SFS 2018:275 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS2018-275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen
(1970:988)2

dels att 19 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 kap. 4 a §, av följande lydelse.

19 kap.
4 §
3 Om en uppgift i fastighetsregistrets allmänna del är uppenbart oriktig
ska uppgiften rättas, om det kan ske utan någon skada för fastighetsägare eller
rättighetshavare. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till
rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Om det är uppenbart att någon skada enligt första stycket inte kan upp-

komma, ska rättelse ske omedelbart. I annat fall ska berörda fastighetsägare
och rättighetshavare få tillfälle att yttra sig om de är kända.

Om det är uppenbart att en i registret redovisad fastighet inte finns, får

fastigheten uteslutas ur registret med tillämpning av första och andra styckena,
även om redovisningen inte är oriktig enligt de föreskrifter som gäller för
fastighetsregistrets allmänna del.

En uppenbar oriktighet som beror på ett tekniskt fel i fastighetsregistrets

allmänna del får rättas även om rättelsen kan medföra skada för fastighets-
ägare eller rättighetshavare. Förutom fastighetsägare och rättighetshavare ska
en myndighet som avses i 18 kap. 5 § första stycket jordabalken få tillfälle att
yttra sig.

4 a § Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller
inte i fråga om personuppgifter i fastighetsregistrets allmänna del.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2000:233.

SFS

2018:275

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.