SFS 1993:1340 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1993:1340 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS 1993_1340 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1340
Utkom från trycket
den 17 december 1993

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 - 7 §§, 4 kap. 9 och 10 §§

samt 11 kap. 8§ fastighetsbildningslagen (1970:988)2 skall ha följande
lydelse.

3 kap.

5 § För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål
skall den ha sådan storlek, sammansättning och utformning att den med-

1

Prop. 1993/94:27, bet. 1993/94:BoU4, rskr. 1993/94:41.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3466

background image

3467

SFS 1993:1340

ger att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart
ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen härav skall hänsyn tas till möjlighe-
terna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten.

Särskild hänsyn skall tas till intresset av att sysselsättning och bosättning i

glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas till betydelsen av att vården av
natur- och kulturmiljön främjas.

Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet.

6 §3 Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum
om åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jord-
bruksnäringen.

7 § Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt
att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av
någon betydelse. Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller
äga rum, om den innebär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet.

4 kap.

9 § Om ansökan inte uppfyller föreskrifterna i 8 § eller i övrigt är ofull-
ständig, kan fastighetsbildningsmyndigheten förelägga sökanden att av-
hjälpa bristen.

Om fastighetsbildningsmyndigheten har beslutat att sökanden skall be-

tala förskott på förrättningskostnaderna innan ansökan tas upp till pröv-
ning, kan sökanden också föreläggas att fullgöra denna skyldighet.

10 § Följer sökanden inte ett föreläggande enligt 9 § första stycket, får

ansökan avvisas, om den är så ofullständig att den inte kan ligga till grund
för en förrättning. Ansökan får också avvisas om sökanden, eller i före-
kommande fall samtliga sökande, har underlåtit att betala förskott som har
förelagts enligt 9 § andra stycket.

Om det finns hinder mot att ta upp den väckta frågan till prövning, skall

ansökan avvisas.

Fråga om avvisande av ansökan skall skyndsamt utredas och avgöras.

11 kap.

8 § Bestämmelserna i 5 kap. om ersättning mellan sakägare vid fastig-
hetsreglering, om förbud eller villkor för skogsavverkning eller jord-, grus-
eller sandtäkt och om tillträde tillämpas även vid klyvning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

3

�ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.