SFS 1979:232

790232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:232

Lag

Utkom frän trycket

den 22 m aj 1979

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 3 m aj 1979,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 20 § och 10 kap. 3 § fastig­

hetsbildningslagen (1970; 988E skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

20 § Om fastighets graderingsvärde ökas med tillämpning av 18 § första
stycket 3. skall i lag eller annan författning föreskrivna inskränkningar i

rätten att förvärva fast egendom äga motsvarande tillämpning. Skulle till­

stånd eller annan prövning av myndighet fordras vid förvärv genom köp,
skall frågan om tillstånd till ökningen underställas myndigheten.

10 kap.

3 § Avstyckning från fastighet som besväras av tomträtt får ske endast

om fastighetsägaren och tomträttshavaren slutit avtal om inskränkning av

området för tomträtten till att avse en av styckningsdelarna och ansökan

om inskrivning av avtalet förklarats vilande enbart i a vvaktan på fastig­

hetsbildning.

Avser avstyckning område för jordbruk eller skogsbruk och har området

kommit i sä rskild ägares hand genom fång, som skulle kräva förvärvstill­
stånd enligt jordfbrvärvslagen (1979: 230), får avstyckning ej ske utan att

frågan om förvärvstillstånd har underställts tillståndsmyndigheten.

504

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1979.
�ldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv som har skett före den I

juli 1979.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:85, JoU 19. rskr 2l3,

^ Lage n omtryckt 1971; 103.5.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.