SFS 1990:1101

901101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1101

om ändring i fastighetsbildningsiagen (1970:988);

Utkom frå n trycket

den 12 decem ber 1990

utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1 och 5 §§ , 4 kap. 2 § samt

5 kap. 10, 18 och 33 a §§ fastighetsbild ningslagen (1970:988V skall ha

följande lydelse.

3 kap.

1 § Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller
ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättning­
ar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid skall särskilt beaktas att
fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar

utanför sitt område. Om fastigheten skall användas för bebyggelse skall
den vidare ku nna få godtagbara a nordningar för vatten och avlopp.

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som skall nybildas

eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för
sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga

y

'Prop. 1989/90:151, 1990/91; BoU 3, rskr. 21.

^ Lagen omtryckt 1971: 1035.

2013

¬

background image

SFS 1990:1101

rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör

tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildnin g.

5 § En jordbruksfastighet skall för att anses lämpad för sitt ändamål ha
sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det

företag som skall bedriva s på fastigheten blir ekonomiskt godtagbart. Vid

bedömningen av om företaget blir ekonomiskt godtagbart skall hänsyn tas
till r egionalpolitiska intressen och till betydelsen av att vården av natur-

och kulturmiljön främjas.

Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet .

4 kap.

2 § Gode män utses genom val av komm unfullmäktige.

God man skall inom k ommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt.

God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara

kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

God man utses för tre år. Upphör god man att vara valbar, är uppdraget

förfallet.

Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag

som nämndeman och att kvarstå i uppdrage t samt att efter avgång fortfa­

rande tjänstgöra äger motsvarande tillämpning i fråga om god man.

Länsstyrelsen b estämmer antalet gode män.

5 kap.

10 §' Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som
genom fastighetsreglering tillägg es fastighet icke motsvarar värdet av vad

som genom regleringen frångår fastigheten, utjämnas skillnaden genom
ersättning i pengar. På samma sätt utjämnas värdeförändring som föranle-
des av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning genom

regleringen Övergår till annan ägare. Vad som frångår fastighet genom

inlösen ersättes enligt 8 kap.

Ersättning enligt första stycket bestämmes på grundval av värdering

(likvidvärdering). Vid likvidvärderingen skall hänsyn tagas till egendo­

mens användning för det ändamål som föranleder det högsta värdet samt

till förhållandena vid tillträdet, om ej annat följer av att avträdaren har

rätt att tillgodogöra sig skog eller gröda. I övrigt skall värderingen ske med

hänsyn särskilt till egendomens marknadsvärde.

Om en nyttjanderätt eller ett servitut skall fortsätta att gälla i mark eller

byggnad till följd av ett förordnande enligt 33 a § eller 7 kap. 13 §, skall

likvidvärdet minskas. Minskningen skall motsvara den belastning som

rättigheten medför för tillträdaren, i den mån minskning kan ske utan att

skada uppkommer för innehavare av fordran med bättre rätt än rättighe­

ten. Kan minskning inte ske fullt ut, skall ersättning som till följd härav

2014

' Senaste lydelse 1989: 724.

¬

background image

skall betalas fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt med

SFS 1990:1101

hänsyn till den nytta som varje sakägare har av regleringen.

18 §" Från nedan angivna bestämmelser i detta kapitel till skydd för

enskilt intresse får avsteg göras i följande avseenden

1. 4 § första stycket och 5 § första stycket, om ägarna av de fastigheter

som beröres av regleringen medger det,

2. 6§ andra stycket, 7 och 10-12§§, om de sakägare vilkas rätt är

beroende av åtgärden samtycker till det,

3. 8 §, om fastighetens ägare och, om fastigheten är upplåten med

tomträtt, även tomträttshavaren medger det,

4. 13 och 14 § §, om det medges av den som ålägges att betala mer än han

annars skulle ha varit skyldig att betala och om avvikelsen från bestämmel­
serna icke sker i otillbörligt syfte.

Avser regleringen fastighet s om svarar för fordran, får avsteg från 10-

14 §§ med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens
innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning,
fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshava-
re som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrives för relaxation. Medgivande
av rättsägare fo rdras ej, om regleringen är väsentligen utan betydelse för

honom.

Ägares och tomträttshavares medgivande enligt första stycket 3 till

minskning av fastighets graderingsvärde skall upprättas skriftligen. Beträf­

fande rätten att lämna sådant medgivande gäller samma villkor som för

överlåtelse av fast egendom. Sådant samtycke av sambo som avses i 17 §

lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem krävs dock endast om

ärende om anteckning i fastighetsbo ken av anmälan enligt 2 § andra styc­

ket samma lag var up ptaget på inskrivningsdag när medgivandet gjordes.

Medgivande eller samtycke enligt första stycket till åtgärd som berör

samfälld ma rk skall, om samfälligheten förvaltas av en samfällighetsföre-

ning, lämnas av föreningen i stället för a v delägarna.

33 a

Om en nyttjanderätt gäller i mark eller byggnad som genom

fastighetsreglering överförs till en annan fastighet, skall fastighetsbild­
ningsmyndigheten förordna att nyttjanderätten skall fortsätta att gälla i

den överförda egendomen, om någon sakägare begär det samt åtgärden är

lämplig och inte motverkar syftet med regleringen. Är ett arrende enligt lag
förenat med rätt till förlängning, skall ett så dant förordnande meddelas på
yrkande av arrendatorn, om denne visar beaktansvärda skäl för ett fortsatt

arrende samt åtgärden inte i väsentlig mån motverkar syftet med reglering­
en.

Ett förordnande enligt första stycket in nebär att upplåtelsen, såvitt avser

den överförda egendomen, gäller mot tillträdaren som om denne förvärvat
den genom en överlåtelse vid vilken har gjorts förbehåll om upplåtelsen.
Fastighetsbildningsmyndighetcn får dock föreskriva sådan jämkning av
upplåtelsevillkoren som behövs. Ett förordnande enligt första stycket får
meddelas utan att nyttjanderättshavåren har blivit hörd, om det är uppen-

Senaste lydelse 1989: 724.

' Senaste lydelse ) 989:724.

2015

¬

background image

SFS 1990:1101

bart att åtgärden inte är till olägenhet för honom och det även i öv rigt,

framstår som obehövligt att höra honom.

Ett förordnande enligt första stycket skall redovisas i fastighetsbild­

ningsbeslutet. Om nyttjanderätten är inskriven i fastighetsboken, skall
underrättelse om förordnandet lämnas till inskrivningsmyndigheten när

fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den I januari 1991. Har förrättningen sökts före

ikraftträdandet tillämpas 5 kap. 18 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

li'i;

(itu.

liälil''

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.