SFS 2016:638 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2016:638 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
160638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 8 § fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

8 §

3

En ansökan om fastighetsbildning ska vara skriftlig och ges in till lant-

mäterimyndigheten. En muntlig ansökan som görs vid ett förrättningssam-
manträde ska dock godtas om den väckta frågan lämpligen kan prövas vid
samma förrättning.

Sökanden ska ange den åtgärd som han eller hon önskar genomförd samt

uppge den eller de fastigheter som han eller hon för talan för. Om det kan an-
ses skäligt att sökanden skaffar uppgifter om det eller om sökanden ändå har
tillgång till uppgifterna, ska han eller hon också ange de andra fastigheter som
saken angår samt namn på fastighetsägarna och på de innehavare av servitut,
nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som kan beröras av åtgärden.

En ansökan ska undertecknas eller skrivas under med en elektronisk under-

skrift av sökanden eller sökandens ombud.

Till en ansökan ska sökanden bifoga de handlingar som han eller hon har

och som är av betydelse för saken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2014:1342.

SFS 2016:638

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.