetsbild­

ningslagen (1970: 9 88)2

1 Prop. 1973; 157, CU 34, rskr 390.

2 L agen omtryckt 1971:1035.

2383

¬

background image

SFS 1973:1146

dels att rubriken närmast före 7 kap. 1 § skall ha nedan angivna ly­

delse,

dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 7 kap. 2 § och 14 kap. 1 § skall ha ne­

dan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 11 §, av nedan

angivna lydelse.

1 kap.

1 § Fastighetsbildning är en i enlighet med denna lag företagen åtgärd

genom vilken fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras

eller upphäve s.

Genom fastighetsbestämning enligt denna lag avgöras frågor om be­

skaffenheten av gällande fastighetsindelning samt frågor rörande be­
ståndet eller omfånget av ledningsrätt eller vissa servitut.

5 kap.

7 § Fastighetsreglering får icke verkställas så, att mark tillsammans

med byggnad som finns på marken överföres till annan fastighet eller

samfällighet. Mark på vilken finns byggnad som tillhör innehavare av

servitut eller nyttjanderätt får dock överföras, om byggnadens ägare till­

försäkras motsvarande rätt att efter regleringen behålla byggnaden på
samma mark.

Under förutsättning att väsentlig olägenhet för sakägare ej uppkom­

mer, får mark överföras utan hinder av bestämmelserna i första stycket,
om byggnaden har endast obetydligt värde eller om överföringen i bety­
dande mån underlättar möjligheterna att vinna ändamålsenlig fastighets­
indelning. Vid sådan överföring övergår byggnaden i tillträdarens ägo,
även om den ej hörde till den fastighet från vilken överföringen sker.

Mark där det finns elektrisk starkströmsledning, för vilken konc ession

fordras, får överföras endast om ledningens ägare tillförsäkras rätt att

efter regleringen behålla ledningen på samma mark.

2384

7 kap. Särskilda bestämmelser om servitut och lednings rätt

2 § Servitut avseende skogsfång eller rätt att framdraga annan sådan

ledning som avses i ledningsrättslagen (1973: 1144) än avloppsledning

för en fastighet får ej bildas genom fastighetsreglering.

Servitut, som kan upplåtas enligt vattenlagen eller efter prövning vid

särskild förrättning enligt annan lag och som ej omfattas av förbudet
i första stycket, får bildas genom fastighetsreglering endast om åtgärden

sker i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är av bety­

delse för denna. I fråga om servitut som avses i 2�6 kap. vattenlagen
fordras vidare att ägaren av den tjänande fastigheten ej motsätter sig

servitutsbildningen.

Första och andra styckena gäller ej servitut som avser ledning för

vatten till husb ehovsförbrukning.

¬

background image

11 § Uppkommer i samband med fastighetsreglering fråga om att

SFS 1973:1146

bilda, ändra eller upphäva ledningsrätt, får fastighetsbildningsmyndig­

heten förordna att frågan skall prövas enligt ledningsrättslagen (1973;
1144).

14 kap.

1 §3 Uppkommer vid fastighetsbildning fråga om fastighetsindelning­

ens beskaffenhet eller om beståndet eller omfånget av ledningsrätt eller

av servitut, som bildats på annat sätt än enligt 2�6 kap. vattenlagen

eller motsvarande äldre lagstiftning, skall frågan prövas vid fastighets­

bestämning, om det behövs för fastighetsbildningen.

På ansökan av sakägare får även i annat fall fastighetsbestämning

ske för prövning av fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller

om beståndet eller omfånget av ledningsrätt eller av servitut, som till­
kommit vid awittring eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning

eller enskilda vä gar eller enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre

bestämmelser, såvida icke frågans avgörande uppenbarligen är utan be­
tydelse fö r sökanden. Samma rätt att påkalla fastighetsbestämning till­
kommer byggnadsnämnden såvitt gäller område med stadsplan eller
byggnadsplan eller område beträffande vilket fråga väckts om upprät­

tande av sådan plan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

3 S enaste lydelse 1973: 1157.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.