SFS 1979:900

790900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:900

Lag

Liikom frän trycket

<^"1 än dring 1 fa stighetsbildningslagcn (1970:988);

den 27 november 1979

utfärdad den 15 november 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 30 och 30 a §§ fastighet

bildningslagen (1970: 988)^ skall ha n edan angivna lydelse.

2378

5 kap.

30 S" Tillträde sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmy"^'
dtgheten bestämmer. Innan tillträde sker, skall fastighctsbildningsbesluK-

ha vunnit laga kraf t. Om ej särskilda skäl föranleder annat, för tilltrade ^

^ Lace n

'^79/80; 2. rskr 1979/80: 6.

Lagen omtryckt 1971; 1035.

^ Senaste lydelse 1977; 362.

¬

background image

"i' senare tidpunkt an ett år från det uppgift om regleringen in-

SFS 1979:900

nris i

' beslut om tillträde skall föfbehåll göras för den

soni crilfet 7 kap. 29 ^ an dra stycket jordabalken kan tillkomma hyres-

-''Jjyrhesiämmeise om tillträde icke meddelats, sker tillträde när uppgift
om regirringcn införts i fas tighetsregistrel.

Sker tillträde icke samtidigt beträffande all egendom som ingår i regle-

ritipen och uppkommer därigenom väsentlig olägenhet för sakägare, har

jeiine rii lt till skälig ersättning. Ersättningen skall betalas av den som har

nvtta av att tilltriide ej sker samtidigt. Fråga om ersättning upptages endast

yrkande framslällcs.

Har tillträde skett och är det ej uppenbart att den ersättning som den till-

[riidaiide har att utge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir

betydlig, skall f astighelsbildningsmyndigheten på yrkande av den tlllträ-

(limclc. fastighetsägaren eller annan som berores av tillträdet föreskriva att
den lilltr ädande skall utge förskott på den ersättning som slutligt faststäl­
les. H ar förskott bestämts, får den slutliga ersättningen ej bestämmas till
iaere belopp än t örskottet.

30 a

Om det pä grund av särskilda omständigheter är lämpligt, får fas-

tiriielsbildningsmyndighelen medge att tillträde sker utan hinder av att fas-
tighetsbildningsbeslutet ej har vunnit laga kraft (förtida tillträde). Beslut

om lörtida tillträde får meddelas före förrättningens avslutande endast om

särskild talan får foras mot fastighetsbildningsbeslutet.

Om det ej är uppenbart att den ersättning som den tillträdande har att ut­

ge med anledning av fastighetsbildningsbeslutet blir obetydlig, skall fastig­

helsbildningsmyndigheten på yrkande av den tillträdande, fastighetsäga­
ren eller annan som beröres av tillträdet föreskriva att den tillträdande in­
nan f örtida tillträ de sker skall utge förskott på den ersättning som slutligt

fastsiälles. F ttstighctsbiidningsmyndigheten skall vidare föreskriva att den

tillträdande hos länsstyrelsen skall ställa säkerhet för den ytterligare er­

sättningjämte ränta som kan komma att fastställas samt för det skadestånd

Mm kan komma alt utgå, om fastighetsbildningsbeslutet eller beslut om

tillträde ändra s. I fråga om sådan säkerhet äger 7 kap. 7 och 8 §§ expro-
pfötionslagcn (1972; 719) m otsvarande tillämpning.

fastighctsbildningsmyndigheten skall ange den tid inom vilken den till-

irädande senast skall ha fullgjort vad fastighetsbildningsmyndigheten har
Idreskrivit, H ar åliggandena ej fullgjorts inom utsatt tid, är medgivandet
förfallet. Medgivan de till förtida tillträde får utnyttjas när åliggandena har
fulläioris, även om beslutet om förtida tillträde Icke har vunnit laga kraft.

^ar förskott b estämts enligt denna pragraf, får den slutliga ersättningen

^1 beslammas till l ägre belopp än förskottet. Detta gäller dock endast om
""trade har skett eller förskottet ändå har betalats.

"fönna lag tra der i kr aft den 1 januari 1980.

** tegeringens vägnar

DA NELL

Lars K. Beckman

2379

(Justitiedepartementet)

lydelse 1977; 362.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.