SFS 1981:1221

811221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1221

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

trycket

den 21 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 41 § fastighetsbildningsla­

gen (1970:988)^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

41 § Föranleder fastighetsbildning som avses i 3 kap. 11 § ändring av
gräns för kommun eller församling, skall fastighetsbildningsmyndigheten
underrätta kommunen eller församlingen om fastighetsbildningen och dess

' Prop. 1981/82; 47, CU 5, rskr 63.

^ Lagen omtryckt 1971:1035.

2371

¬

background image

SFS 1981:1221

inverkan på indelningen i förval tningsområden. Kommunen eller fö rsam­
lingen skall beredas tillfälle att begära inhämtande av medgivande som av­

ses i 3 kap, 11 §, om ej sådant medgivande ändå skall inhämtas.

Denna lag träder i kraf t den 1 Juli 1982.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

⬢n

40

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.