SFS 1970:1023

701023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2644

1970 ⬢ Nr 1023

Nr 1023

Lag

om ändring i fastiglietsljildningslagen (1970;

given Stockholms slott den 17 december 197 0.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

"Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 10 kap. 2 § och 12 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970;

988) skall ha nedan angivna lydelse.

10 KAP.

�ven samfällighet

2 §

i samfälligheten.

Svarar fastighet som har del i samfälligheten för inteckning, får avstyck-

ning ske endast om ett belopp, som enligt fastighetsbildningsmyndighetens

bedömning motsvarar värdet av fastighetens andel i den mark som skall

avstyckas, inbetalats till myndighet som Konungen bestämt. Detta gäller dock

icke, om de borgenärer som har panträtt i fastigheten medgivit att avstyck-

ning får äga rum utan att inbetalning skett. Besväras fastigheten av gemen­

sam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare

och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrives för relaxa­

tion. Medgivande av rättsägare fordras ej, om avstyclaiingen är väsentligen

utan betydelse för honom.

I fråga om fördelning av inbetalda medel äger 5 kap. 16 § andra stycket

motsvarande tillämpning,

12 KAP.

6 §

Vid tillämpning av 5 § bealdas ej inskrivning för servitut, nyttjanderätt

nller rätt till elektrisk kraft, om rättigheten icke rör mark som skall ingå

i sammanläggningen. Hänsyn tages ej heller till sådan inteckning som avses

i 10 kap. 2 § andra stycket eller till inskrivning beträffande vilken ansökan

gjorts om dödning eller relaxation i fastighet som ingår i sammanläggningen,

såvida hinder mot åtgärden icke föreligger om fastighetsbildningen genom­

föres.

Medgivande enligt

företrädesordning tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

<L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

1 Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

/

JP]

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.