SFS 2018:783 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS2018-783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 10 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)2 ska ha följande lydelse.

15 kap.
10 §
3 Om lantmäterimyndigheten finner att en uppgift om fastighetsbild-

ning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning inte kan föras in i

fastighetsregistrets allmänna del på grund av fel eller oklarhet i förrättningen

och rättelse inte kan göras på det sätt som anges i 36 § förvaltningslagen

(2017:900), får myndigheten ansöka om rättelse hos mark- och miljödom-

stolen. Detsamma gäller om myndigheten finner att registrering i enlighet

med förrättningen skulle äventyra fastighetsredovisningens tillförlitlighet

eller på annat sätt leda till rättsosäkerhet.

I fråga om ansökan om rättelse enligt denna paragraf tillämpas bestäm-

melserna i 16 kap. Rät en att ansöka om rät else är inte begränsad till viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 2010:995.

SFS 2018:783

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.